17. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 08.01.05

Relacja Ulricha JAHRA

Pod nieobecność prezesa zebraniu w dniu 8 stycznia 2005 r przewodniczył wiceprezes Waldemar STARZYŃSKI. Ponadto udział wzięli sekretarz Ewa ŚMIECHOWSKA, księgowa KPZSzach Maria BEUTEL, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir WIERZBICKI oraz członkowie Zarządu Ulrich JAHR, Paweł JAROCH i Piotr SZYBOWICZ.

Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu, tematem zebrania była organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczego, przedstawienie zarysu sprawozdania za 2004 rok, dyskusja nad wnioskami do uchwały Walnego Zebrania i omówienie regulaminu konkursu na najlepszego szachistę Regionu.

Maria BEUTEL poinformowała o zmianie konta bankowego KPZSzach, przeniesionego z dniem 1 stycznia 2005 do Banku Spółdzielczego w Toruniu (numer nowego konta podany jest na stronie głównej). W związku z tym nie ma jeszcze wyciągu bankowego na koniec roku. W połowie grudnia na koncie KPZSzach znajdowało się ponad 12 tysięcy zł. Badanie bilansu przez Komisję Rewizyjną uzgodniono na dzień 17 stycznia, a wydruki wpływów i wydatków w układzie rodzajowym zostaną przygotowane na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 22 stycznia w Toruniu (świetlica schroniska szkolnego przy ul. Św. Józefa 24/26). Na Walne Zebranie KPZSzach będzie przygotowane sprawozdanie, projekt regulaminu obrad oraz proponowany porządek obrad, które to dokumenty mają być załączone do niniejszego komunikatu.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że dwie komisje; sportowa i wyróżnień, nie złożyły sprawozdań z działalności za 2004 r. W dyskusji zebrani zalecili przedstawienie na Walnym Zebraniu następujących wniosków proponowanych przez Zarząd KPZSzach:

- zatwierdzić wielkości wpisowego do rozgrywek mistrzowskich w Regionie
- powołać Kolegium Trenerów KPZSzach
- opracować wytyczne organizacji zawodów mistrzowskich w Regionie
- zatwierdzić regulamin konkursu na najlepszego szachistę roku, posługując się wytycznymi uzyskiwania rankingu szybkiego dla zawodników KPZSzach.

W wolnych wnioskach Ulrich JAHR poinformował o konieczności wystawiania rachunków dla osób i instytucji wpłacających należności dla KPZSzach. Sprawy te powinien dopilnować skarbnik Związku, który jednak nie bierze udziału w posiedzeniach i nie widać śladów jego działalności. Zbliżają się terminy rozgrywania zawodów mistrzowskich podczas których upoważniona osoba musi zbierać i rozliczać wpisowe oraz inne wpływy gotówkowe, wypłacać należności i przede wszystkim wystawiać rachunki.

Zbliżają się również finały MP Juniorów, w których wystartuje ponad 20 szachistów naszego Regionu. Sprawa ta nie była przedmiotem posiedzenia, ale wymaga energicznego działania w celu zorganizowania ekipy naszego Regionu na te najważniejsze zawody juniorów.