21. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Pólko 26.06.05

Relacja Ulricha JAHRA

Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 26 czerwca, w Ośrodku Harcerskim, w Pólku koło Koronowa, przy okazji rozgrywania tam Mistrzostw KPZSzach Seniorów. Na posiedzenie przybyli: Andrzej MICHALSKI, Waldemar STARZYŃSKI, Ulrich JAHR, Paweł JAROCH, Piotr SZYBOWICZ oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir WIERZBICKI. Tematem posiedzenia było omówienie konferencji sędziowskiej KPZSzach w Toruniu, rezultatów ostatnich zawodów mistrzowskich juniorów, zatwierdzenie lokalizacji Mistrzostw KPZSzach Juniorów do 14 lat, wizytacja Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych, sprawy finansowe i kadry juniorów.

Sprawozdanie z regionalnej konferencji sędziowskiej KPZSzach złożył Ulrich JAHR. W związku z niewielką frekwencją sędziów na tym gremium ustalono, że sędziowie, którzy będą się uchylać od obecności bez usprawiedliwienia, na tego rodzaju dorocznej konferencji, nie będą zatwierdzani na funkcję sędziego głównego zawodów z cyklu mistrzostw KPZSzach. Wniosek Andrzeja MICHALSKIEGO został przyjęty jednogłośnie.

W imieniu Zarządu KPZSzach prezes podziękował Pawłowi JAROCHOWI za przyjęcie organizacji serii turniejów mistrzowskich (Mistrzostwa Przedszkolaków, Drużynowe Mistrzostwa Juniorów w Bydgoszczy i Mistrzostwa KPZSzach Seniorów w Pólku, a przy okazji jeszcze zaproszenie arcymistrza Tomasza MARKOWSKIEGO na symultanę szachową). Turnieje organizowane przez Wiesława JAROCHA i Pawła JAROCHA wyróżniają się wysokimi nagrodami i dobrą organizacją, a Paweł JAROCH staje się czołowym działaczem w KPZSzach.

Zawody przedszkolaków zgromadziły na starcie w Domu Harcerza w Bydgoszczy aż 34 uczestników z całego województwa. Turniej był udany, rodzice zdyscyplinowani. Również w Drużynowych Mistrzostwach KPZSzach Juniorów na starcie stanęła rekordowa ilość ośmiu zespołów, jakiej nie było od kilku lat. W nagrodę uczestnicy tych zawodów mieli możliwość gry w symultanie arcymistrza i kilkukrotnego mistrza Polski, stawiając mu zacięty opór. Również zawody w Pólku nad Zalewem Koronowskim są udane, a udział arcymistrza oraz kilku zawodników zagranicznych znacznie podniósł rangę zawodów. Fundusz nagród pieniężnych w wysokości ponad 8000 zł stawia wygórowane zadania przed kolejnymi organizatorami zawodów mistrzowskich w przyszłych latach.

Przy omawianiu problemów szkolenia kadry juniorów nie było referenta Andrzeja KARPIŃSKIEGO. W zastępstwie prezes Andrzej MICHALSKI poinformował, że kadra juniorów jest zgłoszona, limit finansowy przyznany dla 8 juniorów w wysokości 54 zł dziennie za 26 dni. KPZSzach jest zobowiązany przedstawić rachunki za szkolenie do tej wysokości, po czym nastąpi częściowa refundacja z MENiS (połowa limitu) oraz Stowarzyszenia Związków Sportowych (jedna czwarta limitu). Pozostałe 25 % limitu powinni pokryć kluby lub rodzice członków kadry juniorów.

