30. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz
10.12.11

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Paweł JAROCH, Mariusz STOPPEL oraz zaproszeni goście: Maria MICHALSKA, Kazimierz BUDNIK, Anna LICZNERSKA, Paweł LICZNERSKI i Dawid ZIÓŁKOWSKI. Posiedzenie odbyło się w salce Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, ul. Leszczyńskiego 42. Przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
2. Sprawozdanie z Drużynowych Mistrzostw KPZSzach w szachach szybkich.
3. Sprawozdanie z przebiegu XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej.
4. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZSzach (11 grudnia br.).
5. Organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach.
6. Drużynowe Mistrzostwa Regionu (stan aktualny i sprawy do wyjaśnienia).
7. Sprawy finansowe Związku.
8. Regulamin przyznawania honorowych odznaczeń.
9. Sprawy różne.

Ad 1 Protokół poprzedniego zebrania został jednogłośnie zatwierdzony.

Ad 2 Mistrzostwa zostały rozegrane w sali klubowej Pocztowca Bydgoszcz. Startowało 16 zespołów męskich oraz 5 kobiecych. Na kilka dni przed terminem KPZSzach otrzymał zawiadomienie z klubu JANTAR, że za wynajem sali gier należy uiścić kwotę 1000 zł. Dlatego awaryjnie zawody zostały przeniesione do Bydgoszczy (sala gier bezpłatna). Sędziował Mariusz MAZALON przy pomocy Cezarego KOZŁOWSKIEGO. Sprawozdanie z imprezy można przeczytać w Internecie na witrynie KPZSzach.

Ad 3 Referował Andrzej MICHALSKI. Konferencja odbyła się w Puławach z udziałem około 40 osób. Oprócz Andrzeja MICHALSKIEGO w konferencji nie uczestniczyli inni sędziowie z KPZSzach. Omawiane były nowe propozycje FIDE dotyczące wprowadzenia rankingu w szachach szybkich i błyskawicznych. FIDE wnosi również o obowiązkowe opłaty licencyjne dla sędziów prowadzących zawody klasyfikowane przez FIDE. Wielu sędziów nie będzie stać na wysokie opłaty dokonywane w EURO. Adam CURYLO omówił nowelizację swojego programu ChessArbiter, który zyskuje już międzynarodową pozycję w świecie szachowym. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów PZSzach było skrócone do kilku akapitów. Kolegium Sędziów PZSzach postuluje aby zawody mistrzowskie mogli sędziować również sędziowie klasy państwowej (do tej pory tylko sędziowie FIDE). Kolegium Sędziów PZSzach postuluje prawo delegowania sędziów głównych na zawody z cyklu mistrzostw Polski. Andrzej MICHALSKI zabrał głos w dyskusji w sprawie sprawy incydentu na meczu IV Ligi co zakończyło się nieformalnym upomnieniem, które otrzymali Ulrich JAHR i Andrzej MICHALSKI. Przewodniczący Andrzej FILIPOWICZ stwierdził również nieformalność tych upomnień, ale nie uczynił niczego aby anulować to nieformalne działanie.

Ad 4 Referował Andrzej MICHALSKI, przypominając, że na walne zjazdy PZSzach w obecnej kadencji Zarządu KPZSzach zostali wybrani Andrzej MICHALSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Jan NOGAL i Benedykt MROZIŃSKI. Ci czterej działacze otrzymają więc delegacje i mandaty na Walne Zebranie Sprawozdawcze PZSzach w dniu 11 grudnia br. w Warszawie.

Ad 5 Referował Andrzej MICHALSKI, który poinformował że dopiero w dniu dzisiejszym radca prawny przesłał e-mailem proponowany porządek obrad. W związku z tym projekt porządku obrad zostanie opublikowany na witrynie internetowej KPZSzach. Podobnie ma się sprawa z publikacją komunikatu organizacyjnego Walnego Zebrania oraz projektu regulaminu obrad. Każdy klub posiadający członkostwo zwyczajne, zarejestrowany w KPZSzach i mający uregulowane sprawy finansowe wobec naszego Związku otrzyma jeden mandat do czynnego udziału w obradach. Delegat musi mieć przy sobie pisemne pełnomocnictwo, podpisane przez kompetentną osobę Zarządu klubu. W głosowaniu za tym sformułowaniem było pięciu członków Zarządu, przy jednym przeciwnym. Sprawozdania z komisji powinny ukazać się również w Internecie. Do dnia posiedzenia sprawozdanie złożył tylko wiceprezes Ulrich JAHR. Obowiązek sprawozdawczości mają jeszcze przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach, przewodniczący KKiE KPZSzach, wiceprezes sportowy, skarbnik oraz przewodniczący Komisji Wyróżnień i Dyscypliny.

