Regulamin Drużynowych Mistrzostw Regionu w sezonie 2003/04
24.05.03

   

I. CEL ROZGRYWEK

1. Wyłonienie drużynowych mistrzów województwa Kujawsko-Pomorskiego w sezonie 2003/2004:

a) III ligi szachowej,
b) ligi okręgowej,
c) A-klasy.

2. Wyłonienie zespołów awansujących do klas wyższych.

3. Popularyzacja szachów wyczynowych w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii i klas sportowych.

II. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Obowiązuje system kołowy w III lidze i lidze okręgowej oraz szwajcarski w A-klasie.

2. Mecze są rozgrywane systemem dojazdowym, według losowania numerów startowych dokonanego podczas posiedzenia Zarządu KPZSzach.

3. W Kujawsko-Pomorskiej III lidze szachowej uczestniczy 12 drużyn, rozgrywających mecze w systemie jednokołowym (11 rund).

4. W lidze okręgowej uczestniczy 12 - 14 drużyn, rozgrywających mecze w systemie jednokołowym (11 lub wyjątkowo 13 rund).

5. W A-klasie uczestniczą pozostałe zespoły, zgłoszone do rozgrywek. Klasa ta rozgrywa turniej systemem szwajcarskim, na dystansie 10 rund. Kolejność numerów startowych zostanie ustalona na podstawie sumy rankingów zawodników składu podstawowego.

III. UCZESTNICTWO

1. W Kujawsko-Pomorskiej III lidze lub lidze okręgowej może występować tylko jedna drużyna danego klubu, na podstawie uzyskanych uprawnień z poprzedniej edycji rozgrywek.

2. W A-klasie może występować dowolna liczba zespołów tego samego klubu lecz nie będą one kojarzone ze sobą w turnieju.

IV. SKŁAD DRUŻYNY

1. Zespół składa się z sześciu zawodników, w tym obowiązkowo na szóstej szachownicy musi występować kobieta. Każdy klub może wystawić do rozgrywek zawodników rezerwowych.

2. Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejność szachownic składu podstawowego nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek. Zawodnicy rezerwowi mogą grać w dowolnej kolejności, ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów, na drukach załączonych do regulaminu. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy ewidencyjnie przynależni do danego klubu, posiadający numery rozpoczynające się literami KP-.

3. Kobiety mogą występować na dowolnych szachownicach, ale w kolejności zgłoszenia. Mężczyźni nie mogą występować na szachownicy szóstej.

4. Zawodniczka, zgłoszona na szachownicy męskiej składu podstawowego, w drugim lub dalszym zespole danego klubu, może występować jako rezerwowa na szóstej szachownicy w pierwszym zespole tego samego klubu, z prawem powrotu na szachownicę męską w innym zespole. Nie może ona jednak wystąpić na szachownicy kobiecej w drugim i dalszych zespołach.

5. Zawodnicy z podstawowych składów nie mogą występować w klasie niższej niż zostali zgłoszeni. Każdy z zawodników składu podstawowego musi, w zgłoszonym zespole, rozegrać przynajmniej pięć partii w całym cyklu rozgrywek. Wyjątek stanowi przypadek uniemożliwiający dalszą grę zawodnika, zgłoszony przez kierownictwo klubu. Wtedy dalszy start tego zawodnika w mistrzostwach jest już niemożliwy. Lista składu podstawowego zespołu musi być niezwłocznie uzupełniona, a nowy zawodnik będzie grać zawsze na końcu składu podstawowego, przed zawodnikami rezerwowymi. Zgłoszony zawodnik musi mieć ponadto szansę rozegrania przynajmniej pięciu partii w zgłaszanym zespole.

6. Zawodnik składu podstawowego drugiej i dalszych drużyn tego samego klubu może rozegrać maksymalnie trzy partie w klasie wyższej niż został zgłoszony. W takim przypadku obowiązuje go gra w kolejności zgłoszenia składu podstawowego i zawsze przed zawodnikami rezerwowymi.

7. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji DMR.

8. Zawodnik rezerwowy może rozegrać dowolną ilość partii w jednej drużynie swojego klubu. W innych zespołach tego samego klubu może on rozegrać maksymalnie trzy partie.

9. W rozgrywkach o mistrzostwo województwa Kujawsko-Pomorskiego nie mogą wystąpić zawodnicy, którzy rozegrali w sezonie 2003 r., w lidze centralnej, cztery lub więcej partii w drużynie tego samego klubu. Punkt ten nie dotyczy zespołów, które po zakończeniu zawodów II ligi zostały zdegradowane do rozgrywek wojewódzkich oraz juniorów z rocznika 1986 i młodszych, którzy mogą grać w składzie podstawowym drugiej drużyny, po rozegraniu do pięciu partii w lidze centralnej.

