Walny Zjazd Sprawozdawczy KPZSzach
Bydgoszcz 16.01.00

W dniu 16. stycznia 2000, w siedzibie zakładu sponsorującego “Ma-Ga” w Bydgoszczy, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, na które przybyło 33 delegatów z 24 klubów i sekcji szachowych oraz zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Grzegorz SCHREIBER, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych Jan ŻUKOWSKI, przedstawiciel Urzędu Miasta Bydgoszczy Bolesław CIEMNIAK, reporterka Radia POMOŻE Dagmara KOWALSKA i honorowy prezes Andrzej MICHALSKI z Torunia. Ponadto bez mandatu delegata w obradach uczestniczyli przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz AUGUSTOWSKI, członek Komisji Klasyfikacji i Ewidencji Ryszard RYNKOWSKI i skarbnik KPZSzach Hieronim DYRKA.

Zaproszony na obrady wiceprezes d/s organizacyjnych Polskiego Związku Szachowego Janusz WODA z Poznania był w naszym Związku poprzedniego dnia, w drodze na inną imprezę, ale zapoznał się ze sprawozdaniem i organizacją Związku.

Zebranych powitał prezes Ulrich JAHR. Przewodniczącym obrad wybrany został Paweł PAWŁOWSKI z Torunia, zebranie protokółował Przemysław HAŁAS z Gniewkowa. Na wniosek prezesa, do porządku obrad został dodany punkt: Wybory delegata na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZSzach, który odbędzie się w dniach 13-14 maja 2000 w Warszawie. Porządek zebrania i regulamin obrad zostały przegłosowane jednogłośnie. Do komisji mandatowej (i jednocześnie skrutacyjnej) zostali wybrani: Zbigniew KUBICKI (Kowalewo Pom.), Benedykt MROZIŃSKI (Kowalewo Pom.) i Włodzimierz STRZEMKOWSKI (Toruń). W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Kazimierz BUDNIK (Bydgoszcz), Cezary KOZŁOWSKI (Toruń) i Józef BIAŁKOWSKI (Więcbork).

Polski Związek Szachowy przyznał złote honorowe odznaki Markowi CHYLE (Nowe) i Janowi SZYMCZUKOWI (Włocławek), srebrne odznaki otrzymali Benedykt MROZIŃSKI (Kowalewo Pom.) i Ryszard RYNKOWSKI (Włocławek). Zarząd KPZSzach przyznał brązowe honorowe odznaki następującym działaczom: Mirosław BRZÓSKA (Nowe), Zbigniew KUBICKI (Kowalewo Pom.), Aleksander OPOLSKI (Jeżewo), Jan BOCHAT (Solec Kuj.), Zygmunt MAJDAN (Żnin) i Andrzej KŁOS (Nowe). Dotychczas brązowych odznak (przyznanych przez OZSzach Bydgoszcz) nie odebrali jeszcze Włodzimierz CHODOROWSKI (Kruszwica), Mirosław PRZYBYLSKI (Kruszwica) i Andrzej BONNA (Gostycyn). Dyplomu uznania otrzymali trenerzy: Adam ŁĘTOCHA, Andrzej SKOWROŃSKI, Mariusz MAZALON (wszyscy z Bydgoszczy) oraz działacze: Witold DYGAJTIS (Bydgoszcz), Wiesław DĄBEK (Golub-Dobrzyń), Edward SKIERA (Bydgoszcz), Andrzej BONNA (Gostycyn), Piotr SWOROWSKI (Świecie), Henryk TRZEBIATOWSKI (Dąbrówka) i Edward KULSKI (Mrocza). Puchar za najwyższy przyrost rankingowy w sezonie 1999 r i wejście na listę FIDE z rezultatem 2106 otrzymała Monika ZEMBRZUSKA (Grudziądz).

Prezes KPZSzach przedstawił skrót sprawozdania z działalności w 1999 r, które zostało już opublikowane przy komunikacie nr 11 Związku i dostarczone wszystkim zainteresowanym. Generalnie ocena działalności Związku jest pozytywna, a wytyczone cele zostały osiągnięte. Udało się zorganizować wspólne rozgrywki drużynowe i indywidualne w połączonych województwach. Dzięki zdyscyplinowaniu działaczy i klubów została utworzona baza ewidencyjna zawodników. Obecnie w ewidencji Związku znajduje się 1000 aktywnych szachistów naszego województwa, wśród nich 212 kobiet, a 70 szachistów znajduje się na międzynarodowej liście FIDE.

