7. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 10.01.04

W dniu 10 stycznia 2004 odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach, na które przybyli: prezes Edward TURCZYNOWICZ oraz członkowie Przemysław JAHR, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Andrzej MICHALSKI i Tomasz TOKARSKI. W posiedzeniu uczestniczyła również Lidia TURCZYNOWICZ.

Zarząd omówił przedłożone sprawozdania Kolegium Sędziów oraz Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach. Stan ewidencyjny klubów i zawodników powiększył się, jednak w klasyfikacji nastąpiła stagnacja. Liczba zdobytych kategorii, norm i tytułów jest mniejsza w całym przedziale wszystkich klas. Inna sprawa to fakt, że siła poszczególnych kategorii ulega stopniowemu zmniejszaniu ze względu na obniżanie rankingu FIDE już do poziomu 1601 pkt. Przemysław JAHR stwierdził, że w Regionie odbywa się stanowczo zbyt mało turniejów klasyfikacyjnych, przede wszystkim brak zawodów klubowych, w których można byłoby zdobywać kategorie szachowe i podnosić siłę gry zawodników.

Prezes stwierdził, że do pełniejszego obrazu należałoby przeprowadzić jeszcze analizę, w których klubach poziom gry szachistów podniósł się w ostatnim okresie, a w których spadł.

W sprawozdaniu Kolegium Sędziów uderza duża liczba sędziów licencjonowanych, która stawia nasz okręg w czołówce krajowej pod tym względem. Ilość przesłanych sprawozdań również jest znaczna, ale są to w większości relacje z imprez szachów szybkich i błyskawicznych, w których nie można zdobywać wyższych kategorii szachowych.

W dalszej części posiedzenia omówiono regulamin przyznawania licencji i nowe zasady opublikowane w komunikacie finansowym Polskiego Związku Szachowego. Zarząd związku ustalił, co następuje:

- Regulaminy PZSzach należy opublikować do wiadomości i stosowania przez kluby naszego Regionu.

- KPZSzach wystąpi do PZSzach o uprawnienie do pobierania opłat wynikających z komunikatu finansowego i regulaminu, w związku z tym kluby mają opłacać należności za licencje, składki członkowskie itp. Należności na konto bankowe KPZSzach (podobnie jak to było w ubiegłych latach).

- Komplet dokumentów, związanych z uzyskiwaniem licencji dla zawodników, każdy klub wysyła na adres Polskiego Związku Szachowego, ul. Czerniakowska 126, kod 00-454 WARSZAWA, razem z kserokopią opłaty na konto KPZSzach, który rozliczy się z PZSzach we własnym zakresie, przekazując należności (podobnie jak w latach ubiegłych).

- Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe, wymienione w komunikacie finansowym PZSzach na 2004 r, należy wpłacać organizatorowi danych zawodów, który ma obowiązek rozliczać się z PZSzach z pobranych należności.

Do KPZSzach wpłynęło pismo PZSzach o organizacji zgrupowania kadr wojewódzkich juniorów w dniach 1 – 7 lutego br. w Szczecinku. Zgłoszenia przyjmuje Andrzej KARPIŃSKI. Członkowie kadry będą pokrywać tylko 30 % kosztów pobytu, które wynoszą 400 zł, pozostali zgłoszeni będą płacić nieco więcej (do uzgodnienia).

Kolejne pismo PZSzach informuje o możliwości pozyskania funduszy z Ministerstwa Edukacji na wynajem sali gier i opłaty sędziowskie dla ponad wojewódzkich zawodów juniorów – jeśli nie są częścią większej imprezy. Pismo będzie rozesłane do poszczególnych klubów.

Wojewódzka Konferencja Trenerów została przeniesiona z 17 na 24 lutego. Odbędzie się w sali Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2, ul. Leszczyńskiego 42 w Bydgoszczy. Początek konferencji o godz. 1200. Na zebranie, z głosem stanowiącym powinni przybyć wszyscy trenerzy i instruktorzy szachowi, pracujący w klubach naszego Regionu.

Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach odbędzie się w dniu 15 lutego w Bydgoszczy. Regulamin obrad i komunikat organizacyjny będą opublikowane w następnym komunikacie KPZSzach. Kluby posiadające osobowość prawną (członkowie zwyczajni PZSzach) otrzymają po jednym mandacie stanowiącym. Pozostałe otrzymają mandaty z głosem doradczym, podobnie jak członkowie komisji statutowych oraz kluby lig centralnych.

W sprawie uzupełnienia kalendarza sportowego Zarząd zatwierdził wniosek BKS Chemik Bydgoszcz o przyznanie organizacji mistrzostw Regionu przedszkolaków w dniu 9 maja br oraz MKSzach Toruń w sprawie organizacji drużynowych mistrzostw Regionu juniorów w dniach 28 – 30 maja br. Zarząd KPZSzach zwraca się do klubów o wnioski na organizację mistrzostw Regionu w szachach szybkich (29 lutego) i mistrzostw Regionu seniorów w dniach 24 – 29 czerwca 2004.

Na wniosek MLKS Unia Gniewkowo Zarząd przyznał brązowe odznaki honorowe następującym osobom: Janusz PILICHOWSKI, Kazimierz NIEMEIC, Przemysław HAŁAS, Mirosław MAJEWSKI, Henryk MACIEJCZYK i Tomasz PALACZ. Równocześnie zostanie wysłany do PZSzach wniosek o przyznanie srebrnej odznaki dla Stefana HAŁASA.

Następnie dyskutowano sprawę zakończenia okresu dyskwalifikacji trzech juniorów. Zebrani stwierdzili, że dyskwalifikacja kończy się w dniu 21 lutego 2004 i od następnego dnia zawodnicy będą mogli wystąpić w zawodach szachowych.

Na wniosek Ulricha JAHRA prezes zdecydował o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej przy Zarządzie KPZSzach. Powołanie takiej komisji nastąpi na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach.

W sprawach różnych Ulrich JAHR zwrócił uwagę na potrzebę powołania trenerów, którzy pojadą z juniorami na finały Mistrzostw Polski do Kołobrzegu, Łeby i Łężeczek. Sprawą tą ma się zająć Kolegium Trenerów KPZSzach.

Przemysław JAHR poprosił o wyjaśnienie powodów dla których nie odbył się mecz Toruń – Bydgoszcz w grudniu 2003. Prezes odpowiedział, że niektórzy członkowie Zarządu nie utożsamiają się z Zarządem, w którym zobowiązali się pracować, niektórzy członkowie Zarządu krytykują pracę tego gremium, nie wnosząc niczego konstruktywnego. Organizacją meczu był KPZSzach, niektóre sprawy nie zostały dogadane z działaczami toruńskimi, którzy byli gospodarzami spotkania. Powołany dyrektor Andrzej MICHALSKI zrezygnował z tej funkcji po odrzuceniu preliminarza finansowego. Prezes TURCZYNOWICZ zadecydował, aby kapitanowie drużyn podali składy zespołów, w odpowiedzi działacze toruńscy odmówili podania składu i to spowodowało, że mecz został odwołany.

Tomasz TOKARSKI skrytykował prezesa, że po roku nie zarejestrował zmiany składu Zarządu KPZSzach w Sądzie Rejonowym. Z punktu widzenia prawa nowy Zarząd nie istnieje. Ulrich JAHR zwrócił uwagę, że nie zostały dotychczas powołane komisje Zarządu jak sportowa, młodzieżowa oraz dyscyplinarna i odznaczeń. Andrzej MICHALSKI zwrócił uwagę, że nie działa Komisja Rewizyjna Związku.

W wyniku dyskusji Tomasz TOKARSKI i Przemysław JAHR zrezygnowali z dalszego członkostwa w Zarządzie KPZSzach, jednak ten ostatni zobowiązał się do dalszego prowadzenia spraw ewidencji i klasyfikacji w KPZSzach oraz witryny internetowej Związku.

Następne posiedzenie Zarządu KPZSzach jest planowane w niedzielę 1 lutego 2004 w siedzibie KS Łączność, ul. Babia Wieś 3 w Bydgoszczy. Początek o godz. 12.00.