Ad 6 Referowała Maria MICHALSKA. Rundy DMR odbywają się w terminie, do tej pory nie był protestów. Jeden mecz został zweryfikowany przez sędziego głównego z powodu startu zawodnika nieuprawnionego. Sędziowie meczów są obowiązani do zaznaczania w protokole zawodów jakim tempem grany był mecz (90’ + 30”/pos., czy P120’). Znaczna ilość przesyłanych do sędziego głównego zapisów partii jest nieczytelna.

Ad 7 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Na dzień posiedzenia na koncie KPZSzach było 8300 zł. Obroty Związku w 2011 r. wyniosły 35000 zł. Koszty działalności statutowej – 38900 zł. W tym nagrody ok. 11000 zł, ryczałty sędziowskie – 2500 zł, umowa z księgową – 2500 zł, pozostałe wydatki administracyjne (energia, czynsz itp.) - 3500 zł. Należności do PZSzach - 15000 zł, trenerzy – 2500 zł, opłaty budżetowe (podatki, ZUS itp.) – 1300 zł, wynajem sali gier 600 zł.

Ad 8 Referował Mariusz STOPPEL, który opracował i szczegółowo omówił projekt regulaminu przyznawania odznak honorowych PZSzach (złote, srebrne) i KPZSzach (brązowe). W dyskusji członkowie Zarządu KPZSzach wprowadzili kilka poprawek i dodali dwie klauzule końcowe. Następnie cały regulamin oraz druk wniosku o nadanie odznaki został jednogłośnie przegłosowany z zaleceniem, aby autor projektu, po dokonaniu poprawek, opublikował dwa pliki w Internecie.

Ad 9 Paweł LICZNERSKI przedstawił sprawę utrudniania zmiany barw klubowych swojemu synowi Łukaszowi, który zamierza zwolnić się z UKS MDK Nr 1. Dyskusja rozwinęła się nad problemem prawnym, na jakiej podstawie zmiana barw klubowych jest możliwa. Przepisy PZSzach w tej sprawie są interpretowane w taki sposób, że zawodnik może wystąpić o zwolnienie z klubu w dowolnym terminie. Klub ma prawo przedstawić warunki odejścia (np. kwotę ekwiwalentu za wyszkolenie, zwrot pobranego sprzętu sportowego itp.). Jeśli te warunki zostaną dotrzymane, nie może być powodu do dalszego negocjowania zmiany barw klubowych. Natomiast w przypadku nie dojścia do porozumienia – automatycznie rozpoczyna się okres 12-miesięcznej karencji i w tym czasie zawodnik nie może uczestniczyć w mistrzowskich zawodach szachowych. Zarówno rodzice jak i prezes UKS MDK Nr 1 postanowili negocjować przedstawione warunki zmiany barw klubowych.

W dniach 6 – 7 stycznia 2012 r. w Bydgoszczy odbędzie się festiwal szachów szybkich i klasycznych, organizowany przez Pawła JAROCHA i Piotra SZYBOWICZA w Zespole Szkół Nr 26 w Zarząd pochwala inicjatywę organizacji takich zawodów. Natomiast w Bydgoszczy w dniu 8 stycznia w tej samej sali odbędą się Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach (indywidualne i drużynowe). KPZSzach opłaci dwa ryczałty sędziowskie i ufunduje sześć pucharów oraz komplety medali.

Obecne posiedzenie Zarządu KPZSzach było ostatnim w obecnej kadencji władz Związku. Prezes Andrzej MICHALSKI serdecznie podziękował członkom Zarządu za działalność i pracę w kończącej się kadencji władz KPZSzach.

Protokół z posiedzenia został jednogłośnie zatwierdzony (+6, -0, =0).

Na tym posiedzenie (po 4 godz.) zakończono.

Protokółował Ulrich JAHR