10. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 28.03.04

W dniu 28 marca, po zakończeniu Mistrzostw Regionu Old Boy, w karczmie U DAMROKI odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach, w którym uczestniczyli: Edward TURCZYNOWICZ, Kazimierz BUDNIK, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Andrzej MICHALSKI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI oraz zaproszony Sławomir WIERZBICKI.

Prezes zreferował Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 96 z dnia 29 maja 2003 r, poz. 873, ar4t. 20 pkt. 7(a-d). Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej, a całość dochodów musi przeznaczać na wydatki statutowe.

Zebrani zapoznali się z wykonaną analizą powołanej przez Zarząd KPZSzach Komisji Statutowej w składzie Edward TURCZYNOWICZ, Andrzej MICHALSKI i Janusz ROGALLA. Sprawozdanie z analizy statutu KPZSzach będzie zawierać propozycja koniecznych zmian w statucie związku, które należy zatwierdzić na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 25 kwietnia br. W skrócie propozycje te są następujące:

- może nastąpić zmiana siedziby Związku, statut powinien przewidywać usytuowanie siedziby Związku nie tylko w Bydgoszczy,

- do przedyskutowania i zatwierdzenia zostanie przedstawiony skład ilościowy członków Zarządu na 7-9 osób, w tym prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz przewodniczący Kolegiów Sędziowskiego i Trenerów,

- w przypadku braku prezesa Zarząd ma prawo wybrać spośród siebie p.o. prezesa, który będzie pełnić tę funkcję do chwili zwołania Zebrania Wyborczego,

- w przypadku braku absolutorium na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, Zarząd podaje się do dymisji,

- przy wyborach władz Związku oraz głosowaniu zmian w statucie, decyduje bezwzględna większość uprawnionych do głosowania,

Porządek Walnego Zebrania, w dniu 25 kwietnia, powinien zostać uzupełniony o zmiany w statucie KPZSzach.

Andrzej KARPIŃSKI i Ulrich JAHR zreferowali wyniki Mistrzostw Polski Dzieci w Kołobrzegu. Region uzyskał na tych zawodach rezultaty lepsze niż w ubiegłych latach, głównie przez zdobycie punktowanych miejsc przez zawodników z Torunia. Klub Apator uplasował się na drugim miejscu w punktacji klubowej, a Region został sklasyfikowany na dobrym ósmym miejscu. Świadczy to o dobrej pracy z młodzieżą we wszystkich klubach toruńskich. Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że słabsze wyniki reprezentantów Bydgoszczy są wynikiem przestarzałego systemu szkolenia w MDK-ach. Zajęcia są tam grupowe, a przy takim systemie trener stara się dopasować zajęcia do słabszej grupy juniorów. Rezultatem jest wyrównywanie poziomu zawodników i brak dobrych wyników w zawodach krajowych. Większość finalistów, a na pewno cała czołówka w końcowych tabelach, jest szkolona indywidualnie. Z każdym dzieckiem przyjeżdża trener klubowy, który ma przy sobie bazę partii rozgrywanych przez przeciwników.

Zebrani zapoznali się z ofertami AZS UMK Toruń i BKS Chemik Bydgoszcz, odnośnie organizacji Mistrzostw Regionu Seniorów w czerwcu 2004 r. Po odrzuceniu oferty bydgoskiej, rozpatrzono trzy lokalizacje w Toruniu, Ciechocinku i Bachotku, przedstawione przez AZS UMK. Wybrana została lokalizacja zawodów w Ciechocinku, z następującymi warunkami:

- sala gier musi być oddalona od koncertów, odbywających się codziennie w kurorcie,
- stoliki do gry nie mogą być okrągłe, muszą być przystosowane do wyczynu,
- w turnieju głównym mężczyzn i kobiet wszyscy zawodnicy muszą posiadać licencje Polskiego Związku Szachowego na 2004 r,
- termin rozgrywania zawodów został przesunięty na 26 czerwca do 2 lipca 2004,
- kierownictwo turnieju powierzono Cezaremu KOZŁOWSKIEMU z Torunia.

Posiedzenie Kolegium Sędziów KPZSzach

Po zakończeniu posiedzenia Zarządu odbyło się jeszcze zebranie Kolegium Sędziów naszego Związku, w którym uczestniczyli: Ulrich JAHR, Andrzej MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI i Kazimierz BUDNIK oraz gościnnie Edward TURCZYNOWICZ. Ustalono co następuje:

Tegoroczny kurs sędziowski na klasy okręgowe odbędzie się systemem dojazdowym w trzech terminach (soboty) 8, 15 i 22 maja 2004, w Toruniu. Zajęcia odbędą się w klubie JANTAR przy ul. Dziewulskiego 12, początek w każdą z sobót o godz. 10. Zgłoszenia słuchaczy należy kierować na adres kierownika kursu, którym jest Andrzej MICHALSKI, 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 99B/51, tel. 0-56 622-79-14.

Wykłady na kursie będą prowadzić Andrzej MICHALSKI (przepisy gry FIDE i turniejowe), Maria MICHALSKA (ranking i klasyfikacja), Sławomir WIERZBICKI (sprawozdawczość i systemy gry oraz uprawnienia i obowiązki sędziów), Ulrich JAHR (system szwajcarski). Przewidziane jest również spotkanie z czołowym zawodnikiem toruńskim na temat „sędziowie i zawodnicy”.

Zakończenie kursu, połączone z egzaminem kontrolnym, w dniu 22 maja w godzinach popołudniowych.

Słuchacze biorą udział w szkoleniu na koszt klubów lub własny. Wpisowe wynosi 30 zł od słuchacza, Nowi sędziowie, po zdaniu egzaminu kontrolnego są zobowiązani wypełnić ankietę sędziowską i opłacić licencję na 2004 r, w wysokości 35 zł. Na kurs należy stawić się z legitymacją i kodeksem szachowym. Cena kodeksu szachowego 30 zł. Kurs odbędzie się, jeśli wpłynie przynajmniej pięć zgłoszeń, które należy nadsyłać do końca kwietnia.

Szczegółowy program kursu opracuje Andrzej MICHALSKI, będzie on doręczony słuchaczom, którzy zgłoszą swój udział w zajęciach.

Ulrich JAHR zreferował wydawanie licencji sędziowskich w 2004 r. W I kwartale prawie wszyscy aktywni sędziowie wykupili już licencję na bieżący rok. Kolegium przypomina, że bez aktualnej licencji nikt nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów szachowych.

Po zatwierdzeniu przez Zarząd KPZSzach lokalizacji Mistrzostw Regionu Seniorów Kolegium desygnuje na sędziego głównego tych zawodów Andrzeja MICHALSKIEGO z Torunia. Dobór asystentów sędziego należy do uprawnień kierownika zawodów, w porozumieniu z nominowanym sędzią głównym. Regulamin i program zawodów opracuje Ulrich JAHR.