10. Zawodnicy rezerwowi nie muszą być zgłaszani do rozgrywek. Klub może wystawić do meczu zawodnika rezerwowego, jeśli spełnia on następujące warunki:

a) jest członkiem klubu, zaewidencjonowanym przez KPZSzach, z numerem rozpoczynającym się na literę KP-.
b) posiada wykupioną licencję zawodniczą na dany rok kalendarzowy,
c) nie przekroczył limitu rozegranych partii, zgodnie z cz. IV, pkt. 8 i 9.

11. Zgłoszenie i wystawienie zawodnika do mistrzostw jest równoznaczne z koniecznością wykupienia licencji. Zawodnicy, występujący w pierwszych czterech rundach mistrzostw, są zobowiązani posiadać aktualną licencję PZSzach na 2003 r. Licencje na 2004 r muszą być wykupione najdalej do 15 stycznia 2004 r. Brak licencji na 2004 r uniemożliwia wystawienie zawodnika do drużyny po tym terminie.

12. W jednym terminie rozgrywek ten sam zawodnik nie może grać w dwóch zespołach, nawet gdyby mecze zostały przełożone na inny dzień.

V. TEMPO GRY

1. Obowiązuje gra z zegarami szachowymi.

2. Zawodnika obowiązuje prowadzenie zapisu partii do chwili gdy na jego zegarze pozostanie mniej niż 5 minut. Zawodnikowi, który odmawia przestrzegania tego przepisu, ustawia się czas 5 minut do zakończenia partii.

3. Tempo gry wynosi 20 posunięć na pierwszą godzinę dla każdego zawodnika oraz po jednej godzinie na dokończenie partii, z uwzględnieniem czasu zaoszczędzonego do pierwszej kontroli.

4. Po upływie godziny od rozpoczęcia meczu, jeśli zawodnik nie wykonał pierwszego posunięcia, partia jest przegrana walkowerem.

5. Zawodnik, mający na swoim zegarze mniej niż dwie minuty do zakończenia partii, może zatrzymać zegar i zażądać remisu. Jeśli przeciwnik (bez pomocy z zewnątrz) pokaże drogę prowadzącą do wygranej, partia jest przegrana przez zawodnika, który zatrzymał zegar. W przeciwnym przypadku orzeka się remis. Analizę pozycji mogą prowadzić wyłącznie dwaj zawodnicy przy udziale sędziego (lub kapitanów, w przypadku braku sędziego).

VI. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW

1. Mecze odbywają się w terminach ustalonych kalendarzem rozgrywek. Początek spotkań wyznacza się na godz. 10.00 w sali gier podanej w komunikacie organizacyjnym. Gospodarz spotkania musi jednak uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie późniejszego (do 2 godz.) rozpoczęcia meczu, jeśli odległość dojazdu wynosi ponad 100 km. W przypadku zmiany choćby jednego z tych ustaleń, klub będący gospodarzem meczu, musi przesłać listem poleconym odpowiednie zawiadomienie najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania.

2. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.

3. Przekładanie spotkań po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym jest dozwolone w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie za zgodą sędziego głównego. Wniosek o przełożenie meczu po ustalonym terminie nie może wpłynąć później niż na 14 dni przed planowanym terminem i musi być przekazany do wiadomości drużynie przeciwnej.

4. Sala gier powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów, a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane. Nie spełnienie tych wymagań spowoduje nałożenie kary pieniężnej na gospodarza meczu.

Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.

6. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej, trzeciej i piątej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej, czwartej i szóstej szachownicy czarnymi.

7. Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic oraz rankingi zawodników. Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany zgłosić wszystkich sześciu zawodników swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gier. Najpierw wpisuje skład do protokołu kapitan drużyny gospodarzy, a dopiero potem kapitan zespołu gości.

8. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower 4:(-3). Zespół oddający walkower otrzyma trzy punkty ujemne. Drugi oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z dalszych rozgrywek.

9. Spotkanie mistrzowskie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gier znajduje się przynajmniej 4 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej czwarty zawodnik tej drużyny.

10. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

VII. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK

1. Każda zgłoszona do mistrzostw drużyna jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy konto nr 81420007-3405-27006-3-0/0, w terminie do 30 września 2003 r.

2. Wielkość wpisowego do rozgrywek 2003/04 r wynosi:

a) dla III ligi 240,- zł,
b) dla ligi okręgowej 180,- zł,
c) dla A-klasy 120,- zł.

