Nadzwyczajny Walny Zjazd KPZSzach
Bydgoszcz 17.01.99

W dniu 1 stycznia 1999 r powstało województwo Kujawsko-Pomorskie, utworzone z większości obszarów byłych województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Wywołało to potrzebę reorganizacji wielu dziedzin życia regionalnego, w tym również związków sportowych. Działające dotychczas Okręgowe Związki Szachowe w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku zgodnie postanowiły połączyć się i w rezultacie został rozpisany Nadzwyczajny Walny Zjazd, którego celem było powołanie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.

Na Zjazd, który odbył się w sali MDK Nr 2 w Bydgoszczy, przybyli delegaci 27 klubów (spośród 39 uprawnionych) - z głosem stanowiącym, członkowie zarządów BOZSzach, TOZSzach i WOZSzach (13 osób) oraz trzech zaproszonych gości.

Do prezydium Zebrania zostali zaproszeni prezesi związków Paweł Popiela (Bydgoszcz), Andrzej Michalski (Toruń) i Janusz Augustowski (Włocławek). Przewodniczącym zebrania został wybrany Bogdan Wodyński (Sępólno Kraj.), protokółował Piotr Bieluszewski (Nowe n/W). Do Komisji Mandatowej zostali wybrani Józef Białkowski (Więcbork), Andrzej Witkowski (Toruń), i Jerzy Łapiński (Włocławek). W skład Komisji Wyborczej weszli Kazimierz Budnik (Bydgoszcz), Paweł Pawłowski (Toruń) i Bogdan Jaskólski (Włocławek). Komisję Statutową wybrano w składzie Andrzej Karpiński (Bydgoszcz), Tomasz Kuryłowicz (Włocławek), Zbigniew Kubicki (Kowalewo Pom.), a w składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się Andrzej Michalski (Toruń), Andrzej Witkowski (Toruń) i Jerzy Łapiński (Włocławek).

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania (27 obecnych delegatów stanowiło 69 % uprawnionych). Porządek zebrania został przegłosowany +24 -1 =1. Propozycje zmian statutu (w większości formalne) zostały przyjęte 27 głosami delegatów. Zebranie ustaliło ponadto, że wybory nowego zarządu KPZSzach odbędą się w trybie jawnym (+13, -12). W następnym głosowaniu ustalono, że Zarząd KPZSzach będzie się składać z 11 osób (+20, -1), a Komisja Rewizyjna z trzech osób. Regulamin obrad został przegłosowany 23 głosami za.

Po wręczeniu nagród za osiągnięcia sportowe, prezesi zarządów kończących działalność ozszachowych przedstawili informacje o pracy i wynikach sportowych w 1998. Następnie zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi (+21, =5).

Na prezesa KPZSzach zostały zgłoszone dwie kandydatury działaczy bydgoskich; dotychczasowego prezesa BOZSzach Pawła Popieli i działacza centralnego, gościa zebrania - Ulricha Jahra. Na kandydaturę Pawła Popieli głosowało 7 delegatów. Ulrich Jahr otrzymał poparcie 18 delegatów i został wybrany prezesem KPZSzach na 4-letnią kadencję 1999 - 2003 r.

Do zarządu KPZSzach zgłoszono 14 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pracę we władzach Związku. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Andrzej Karpiński (Bydgoszcz) i Mirosław Lubicki (Włocławek) po 25 głosów, Maria Michalska (Toruń), Hieronim Dyrka (Bydgoszcz) i Grzegorz Sankiewicz (Grudziądz) po 20 głosów), Bogdan Wodyński (Sępólno Kraj.) 19 głosów, Zbigniew Kubicki (Kowalewo Pom.) 18 głosów, Cezary Kozłowski (Toruń) 17 głosów, Lidia Turczynowicz (Bydgoszcz), Jerzy Śniadecki (Żnin) i Benedykt Mroziński (Kowalewo Pom.) po 16 głosów, Piotr Sworowski (Świecie n/W) 13 głosów, Józef Białkowski (Więcbork) 12 głosów i Kazimierz Budnik (Bydgoszcz) 10 głosów. W głosowaniu dodatkowym (o dwa miejsca przy równości głosów) Lidia Turczynowicz otrzymała 19 głosów, Jerzy Śniadecki - 17 głosów, a Benedykt Mroziński - 12 głosów.

Do Komisji Rewizyjnej kandydowali tylko trzej działacze, którzy po głosowaniu ukonstytuowali się następująco: Janusz Augustowski (Włocławek) - przewodniczący, Józef Białkowski (Więcbork) - z-ca przewodniczącego i Benedykt Mroziński (Kowalewo Pom.) - sekretarz.

Walne Zebranie wybrało również delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Szachowego, który odbędzie się 27 marca br w Warszawie. Największą liczbę głosów otrzymali: Ulrich Jahr (Bydgoszcz), Zbigniew Kubicki (Apator Toruń) i Andrzej Karpiński (MKS EMDEK Bydgoszcz). Rezerwowymi na Zjazd Krajowy będą Janusz Augustowski (Włocławek) i Andrzej Michalski (Toruń).

Po krótkiej naradzie Zarząd KPZSzach ukonstytuował się następująco:

Ulrich Jahr (Bydgoszcz) - prezes, Andrzej Karpiński (Bydgoszcz) - wiceprezes d/s sportowo-szkoleniowych, Cezary Kozłowski (Toruń) - wiceprezes d/s organizacyjnych, Mirosław Lubicki (Włocławek) - wiceprezes d/s łączności z klubami, Hieronim Dyrka (Bydgoszcz) - skarbnik, Lidia Turczynowicz (Bydgoszcz) - sekretarz, Bogdan Wodyński (Sępólno Kraj.) - przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach, Maria Michalska (Toruń) - przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji, Grzegorz Sankiewicz (Grudziądz) - przewodniczący Komisji Młodzieżowej, Zbigniew Kubicki (Kowalewo Pom.) - wiceprzewodniczący Komisji Młodzieżowej, Jerzy Śniadecki (Żnin) - członek Zarządu KPZSzach.

Po wyborach Zarządu przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił sprawozdanie. Walne Zebranie przyjęło następującą uchwałę:

1. Delegaci klubów szachowych z byłych województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego zaakceptowali powstanie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.

2. Zgodnie z propozycjami Komisji Statutowej Walne Zebranie dokonało poprawek w dotychczasowym statucie BOZSzach. Uaktualniony statut Zarząd KPZSzach przedstawi w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

3. Na Walnych Zebraniach KPZSzach czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wyłącznie delegaci klubów zarejestrowanych w Związku, pozostałe osoby posiadają bierne prawo wyborcze.

Hieronim Dyrka poddał pod głosowanie wniosek o nadanie tytułu honorowego prezesa KPZSzach Kol. Pawłowi Popieli, zebranie przyjęło ten wniosek jednogłośnie.

Na zakończenie Walnego Zebrania prezes U.Jahr stwierdził, że będzie starać się przede wszystkim rozwijać działalność sportową w nowym województwie, bez faworyzowania jakiegokolwiek klubu, czy obszaru dawnego województwa. Praca Zarządu będzie podawana do wiadomości klubom i sekcjom szachowych, z którymi powinna być utrzymywana stała współpraca organizacyjno-sportowa.