Walny Zjazd Sprawozdawczy KPZSzach
Bydgoszcz 20.01.01

W dniu 20 stycznia 2001, w sali Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 przy ul. Baczyńskiego 3 w Bydgoszczy, odbyło się drugie w bieżącej kadencji zebranie sprawozdawcze Związku. Zjazd otworzył prezes Ulrich JAHR, który powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości. Polski Związek Szachowy był reprezentowany przez wiceprezesa ds. sportowych, wielokrotnego olimpijczyka i mistrza Polski we wszystkich rodzajach gry, arcymistrza Włodzimierza SCHMIDTA, którego zebrani powitali burzą oklasków.

W obradach uczestniczyło 39 delegatów z 27 klubów oraz 8 osób nie posiadających mandatu. Nie przybyli przedstawiciele UKS Almaserv Bydgoszcz, MCK Drwęca Golub-Dobrzyń, ŚKS Kasztelan Barcin, MLKS Gopło Kruszwica, TKKF Merkury Brodnica, GKS Myśliwiec Gostycyn, Nakielskiego Ośrodka Kultury, WP Tow. Szach. Pionek Włocławek, LZS Tor Laskowice Pom., LZS Wieża Więcbork i LZS Zryw Jeżewo.

Zebrani wybrali dwóch przewodniczących, którymi zostali Andrzej MICHALSKI z Torunia i Marek PALIWODA z Bydgoszczy. Do Komisji Mandatowej wybrani zostali Zbigniew KUBICKI Kowalewo Pom. i Mirosław JABŁOŃSKI z Torunia. W Komisji Uchwał i Wniosków znaleźli się Anna JABŁOŃSKA, Kazimierz BUDNIK z Bydgoszczy oraz Janusz AUGUSTOWSKI z Włocławka. Zjazd protokółował Przemysław HAŁAS z Gniewkowa.

Sprawozdanie z działalności KPZSzach zostało opublikowane wcześniej i doręczone klubom. Prezes Ulrich JAHR omówił więc jedynie niektóre aspekty działalności Związku w 2000 r. Realizacja uchwały Walnego Zjazdu zostały wykonane w pełni. W stosunku do opublikowanego sprawozdania zmieniły się nieco końcowe wyniki finansowe. W sprawozdaniu nie były ujęte drobne kwoty wydatków za sędziowanie, puchary, druki PZSzach, ZUS i opłaty manipulacyjne. Ogółem wydatki 2000 r w Związku zamknęły się kwotą 89746,82 zł, a saldo na 31 grudnia 2000 wyniosło 9 999,98 zł. Ogółem wpływy wyniosły 99746,80 zł. Organizacyjnie Związek należy do najlepszych w Polsce, sportowo również odnotowaliśmy sukces w postaci awansu Gambitu Świecie do I ligi szachowej. Zorganizowane zostały wszystkie zaplanowane imprezy szachowe. Uporządkowana została ewidencja klubów i zawodników. Aktualnie jeszcze tylko jeden klub Myśliwiec Gostycyn jest w trakcie porządkowania ewidencji swoich zawodników, a Promień Kowalewo Pom. ma wykazać nieaktywnych szachistów swojego klubu. Liczba zawodników zarejestrowanych w KPZSzach zmniejszyła się do 860, ale są to już w 90 % szachiści aktualnie uczestniczący w rozgrywkach mistrzowskich i organizowanych zawodach otwartych.

Wiceprezes PZSzach Włodzimierz SCHMIDT wręczył srebrne odznaki honorowe dwóm działaczom naszego województwa Henrykowi MILEWSKIEMU z Brodnicy oraz Henrykowi TRZEBIATOWSKIEMU z Dąbrówki. Brązowe odznaki honorowe PZSzach otrzymali Krystyna LEWANDOWSKA i prof. Włodzimierz JASTRZĘBSKI z Bydgoszczy, Walerian MAJEWSKI z Inowrocławia, Marek LEWANDOWSKI z Torunia oraz Rafał BORGULA z Solca Kuj. (ta ostatnia wręczona podczas otwarcia Błyskawicznych Mistrzostw w Solcu).

Prezes odczytał list gratulacyjny do posła na sejm RP Grzegorza SCHREIBERA z podziękowaniem za organizację arcymistrzowskiego festiwalu szachowego w Bydgoszczy. List odebrała, pod nieobecność posła, Małgorzata WIESE-JÓŹWIAK – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Szachowego. Ponadto dyplomy uznania za dobrą pracę w klubach i KPZSzach otrzymali: Janusz AUGUSTOWSKI z Włocławka, Wiesław DOBROWOLSKI z Aleksandrowa Kuj., Witold DYGAJTIS i Hieronim DYRKA z Bydgoszczy, Jan KONOPCZYŃSKI Żołędowo, Cezary KOZŁOWSKI z Torunia, Bronisław KRANZ z Bydgoszczy, Walerian MAJEWSKI z Inowrocławia i Janusz ROGALLA z Bydgoszczy.