Sprawozdanie prezesa uzupełnił wiceprezes d/s sportowo-szkoleniowych Andrzej KARPIŃSKI, podając szczegóły dotyczące szkolenia kadry juniorów Regionu. W kadrze znalazło się sześciu zawodników: Łukasz SCHREIBER, Paulina LEWANDOWSKA, Marek KUBICKI, Bartosz LUBICKI, Kamil SCHREIBER i Klaudia DOMOWICZ oraz sześciu rezerwowych. Preliminarz wydatków przewidywał dwa starty kontrolne i 3 konsultacje. W dniach 28 czerwca do 5 lipca w Sępólnie Kraj. odbył się obóz szkoleniowy kadry, połączony ze startem kontrolnym. Konsultacje prowadzili trenerzy Mariusz MAZALON, Janusz AUGUSTOWSKI i Andrzej KARPIŃSKI. Niestety wynagrodzenia trenerów są stanowczo zbyt niskie i w dalszym ciągu były trudności z pozyskaniem wykładowców dla kadry za kwotę 30 zł dziennie, którą musieli jeszcze pokrywać rodzice. Dopiero podczas rozgrywek makroregionalnych w Wieżycy doszło do drugiej konsultacji z kadrą juniorów, którą prowadzili Julian GRALKA, Grzegorz SANKIEWICZ i Andrzej KARPIŃSKI.

Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów KPZSzach przedstawił Bogdan WODYŃSKI. W Regionie jest obecnie zarejestrowanych 62 sędziów szachowych, w tym jeden sędzia klasy międzynarodowej, sześciu sędziów klasy państwowej i 15 klasy pierwszej. Większość sędziów nie wykupiła licencji dającej uprawnienia do prowadzenia zawodów. W 1999 r nie doszedł do skutku (na skutek niewielkiej liczby zgłoszeń) planowany przez PZSzach kurs sędziowski centralny w Sępólnie Kraj. Kurs taki (ale na klasy okręgowe) jest planowany w I kwartale 2000.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Janusz AUGUSTOWSKI. Zdaniem referenta KPZSzach jest w kraju postrzegany jako jeden z najlepiej działających i zorganizowanych wojewódzkich związków szachowych. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do pracy Zarządu Związku, a przeprowadzona kontrola finansowa (we wrześniu 1999 r) nie stwierdziła jakichkolwiek uchybień w finansach KPZSzach. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku za 1999 r.

W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrało kilkunastu mówców. Cezary KOZŁOWSKI (Toruń) pozytywnie ocenił działalność Zarządu. Poruszył również sprawę opóźnionej realizacji grantów, organizację zimowiska dla młodzieży w ośrodkach wypoczynkowych województwa oraz problemy z przechodzeniem młodych, wyróżniających się zawodników do klubów ligowych. Nad tymi problemami głos zabrali również Andrzej MICHALSKI i Andrzej KARPIŃSKI. Marek KUBICKI odniósł się do szkolenia kadry juniorów; uważa, że powinny odbywać się zgrupowania kadry, a trenerzy powinni być lepiej opłacani z budżetu Związku. Janusz AUGUSTOWSKI zgłosił wniosek, aby działacze z różnych ośrodków wymieniali się doświadczeniami co do zdobywania środków finansowych na działalność i organizację zawodów. Stwierdził też, że dyscyplina szachów jest pomijana w przyznawaniu finansowych w porównaniu do innych dyscyplin sportu. Stefan HAŁAS z uznaniem wyraził się o sposobie organizacji rozgrywek drużynowych w nowym Regionie.

