16. zebranie Zarządu KPZSzach
Toruń 08.12.01

W dniu 8 grudnia, podczas trwania meczu Toruń – Bydgoszcz, odbyło się szesnaste w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Lidia TURCZYNOWICZ, Hieronim DYRKA, Zbigniew KUBICKI i Jerzy ŚNIADECKI oraz zaproszeni Przemysław JAHR, Witold DYGAJTIS, Włodzimierz JASTRZĘBSKI, Andrzej MICHALSKI, Leszek BULTROWICZ i Kazimierz BUDNIK. Tematem posiedzenia była organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczego, złożenie sprawozdań Komisji Związku, preliminarz finansowy na 2002 r i nagrody za Drużynowe Mistrzostwa Regionu.

Ustalono, że Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach odbędzie się w niedzielę 20 stycznia 2002 w sali Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Baczyńskiego 3. Zebranie zatwierdziło porządek obrad oraz podział mandatów. Wszystkie kluby zrzeszone w KPZSzach otrzymają po jednym mandacie, dodatkowe 8 mandatów otrzymają kluby I i II ligi szachowej Chemik, Torfarm, Centrum, MLKS Solec, Gambit, EMDEK, MDK Nr 1 i Apator, a ponadto dalsze 11 mandatów otrzymają kluby posiadające osobowość prawną i jednocześnie zespoły w ligach do trzeciej włącznie. Są to Centrum, Chemik, Torfarm, Apator, MLKS Solec, Gambit, EMDEK, MDK Nr 1, Zryw Włocławek, Baszta Żnin i MKSzach Toruń. Ogółem mandaty otrzyma 59 delegatów, quorum wynosi 30 osób. Komunikat organizacyjny Walnego Zebrania jest dołączony do niniejszego komunikatu.

Sprawozdania z działalności przekazały Komisje Klasyfikacji i Ewidencji oraz Wyróżnień i Dyscypliny i Komisji Szkoleniowej. Nie ma sprawozdania z Kolegium Sędziów. Zbiorcze sprawozdanie z działalności KPZSzach za 2001 r jest załączone do komunikatu.

Prezes przedstawił projekt preliminarza finansowego Związku na 2002 r. Obroty Związku są planowane na wysokości 42 000 zł, w tym wpływy ze składek członkowskich 5500 zł, licencji zawodniczych 11500 zł, licencji sędziowskich 600 zł, druków 700 zł wpisowego do imprez okręgowych 17300 zł oraz dotacji 5000 zł. Do PZSzach odprowadzimy połowę ze sprzedaży licencji oraz składek członkowskich (oraz całość sprzedaży druków i zakup honorowych odznak – łącznie 10000 zł, na nagrody pieniężne i rzeczowe przeznaczona będzie kwota 12500 zł, na zakup pucharów – 3500 zł, wydatki sędziowskie – 3000 zł, na wyjazdy trenerów – 3000 zł, na delegacje działaczy – 3500 zł, fundusz bezosobowy – 800 zł, porto – 1200 zł, posiedzenia Zarządu – 1000 zł, Urzędy Skarbowe i ZUS – łącznie 1000 zł oraz inne wydatki (głównie wynajem sal gier) 1500 zł. Łącznie wydatki są zaplanowane na kwotę 41000 zł. Preliminarz został zatwierdzony przez Zarząd bez poprawek.

Z kwoty 12500 zł na nagrody wyodrębniona zostanie suma 2500 zł za Drużynowe Mistrzostwa Regionu. Utworzona w tym celu podkomisja w składzie Cezary KOZŁOWSKI, Lidia TURCZYNOWICZ i Janusz AUGUSTOWSKI przedstawiła dwie wersje projektu podziału tej kwoty. W dyskusji na ten temat wypowiedzieli się wszyscy obecni na posiedzeniu działacze. Ostatecznie przegłosowano wynikły z dyskusji następujący wariant pośredni:

Zwycięskie zespoły w III lidze, lidze okręgowej i A-Klasie otrzymają puchary i nagrody pieniężne w następującej wysokości: mistrz III ligi – 900 zł, mistrz ligi okręgowej – 600 zł, mistrz A-klasy – 300 zł. Ponadto trzej zawodnicy z całych mistrzostw, którzy rozegrają przynajmniej 8 partii w cyklu DMR 2001/02 i uzyskają najwyższą punktację rankingową w rankingu PZSzach (licząc ranking przeciwników i uzyskane punkty z gry bez walkowerów) otrzymają indywidualne nagrody pieniężne w wysokości 300 zł za I miejsce, 250 zł za drugie miejsce i 150 zł za trzecie miejsce.

W sprawach organizacyjnych, na wniosek Jerzego ŚNIADECKIEGO Zarząd KPZSzach postanowił wstrzymać się z dalszym przyznawaniem honorowych odznak Polskiego Związku Szachowego do chwili otrzymania wniosków z klubów. Tylko działacze pracujący bezpośrednio dla KPZSzach będą mogli otrzymać honorowe odznaki PZSzach na bezpośredni wniosek Zarządu Związku.