3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:

a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową i numer karty zawodniczej),
b) dokładny adres sali gier,
c) imię i nazwisko kapitana zespołu (może to być osoba spoza zgłoszonych zawodników),
d) dokładny adres korespondencyjny klubu i kontakt telefoniczny,
e) nazwisko sędziego (minimum II klasy, z aktualną licencją sędziowską), który będzie prowadzić mecze w przypadku rozgrywania zawodów w siedzibie klubu (dotyczy Kujawsko-Pomorskiej III ligi).

4. Po rozpoczęciu rozgrywek nie można zgłaszać do sędziego głównego nowych zawodników składu podstawowego. Wyjątek jest opisany w pkt. IV.5.

5. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 15 października 2003 r. Po tym terminie zgłoszenie spóźnione może być przyjęte po wpłaceniu zwiększonego o 25 % wpisowego do mistrzostw (nie dotyczy zespołu zdegradowanego z II ligi). Zespół, który przed rozpoczęciem I rundy nie ureguluje wpisowego do mistrzostw, będzie płacić stawkę wpisowego zwiększoną o kolejne 25 %.

6. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu pod-stawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek. Wstawienie do składu zespołu na mecz zawodników rezerwowych dokonuje się na odpowiedzialność kapitana drużyny. Protokoły meczowe są weryfikowane przez sędziego administrującego rozgrywkami.

VIII. OCENA WYNIKÓW

1. O kolejności miejsc, w danej klasie, decyduje suma uzyskanych punktów przez wszystkich zawodników danej drużyny (licząc 1 pkt za wygraną partię, ˝ pkt za remis i 0 pkt za przegraną) w całych rozgrywkach.

2. Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje liczba punktów meczowych (licząc 3 pkt za każdy wygrany mecz, 1 pkt za remis meczowy oraz 0 pkt za przegraną i mecze nie grane).

3. Jeśli punkty meczowe również są równe, o wyższym miejscu decyduje rezultat bezpośredniego spotkania a następnie większa liczba punktów uzyskanych przez zawodnika składu podstawowego na I szachownicy.

4. W systemie szwajcarskim drużyna pauzująca otrzymuje 3 pkt, bez punktów meczowych. W przypadku uzgodnionego z sędzią głównym przełożenia meczu, do celów kojarzenia przyjmowany będzie wynik 3 : 3. Wynik ten będzie skorygowany po faktycznym rozegraniu zaległego meczu.

5. Kojarzenie kolejnej rundy A-klasy musi być ustalone najpóźniej na 10 dni przed jej terminem i nie podlega zmianom. Zainteresowane kluby dowiadują się o kojarzeniu telefonicznie u sędziego głównego lub z Internetu.

IX. ZASADY AWANSU LUB SPADKU

1. Mistrz III ligi uzyskuje awans do centralnej II ligi szachowej, zgodnie z regulaminem tych rozgrywek, opracowanym przez PZSzach. Jeśli PZSzach wprowadzi baraże makroregionalne o II ligę, mistrz Regionu będzie musiał stoczyć pojedynek barażowy o wejście do klasy centralnej.

2. Mistrz i wicemistrz ligi okręgowej uzyskują awans do III ligi.

3. Mistrz i wicemistrz A-klasy uzyskują awans do ligi okręgowej. Trzecia drużyna w A-klasie stoczy mecz barażowy z 10 zespołem ligi okręgowej.

4. W przypadku niemożliwości awansu przez drużynę do wyższej klasy rozgrywkowej, prawo to otrzymuje następna w końcowej tabeli drużyna.

5. Ostatnie dwa zespoły z III ligi spadają do ligi okręgowej.

6. W przypadku spadku z II ligi kilku drużyn regionu, jedna lub dwie drużyny III ligi zostaną dodatkowo zdegradowane do ligi okręgowej, a ta zostanie przejściowo powiększona do najwyżej 14 zespołów w następnej edycji rozgrywek.

7. Druga drużyna zespołu spadającego z II lub III ligi zostaje automatycznie przesunięta do klasy niższej, jeśli pierwszy zespół tego klubu, po degradacji, miałby uczestniczyć w tej samej lidze.

8. Przynajmniej dwa zespoły ligi okręgowej spadają do A-klasy. Liga okręgowa, po zakończeniu rozgrywek, powinna liczyć 12 drużyn i może być powiększona tylko w przypadku degradacji dodatkowych zespołów z III ligi. W przypadku zwolnienia miejsca w lidze okręgowej, klasa ta zostanie uzupełniona do dwunastu o kolejny zespół z A-klasy.