W dalszym ciągu dyskusji Cezary KOZŁOWSKI stwierdził całkowity brak finansowania seniorów. Do tych wystąpień ustosunkował się Jan ŻUKOWSKI stwierdzając, że nie jest prawdą iż inne dyscypliny mają więcej dotacji. Środki finansowe na działalność powinny napływać z różnych źródeł, nie tylko z funduszy Sejmiku Samorządowego, ale również z urzędów miast i gmin, sponsorów, środowisk zrzeszeniowych i przemysłowych, jak również ze składek członkowskich i wpłat licencyjnych zawodników i działaczy. Sejmik Samorządowy województwa w 1999 r dysponował kwotą ok. 400 tys. zł na dotowanie sportu. Kwota ta była w wysokim stopniu niezadowalająca. W 2000 r KPSZS spodziewa się powiększenia tej kwoty o ok. 50 %. Mówca obiecał częściowe sfinansowanie udziału juniorów w finałach Mistrzostw Polski w 2000 r.

Prezes Ulrich JAHR wskazał na zależność wielkości ewentualnych dotacji od wyników sportowych osiąganych przez czołówkę szachistów województwa. Niskie dotacje są po części spowodowane brakiem większych sukcesów sportowych szachistów KPZSzach w 1999 r w mistrzostwach Polski, na których nie zdobyliśmy żadnego medalu. Zaapelował o lepszą pracę w klubach z wyróżniającymi się zawodnikami. Przy okazji podkreślił dość dobrą sytuację finansową Związku. Oszczędności powstały poprzez pomoc sponsorów, którymi byli Ma-Ga i Logonet w Bydgoszczy oraz Swiss Perfect International Ltd. Australia. Ponadto niewielkie kwoty wpłynęły z reklam w biuletynach informacyjnych Związku. Prezes stwierdził, że w 2000 r Związek będzie mógł przeznaczyć część swoich środków na zwiększenie wynagrodzenia trenerów na zgrupowaniach szkoleniowych. Wymaga to jednak większej dyscypliny finansowej klubów, w szczególności terminowego regulowania statutowych należności na rzecz KPZSzach: licencji zawodniczych i składek rocznych.

W głosowaniu za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Związku było 32 głosów, przeciw 0, przy jednym wstrzymującym się.

Podczas typowania delegata na Walny Zjazd PZSzach zebrani wybierali spośród trzech zgłoszonych kandydatur. W pierwszej turze głosowania Janusz Augustowski otrzymał 9 głosów, Andrzej Michalski - 6 głosów, a Lidia Turczynowicz - 13 głosów. W drugiej turze za J.Augustowskim głosowało 16 delegatów, za L.Turczynowicz - 15. Delegatem KPZSzach został wybrany Janusz AUGUSTOWSKI z Włocławka. W Walnym Zjeździe ma prawo uczestniczyć również Ulrich JAHR, który jest honorowym członkiem PZSzach. Oprócz delegatów ze Związku prawo delegowania na Walny Zjazd PZSzach mają wszystkie kluby posiadające osobowość prawną. Andrzej MICHALSKI zaproponował, aby delegaci z klubów i KPZSzach spotkali się przed Walnym Zjazdem w celu wypracowania koncepcji reprezentowania KPZSzach.

Kalendarz sportowy na 2000 rok zreferował Ulrich JAHR. Wyraził on zadowolenie z wzrastającej popularności szachów w Polsce, czego dowodem jest organizacja światowego turnieju błyskawicznego, który odbył się kilka dni temu w Warszawie, na który zjechali najsilniejsi szachiści świata. Prezes namawiał do uczestniczenia czołowych zawodników regionu w imprezach ogólnopolskich. Tylko w konfrontacji z innymi silnymi zawodnikami nasi szachiści będą podnosić swoją klasę gry. Końcowa wersja kalendarza sportowego jest załącznikiem do komunikatu. Najważniejszą dla KPZSzach imprezą jest organizacja Błyskawicznych i Szybkich Mistrzostw Polski w Żninie. Zawody te mają być połączone z festiwalem szachowym, przy włączeniu się działaczy klubu CENTRUM w Bydgoszczy z prezesem Grzegorzem SCHREIBEREM na czele. Są już prowadzone wstępne rozmowy ze sponsorami, którzy podjęliby się partycypowania w kosztach organizacji mistrzostw i planowanego festiwalu. Kalendarz imprez szachowych w 2000 r jest bardzo bogaty i obejmuje prawie 80 pozycji. Przy przedstawianiu preliminarza finansowego na 2000 r prezes podał kwotę 96 tys. zł potrzebnych do realizacji planowanego kalendarza sportowego, w tym dotacje na działalność bieżącą Związku, wpływy z licencji, składek członkowskich i wpisowego do zawodów, wpływy ze sprzedaży programów i reklam oraz dotację na organizację Mistrzostw Polski zarówno z Urzędu Marszałkowskiego jak i sponsorów. Kwota wydatków wydaje się być duża, ale jest konieczna do przeprowadzenia wielkiej imprezy szachowej.

