11. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 02.05.04

W niedzielę 2 maja odbyło się zebranie Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Związku Szachowego na które przybyło 6 członków zarządu w osobach: Andrzej Michalski, Andrzej Karpiński, Piotr Czarnolewski, Piotr Doliński, Waldemar Starzyński, Ewa Śmiechowska oraz 2 zaproszonych gości: Cezary Kozłowski i Paweł Pawłowski.

Otwarcia dokonał prezes Andrzej Michalski. Do porządku obrad nie wniesiono zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie.

Na początku wstępnie ustalono zakresy czynności członków zarządu.

Na wniosek Prezesa Andrzeja Michalskiego wybrano II vice Prezesa. Został nim, wybrany 5 glosami za i 1 wstrzymującym się, Andrzej Karpiński. Do zakresu jego obowiązków będą należeć regulacje związane z funkcjonowaniem szkolenia w naszym okręgu (szkolenie młodzieży, ustalenie kadry, obozy w ramach funduszy ogólnopolskich PZSzach, oraz ustalenie składu ekip i organizacje całego wyjazdu, wraz z nadzorem, na Mistrzostwa Polski). Przy tej okazji Prezes Andrzej Michalski wyraził chęć zwołania w przyszłości zjazdu szkoleniowców by przedyskutować przygotowane przez trenerów plany pracy na kolejny rok kalendarzowy i wyłonić Kolegium Trenerów.

W kolejnym glosowaniu - na stanowisko Sekretarza Zarządu - wybrana została bez głosu sprzeciwu Ewa Śmiechowska. W zakres obowiązków sekretarza będzie wchodzić: przygotowywanie i zwoływanie zebrań Zarządu, nadzór nad korespondencją po zadekretowaniu przez Prezesa i przekazania jej według właściwości, nadzór nad terminowym załatwianiem korespondencji, prowadzenie protokołu zebrań Zarządu i końcowa redakcja sprawozdania, egzekwowanie terminów realizacji podjętych przez członków Zarządu zobowiązań.

Funkcja Skarbnika Zarządu nie została obsadzona. Zostawiono to do następnego spotkania. Zgodnie ze statutem, do podejmowania zobowiązań prawnych i finansowych konieczne są 2 podpisy, dlatego upoważnione powinny być 4 osoby: Prezes, dwóch vice Prezesów i Skarbnik. Z tym zastrzeżeniem, że jednym z podpisów musi być podpis Prezesa lub pierwszego vice Prezesa.

Piotr Czarnolewski w zakresie swoich obowiązków ma przede wszystkim przygotować kalendarz imprez, dopilnować jego realizacji i terminów.

Andrzej Karpiński zaproponował Piotra Czarnolewskiego na Przewodniczącego Komisji Sportowej, do której zadań będzie należeć ocena poziomu imprez oraz ich rankingowa ocena. Piotr Czarnolewski przy tej ostatniej propozycji poprosił o czas do namysłu. Szczegóły pozostawiono na następne spotkanie do przedyskutowania.

Na wniosek Prezesa Andrzeja Michalskiego, Zarząd zaaprobował jednogłośnie Przemysława Jahra na Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji.

Pod nieobecność Janusza Rogali Zarząd ustalił, że na następne spotkanie pan Rogala przedstawi wyniki pracy Komisji Dyscypliny i Wyróżnień.

Piotr Doliński w swoim zakresie będzie się zajmować sprawami klubów w całym regionie. Na początek stworzy nową dokumentacje w oparciu o dotychczas istniejącą, którą należy uzupełnić o skład zarządu klubu, z określeniem funkcji jego członków, sprawy finansowe (sposoby finansowania, sponsorzy itp.), współpracę z władzami lokalnymi, kadrę szkoleniową, stopień egzekwowania składek członkowskich oraz status prawny. Według Andrzeja Michalskiego i Piotra Dolińskiego ma to ożywić środowisko szachowe, a także pozwoli zlecać im organizację turniejów. Cezary Kozłowski zaproponował by kluby same od siebie podały w punktach informacje do uzupełnienia, przygotowane przez Piotra Dolińskiego. Andrzej Karpiński zgłosił konieczność uściślenia terminu wpłat składek i pilnowania tego. Poparł go Cezary Kozłowski proponując by wyznaczyć ostateczny termin do którego mają być składki uregulowane. Będzie to należało do obowiązków przyszłego skarbnika.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie rozgrywek planowanych w najbliższym czasie w regionie. Projekt organizacyjny Mistrzostw Seniorów w Ciechocinku przedstawił Cezary Kozłowski (organizator turnieju), większych zastrzeżeń nie było. Do piątku tj. 7.05.2004 r. przekaże Prezesowi na piśmie owe ustalenia.

W kolejnym punkcie obrad Cezary Kozłowski wręczył prezesowi pismo dotyczące propozycji zmian organizacji i systemu rozgrywanych Drużynowych Mistrzostw Regionu. Propozycja wymaga zmian w regulaminie i ustosunkowanie się do pisma nastąpi na następnym zebraniu z powodu nieobecności Ulricha Jahra.

Odnośnie informacji o rejestracji KPZSzach w KRS Andrzej Michalski oświadczył, że gromadzi wymagane dokumenty i w najbliższym czasie rozpocznie starania o rejestrację. Wyraził nadzieję, że uda się to do końca maja.

W wolnych wnioskach Andrzej Karpiński zgłosił problem kart kolonijnych oraz nawiązanie kontaktu z panią Saletą. Paweł Pawłowski zwrócił się z prośbą o interwencję Zarządu w sprawie Mistrzostw Okręgu Przedszkolaków. Andrzej Karpiński zobowiązał się to wyjaśnić. Piotr Doliński zaproponował zorganizowanie drużynowych mistrzostw województwa w szachach aktywnych. Zarząd przychylił się do propozycji i poprosił o przygotowanie konkretów na następne spotkanie. Prezes Andrzej Michalski zaproponował aby dokonać rozeznania procedury wystąpienia o przyznanie Krzyża Zasługi dla Hieronima Dyrki z Bydgoszczy.