Do organizacji Mistrzostw KPZSzach Juniorów młodszych (10, 12 i 14 lat) Zarząd otrzymał dwa zgłoszenia od MDK Nr 2 w Bydgoszczy i MKSzach w Toruniu. MDK Nr 2 pragnie organizować mistrzostwa we własnym ośrodku w końcu września, MKSzach proponuje organizację w Ośrodku CARITAS Diecezji Toruńskiej, który mieści się w Przysieku, na trasie między Toruniem i Bydgoszczą, w dowolnym terminie września. Ponieważ rozgrywki makroregionalne, organizowane przez WZSzach POMORZE, odbędą się w dniach 24 – 30 września w Łączynie, koliduje to z terminem podanym przez MDK Nr 2. Zebrani zatwierdzili więc organizację mistrzostw juniorów młodszych w Przysieku k/Torunia. Ustalono, że zawody te odbędą się w dniach 16 – 18 września systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem po 60 minut dla zawodnika na partię, w trzech grupach (do 10, 12 i 14 lat), przy czym dziewczęta będą mieć odrębną klasyfikację w każdej grupie. Do zawodów makroregionalnych kwalifikuje się po 10 najlepszych z każdej grupy wiekowej chłopców i dziewcząt, a ponadto bezpośredni awans do turniejów makroregionalnych mają tegoroczni finaliści Mistrzostw Polski Juniorów, którzy uzyskali w tych zawodach przynajmniej 30 % punktów. Również zawodnicy posiadający na dzień 1 lipca 2005 r ranking FIDE przynajmniej 1800 pkt, zostaną dopuszczeni bezpośrednio do zawodów makroregionalnych. Ustalono wysokość wpisowego na 10 zł + 5 zł opłaty klasyfikacyjno-rankingowej. Całość funduszu wpisowego zostanie przeznaczona na nagrody rzeczowe. Koszt pobytu w Ośrodku CARITAS w Przysieku wynosi 40 zł za osobodzień. Zebrane podczas posiedzenia Kolegium Sędziów KPZSzach w składzie Ulrich JAHR, Andrzej MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI i Kazimierz BUDNIK zatwierdziło na funkcję sędziego głównego tych zawodów Marię MICHALSKĄ. Zarząd zatwierdził omówiony powyżej pakiet spraw związanych z organizacją mistrzostw juniorów, stosunkiem głosów +4, przy jednym wstrzymującym się.

W sprawach różnych Zarząd KPZSzach postanowił skreślić z ewidencji KPZSzach cztery sekcje szachowe nieczynne. Są to: KS Stal Grudziądz, MKS Chełmża, MKS Zryw Włocławek i UKS Brodnickiego Domu Kultury. Zawodnicy tych klubów są automatycznie skreśleni z ewidencji KPZSzach i mogą bez przeszkód przejść do dowolnie wybranych innych klubów, zarejestrowanych w KPZSzach. Wniosek o skreślenie z ewidencji przeszedł jednogłośnie. Sekcje są skreślone z dniem 1 lipca 2005 z miesięcznym terminem odwoławczym.

Na wniosek Piotra SZYBOWICZA, Zarząd KPZSzach nadał brązowe odznaki honorowe trzem działaczom szachowym. Otrzymali je Mariusz STOPPEL, Paweł JAROCH i Waldemar STARZYŃSKI. Postanowiono również wystąpić do Polskiego Związku Szachowego o nadanie złotej odznaki honorowej Jerzemu ŚNIADECKIEMU oraz srebrnych odznak honorowych PZSzach dla Marzenny OSOWICKIEJ, Sławomira WIERZBICKIEGO i Adama ŁĘTOCHY. Wnioski zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Ulrich JAHR zasygnalizował prowadzone rozmowy między UKS Ósemką Chojnice i LZS Zrywem Dąbrówka odnośnie połączenia tych sekcji szachowych i przejścia wszystkich zawodników Dąbrówki (w większości mieszkańców pobliskich Chojnic) do UKS Ósemki. Są jednak sygnały, że Samorząd Gminy Kamień Krajeński nie wyraża na to zgody. W przypadku przejęcia tylko niektórych zawodników LZS Zryw Dąbrówka przez UKS Ósemkę, sprawy te będą regulowane w normalnym trybie, bez zmiany uprawnień tych zespołów w Drużynowych Mistrzostwach KPZSzach. Jedynie w przypadku przejęcia całej sekcji LZS Zryw Dąbrówka przez UKS Ósemkę, klub z Chojnic przejmie również uprawnienia ligowe Zrywu Dąbrówka. Takie rozwiązanie tej sprawy przyjęto jednogłośnie (+5).

Następne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 17 września br. podczas Mistrzostw KPZSzach Juniorów do 14 lat, w Przysieku.