Ostatecznym terminem wpłacania należności za licencje zawodnicze jest koniec stycznia 2000 r, a dla składek członkowskich - połowa marca 2000 r. Kwoty należności nie są wygórowane i kluby powinny w zadanych terminach wpłacać pieniądze zgodnie z komunikatem finansowym PZSzach.

W dalszej części dyskusji Grzegorz SITNIEWSKI (Świecie) zaproponował, aby szkoleniem sędziów klas okręgowych zajęli się sędziowie klas centralnych, a do klubów przybyła komisja egzaminacyjna z KPZSzach. W tej dyskusji wzięło udział kilku delegatów. Ostatecznie ustalono, że KPZSzach nie będzie finansować szkolenia sędziów w klubach. Zostanie zorganizowane jeden kurs sędziowski w Sępólnie, na którym wykładowcy będą finansowani ze środków KPZSzach. Sędziowie mogą szkolić się w klubach, ale muszą przyjechać na egzamin do Sępólna tym bardziej, że w tym terminie odbędzie się również wojewódzka konferencja sędziowska.

Ryszard RYNKOWSKI omówił sposób realizacji zarządzenia PZSzach o wprowadzeniu nowej ewidencji klubów i sekcji szachowych. Regulamin ewidencji klubów jest załączony do komunikatu. W I kwartale 2000 r wszystkie kluby muszą wypełnić formularze PZSzach, załączając dokument osobowości prawnej (dla członków zwyczajnych Związku) lub wybierając kartę członka wspierającego (nie posiadającego osobowości prawnej). Dyskusję podsumował Ulrich JAHR przedstawiając wniosek o wykreślenie z ewidencji KPZSzach trzech nieaktywnych klubów, którymi są: Hetman Brzoza (na wniosek Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka) oraz Magnus Włocławek i Pionek Chełmno (nie posiadających żadnego zarejestrowanego zawodnika)

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekt uchwały Walnego Zebrania:

- KPZSzach powinien kontaktować się z urzędami miast w sprawie przydziałów grantów,
- wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o specyfikacje rozliczania turniejów,
- KPZSzach pokryje koszty urządzenia zimowiska dla wyróżniających się zawodników,
- należy ułatwiać przechodzenia zawodników do klubów ligowych,
- powiększyć kwoty wynagrodzenia dla trenerów na konsultacjach szkoleniowych,
- uaktywnić szkolenie sędziów szachowych, poprzez organizację kursu sędziowskiego,
- działacze powinni dzielić się informacjami o sposobie pozyskiwania finansów,
- dopilnować realizacji planowanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- zatwierdzić proponowane w sprawozdaniu KPZSzach wielkości wpisowego do zawodów,
- zezwolić na prowadzenie lokalnych kursów sędziowskich (bez egzaminu),
- przeprowadzić akcję rejestracji klubów na nowych wzorach PZSzach,
- przyjąć do wiadomości likwidację działalności Hetmana Brzoza, Pionka Chełmno i Magnusa Włocławek.

Do projektu ustosunkował się prezes Jahr, który stwierdził, że pierwsze trzy wnioski są niemożliwe do zrealizowania. Nad uchwałą głosowano w dwóch rzutach: najpierw nad trzema spornymi wnioskami, które odrzucono 18 głosami przeciwnymi przy jednym wstrzymującym się, następnie nad pozostałymi wnioskami, które przyjęto 18 głosami przy jednym wstrzymującym się. Zatwierdzona uchwał obejmuje więc 9 wniosków przedstawionych przez Komisję Uchwał (bez pierwszych trzech).

Na zakończenie obrad prezes Ulrich JAHR podziękował za ożywioną dyskusję oraz życzył zebranym sukcesów zawodowych i sportowych w Nowym 2000 Roku. Zebranie trwało sześć godzin (od 10.20 do 16.20).