9. Jeśli na skutek braku zgłoszenia lub braku degradacji z II ligi, w III lidze lub lidze okręgowej zwolni się jakieś miejsce, stawkę uzupełnia się o kolejny zespół mający uprawnienia z klasy bezpośrednio niższej. Niedopuszczalny jest awans drużyny do III ligi z A-klasy.

10. Zespół, który nie rozpocznie rozgrywek III ligi lub ligi okręgowej (w której uzyskał uprawnienia startu), zostanie zdegradowany aż do A-klasy. Decyzje o dokooptowaniu innej drużyny do rozgrywek III ligi podejmie sędzia główny w oparciu o pkt IX.9 regulaminu.

X. SĘDZIOWIE I KIEROWNICTWO MISTRZOSTW

1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem mistrzostw sprawuje sędzia główny posiadający przynajmniej klasę państwową. Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydanych podczas meczów.

2. W III lidze mecze sędziuje sędzia delegowany przez klub gospodarza meczu. W przypadku braku sędziego, zespół zaniedbujący dotrzymania tego przepisu najbliższy mecz, którego miał być gospodarzem będzie musiał rozgrywać na wyjeździe (jednak bez zmiany kolorów bierek na poszczególnych szachownicach).

3. Sędzia meczu nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania. W meczach ligi okręgowej i A-klasy (jeśli nie ma sędziego) werdykty mogą wydawać kapitanowie drużyn, grający w meczu.

4. Zgłoszeni do meczów III ligi sędziowie muszą mieć wykupioną aktualną licencję PZSzach lub KPZSzach. Brak takiej licencji spowoduje nieważność decyzji i uniemożliwia otrzymanie wynagrodzenia za sędziowanie meczu.

5. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują kapitanowie drużyn, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego.

6. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest (w godz. 1500 - 1730) telefonicznie poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii.

7. Wystawienie składu zawodników na mecz odbywa się na odpowiedzialność kapitana zespołu. Protokoły meczowe podlegają weryfikacji przez sędziego głównego do którego należy kierować ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowych rezultatów na szachownicy.

8. Sędzia główny jest zobowiązany do prowadzenia tabeli rozgrywek wszystkich klas oraz indywidualnych kart startowych zawodników. Wyniki będą publikowane w komunikatach organizacyjno-sportowych KPZSzach oraz w internecie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu szachowego oraz komunikat organizacyjny Drużynowych Mistrzostw Regionu, wydany przez KPZSzach. Komunikat będzie wydany odrębnie dla lig wojewódzkich i A-klasy.

2. Komunikat organizacyjny Drużynowych Mistrzostw Regionu zawiera listy zespołów w poszczególnych klasach rozgrywek (w kolejności wylosowanych numerów startowych), adresy sal gier i telefony kontaktowe, terminarz spotkań mistrzowskich oraz zgłoszone składy drużyn (w kolejności szachownic składu podstawowego). Zawodnicy rezerwowi będą publikowani w komunikatach KPZSzach po wstawieniu ich do składu drużyny.

3. Jeśli w A-klasie występuje więcej zespołów tego samego klubu, należy zgłosić skład podstawowy tylko jednej drużyny, traktowanej jako grającej w klasie wyższej. W pozostałych zespołach grać będą wyłącznie zawodnicy rezerwowi, ale drużyny te nie mogą uzyskać awansu do ligi okręgowej.

4. Zespół, który startował w rozgrywkach II ligi, nie awansując z rozgrywek regionalnej III ligi i nie utrzymał się w klasie centralnej, spada do tej klasy w której startował w Drużynowych Mistrzostwach Regionu.

5. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny mistrzostw. Odwołania od decyzji sędziów meczów (lub kapitanów) można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole zawodów zapowiedzi protestu, parafowanego przez obydwu kapitanów drużyn.

6. Drużyny startują w rozgrywkach na koszt swoich klubów (sekcji szachowych). Gospodarze meczów są zobowiązani pokryć koszty organizacyjne i sędziowskie.

7. Zwycięskie zespoły w każdej klasie rozgrywek otrzymają puchary. Zawodnicy składów podstawowych, którzy uzyskają najlepsze rezultaty rankingowe w całych rozgrywkach (po rozegraniu przynajmniej ośmiu partii) otrzymają nagrody. Wysokość i ilość nagród ustala Zarząd KPZSzach.

8. Ze względów organizacyjnych, wszystkie kluby powinny w terminie do 20 września 2003 nadesłać na adres KPZSzach potwierdzenie startu zespołów w rozgrywkach mistrzowskich sezonu 2003/2004.

9. Zmiany regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu KPZSzach w dniu 24 maja 2003