15. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 24.10.04

Relacja Ulricha JAHRA

W niedzielę 24 października br., podczas rozgrywania zawodów makroregionalnych juniorów, odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli: prezes Andrzej MICHALSKI, wiceprezesi Andrzej KARPIŃSKI i Waldemar STARZYŃSKI, sekretarz Ewa ŚMIECHOWSKA, skarbnik Michał BORUTA, przewodniczący Kolegium Sędziów Ulrich JAHR, przewodniczący Komisji Sportowej Paweł JAROCH, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej i Odznaczeń Piotr SZYBOWICZ, księgowa KPZSzach Maria BEUTLER oraz prezes MKSzach Toruń Maria MARKIEWICZ. Po zatwierdzeniu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia prezes omówił sprawy organizacyjne Związku. W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy ponownie został złożony wniosek o rejestrację zmiany siedziby Związku oraz zmiany składu osobowego Zarządu. Spodziewane pozytywne załatwienie tych spraw w najbliższych dniach, podobnie jak zmiany podpisów w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. Po dokonaniu sądowej rejestracji KPZSzach konto bankowe zostanie przeniesione do Torunia. Na koncie bankowym KPZSzach widnieje obecnie kwota 8700 zł. W organizacji jest samodzielne biuro Związku przy ul. Broniewskiego w Toruniu. Pewne problemy z kserowaniem będą załatwiane dorywczo w różnych instytucjach sponsorujących.

Następnie omówiono przygotowany projekt regulaminu pracy Zarządu oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Zarządu. Do projektu zostało wprowadzonych szereg poprawek; ostateczne zatwierdzenie obydwu dokumentów nastąpi po opracowaniu i zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Każdy z członków przyjął proponowany jemu zakres czynności, Zarząd jednogłośnie zatwierdził wprowadzone poprawki. Również na następnym posiedzeniu przewodniczący komisji powinni podać składy osobowe swoich gremiów. Każdy powinien dobrać do swojej komisji przynajmniej dwóch członków z którymi chciałby współpracować.

Organizację i przygotowanie Drużynowych Mistrzostw Regionu referował sędzia główny tych rozgrywek Ulrich JAHR. Do tegorocznych mistrzostw zgłoszonych zostało 49 zespołów (po 12 w ligach i 25 w A-Klasie). W III Lidze KSz Leszczyński otrzyma warunkowo licencje, ważne do 20 listopada 2004 r, z warunkiem, że do tego terminu przedłoży sądową rejestrację klubu i deklarację członka zwyczajnego PZSzach. W przeciwnym przypadku, od II rundy DMR zespół ten nie będzie mógł uczestniczyć w rozgrywkach (orzeczenie administratora licencji Pawła SUWARSKIEGO). Jeden z klubów Ligi Okręgowej AZS UMK Toruń, po upływie terminu zgłoszeń zamierza zmienić skład (wystąpić z nowym zgłoszeniem). Zgodnie z regulaminem DMR (pkt. VII.6) może to być przyjęte po wpłaceniu na konto KPZSzach 25 % kwoty wpisowego (45 zł). Zawodnicy kilku klubów III Ligi nie mają jeszcze licencji. Musi to być uzupełnione do 14 listopada, czyli dnia rozpoczęcia rozgrywek.

Projekt kalendarza sportowego na 2005 r przygotował i referował Paweł JAROCH. Posługiwał się przy opracowaniu terminami i miejscami rozgrywania zawodów w bieżącym roku. Nie zostało to przyjęte pozytywnie. Przy opracowaniu kalendarza niezbędne są konsultacje z proponowanymi organizatorami odnośnie warunków przyjęcia imprezy zlecanej do realizacji przez KPZSzach. Podobne konsultacje są potrzebne w przypadku stałych organizatorów zawodów klubowych, przede wszystkim odnośnie terminów rozgrywania turniejów. W kalendarzu pominięto również spotkania szkoleniowe i organizacyjne: Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach, kurs regionalny sędziów oraz system szkoleniowy dla juniorów. Zarząd zalecił przeprowadzenie konkretnego rozeznania w sprawie terminów i organizatorów zawodów, kalendarz ma być przedstawiony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Zarządu KPZSzach.

Prezes Andrzej MICHALSKI przedstawił zebranym księgową KPZSzach panią Marię BEUTLER. Jest ona pracownikiem etatowym MOSiR w Toruniu, księgowość KPZSzach będzie prowadzić na umowie zleceniu. W dyskusji zaproponowano, aby księgi były prowadzone według klubów (wpływy), rodzaju wydatków w układzie analitycznym oraz w podziale na zadania wynikające z kalendarza sportowego (poszczególne imprezy i zawody).

Sprawy dyscyplinarne oraz wnioski na odznaczenia postanowiono rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Zarządu, po przekazaniu przez Janusza ROGALLĘ. Piotr SZYBOWICZ zaproponował prowadzenie klasyfikacji na najlepszego zawodnika roku, wliczając w to zawody regionalne oraz punktację rankingową na kolejnych listach FIDE. Zarząd zalecił opracowanie regulaminu takiego rankingu, do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu.

Andrzej MICHALSKI stwierdził, że nie pracuje w żadnej instytucji, nie ma możliwości korzystania z telefonów służbowych i nie posiada samochodu. Nie może więc rozliczać rachunków za używanie pojazdu i używanie telefonu prywatnego do rozmów służbowych w KPZSzach. Zebrani jednogłośnie uchwalili, że prezes może rozliczać z rachunku KPZSzach zakup miesięcznego biletu sieciowego na przejazdy komunikacji miejskiej w Toruniu (jako rekompensata na zwiększone rachunki telefoniczne prywatnego aparatu).

Ulrich JAHR przekazał projekt organizacji Festiwalu Szachowego w Bydgoszczy połączonego z meczem Bydgoszcz – Toruń w dniach 11 – 14 listopada br. Termin ten (nie uwzględniony w tegorocznym kalendarzu) koliduje z rozpisanym już tradycyjnym turniejem szachów szybkich BKS Chemik Bydgoszcz (11 listopada) oraz I rundą DMR (14 listopada). Prezes MICHALSKI zobowiązał się wyjaśnić sprawę z organizatorem imprezy panią Małgorzatą WIESE-JÓŹWIAK.

Kończą się zapasy kart ewidencyjnych i druków legitymacji zawodniczych. Sekretarz ma zamówić 100 kart i 50 legitymacji w PZSzach.

Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że istnieje konieczność opracowania preliminarza szkoleniowego kadry juniorów. Ulrich JAHR wnioskował aby przewodniczący komisji opracowali na następne posiedzenie Zarządu preliminarze cząstkowe do planu wpływów i wydatków KPZSzach na rok 2005.

Zarząd delegował na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZSzach (20 listopada) wiceprezesa Andrzeja KARPIŃSKIEGO, a do udziału w ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej (również wyborczej – 13-14 listopada) prezesa i wiceprzewodniczącego Kolegium Sędziów, Andrzeja MICHALSKIEGO. Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach ustalono na dzień 22 stycznia 2005 r. Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się na początku grudnia br.