Sędzia główny rozgrywek drużynowych KPZSzach
Ulrich JAHR, 85-733 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 82/45
ulrich@logonet.com.pl, tel. kom. 600-715-051, dom: 052 342-17-58 albo 052 529-66-18

Komunikat sędziowski nr 1
Instrukcja dla sędziów prowadzących mecze drużynowe

Sędzia prowadzący mecz drużynowy musi posiadać licencję sędziowską oraz opłaconą składkę na dany rok kalendarzowy (zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach). Bez tych formalności sędziowanie meczu jest niedozwolone, a wydane werdykty nieważne.

Przed rozpoczęciem meczu sędzia powinien sprawdzić warunki gry na sali turniejowej oraz wydać dyspozycje dotyczące obrębu pomieszczeń w których mogą się poruszać zawodnicy rozgrywający swoje partie turniejowe. Sędzia ma również obowiązek sprawdzić dostępne zegary szachowe oraz ustalić miejsce ich ustawienia. Powinien również mieć włączony telefon komórkowy (podany w komunikacie organizacyjnym mistrzostw), podobnie jak kapitan zespołu gospodarzy meczu. Taka sytuacja jest konieczna aż do momentu przyjazdu drużyny gości. Przed rozpoczęciem meczu sędzia dopilnowuje aby kapitanowie drużyn zgłosili pełne składy swoich zespołów.

Sędzia, po upewnieniu się, że nic nie stoi na przeszkodzie w rozpoczęciu meczu, daje sygnał rozpoczęcia meczu. Jeśli o ustalonej godzinie rozpoczęcia meczu kapitan drużyny nie poda składu, sędzia powinien wpisać do protokołu meczowego skład podstawowy tego zespołu. Drużyna, która spóźnia się na mecz musi podać swój skład telefonicznie. Jeśli spóźnienie wyniesie więcej niż 15 minut, sędzia kończy mecz, wpisując do protokołu walkower meczowy.

Sędzia jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z regulaminem zawodów, zatwierdzonym przez Zarząd KPZSzach oraz nowelizowanymi Przepisami Gry FIDE, obowiązującymi od 1 lipca 2009 r.

W czasie trwania meczu sędzia dopilnowuje, aby zawodnicy nie wychodzili poza obręb pomieszczeń wyznaczonych jako sala gier. Również przestrzega zakazu jakichkolwiek rozmów prowadzonych przez zawodników grających swoje partie. Rozmowy kapitana z grającym zawodnikiem są dozwolone jedynie w obecności sędziego i mogą dotyczyć tylko propozycji remisu, bez jakichkolwiek komentarzy lub ewentualnie spraw porządkowych, dotyczących meczu.

Sędzia dopilnowuje, aby zapisy partii były czytelne i prowadzone bieżąco, posunięcie za posunięciem. Zaprzestanie prowadzenia zapisu partii może nastąpić tylko w przypadku, gdy zawodnikowi pozostaje mniej niż pięć minut na zegarze z mechanizmem analogowym. W przypadku stosowania zegarów elektronicznych zawodnik jest obowiązany prowadzić zapis do końca partii.

Wszelkie uzgodnienia remisu przed 30 posunięciem sędzia powinien odnotować w protokole meczowym, wpisując dodatkowo czas zużyty przez każdego z zawodników. Na odwrocie protokołu sędzia powinien również wpisać jakie kary nałożył na zawodników w czasie trwania meczu. Jest to konieczne w przypadku ewentualnych odwołań od decyzji sędziego meczu.

Sędzia meczu ma do dyspozycji następujące kary, w kolejności gradacji (regulamin DMR):

a) formalne ostrzeżenie,
b) zwiększenie przeciwnikowi czasu do namysłu,
c) zmniejszenie czasu zawodnikowi zachowującemu się nagannie,
d) orzeczenie przegranej zawodnika,
e) zmniejszenie wyniku punktowego w partii niewłaściwie zachowującego się zawodnika,
f) usunięcie z sali gier, z wnioskiem o karę dyscyplinarną.

Jeśli w obiekcie nie ma palarni, palenie papierosów jest niedopuszczalne. Jeśli organizator wyznaczy palarnię, musi być ona w bezpośredniej bliskości sali turniejowej, a przebywać w niej może jednocześnie tylko jedna osoba.

Po zakończeniu każdej partii sędzia zabiera obydwa oryginały zapisów od zawodników i dołącza je do protokołu meczowego. Cały ten komplet należy wysłać najdalej nazajutrz po meczu zwykłym listem priorytetowym na adres domowy sędziego głównego. Kapitan gospodarzy powinien przygotować zaadresowaną kopertę z znaczkiem pocztowym, aby umożliwić szybką wysyłkę.

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2009 r.
Sędzia główny, Ulrich JAHR