Zjazd zalecił wyróżnienie przedstawicieli mediów i sponsorów odznakami PZSzach i dyplomami uznania. W pierwszej kolejności otrzymają je dziennikarze bydgoscy Henryk KRAJEWSKI z Expressu i Piotr FIUTAK z Ilustrowanego Kuriera Polskiego.

Działalność Komisji Rewizyjnej Związku przedstawił Janusz AUGUSTOWSKI. Przeprowadzona w miesiącu październiku 2000 r kontrola finansowa księgowości nie wykazała żadnych uchybień. Dokumentacja finansowa KPZSzach jest prowadzona starannie i prawidłowo. Związek osiąga dodatnie wyniki finansowe dzięki solidności klubów i sekcji szachowych, które w większości w zaplanowanych terminach wywiązują się ze swoich obowiązków finansowych. W 2000 Komisja zatwierdziła swój regulamin działania.

Sprawozdanie Kolegium Sędziów KPZSzach przedstawił Bogdan WODYŃSKI. Nie odbyła się zaplanowana wojewódzka konferencja sędziowska. Po prostu nie było chętnych do udziału. Przeprowadzono jednak kurs sędziowski z udziałem 14 słuchaczy, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje sędziowskie. Wykładowcami na tym kursie byli Ulrich JAHR, Janusz AUGUSTOWSKI i Andrzej MICHALSKI. Kilku sędziów naszego województwa podwyższyło swoje kwalifikacje, uzyskując wyższe klasy na centralnym kursie sędziowskim w Łączynie. Nasi przedstawiciele uczestniczyli również w ogólnopolskiej wyborczej konferencji sędziów szachowych, a Ulrich JAHR ponownie został wybrany do Kolegium Sędziów PZSzach. Aktualnie uprawnienia sędziowskie w KPZSzach posiada 66 osób, w tym jeden sędzia klasy FIDE, 7 klasy państwowej, 16 sędziów klasy pierwszej, 33 z drugą klasą i 9 osób posiada trzecią klasę sędziowską. Licencje sędziowskie, uprawniające do prowadzenia zawodów szachowych posiada 24 sędziów (w tym 9 z klasą centralną). Zdecydowana liczba sędziów nie dopełniła więc obowiązku wykupienia licencji w PZSzach lub KPZSzach. Sprawa ta wymaga pilnego omówienia na posiedzeniach Zarządu Związku. Tegoroczny kurs sędziowski na klasy okręgowe jest planowany na 2-4 marca w Solcu Kuj. Kluby są proszone o zgłaszanie kandydatów do przewodniczącego Kolegium Bogdana WODYŃSKIEGO w Sępólnie Kraj. Również w Solcu Kuj. planuje się zorganizowanie wojewódzkiej konferencji.

W dyskusji udział wzięło kilkunastu delegatów. Jan BOCHAT zwrócił uwagę na zamiar organizacji tegorocznych rozgrywek II ligi szachowej w Spale zamiast Toruniu. Cezary KOZŁOWSKI przedstawił działalność w środowisku toruńskim, podkreślając dobrą organizację całego Związku. Grzegorz SITNIEWSKI zgłosił zamiar organizacji przez działaczy Świecia mistrzostw województwa seniorów i juniorów starszych w Tleniu. Ulrich JAHR omówił planowane wielkości wpisowego do zawodów i zgłosił wniosek o zatwierdzenie podanych kwot wpisowego do zawodów mistrzowskich w 2001, podanych w sprawozdaniu z działalności. Andrzej MICHALSKI zabrał głos w sprawie stosowania praktyki przez PZSzach polegającej na ściąganiu dodatkowych należności od zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Polski, którzy nie korzystają z proponowanego ośrodka hotelowego. Jest to praktyka sprzeczna z zasadami demokracji. Nie wolno zmuszać kogokolwiek do zamieszkania w wyznaczonym miejscu. Do tej samej sprawy nawiązało kilku innych dyskutantów m.in. Andrzej KARPIŃSKI, Ulrich JAHR i Lidia TURCZYNOWICZ. Do dyskusji ustosunkowali się przedstawiciele PZSzach Janusz AUGUSTOWSKI i Włodzimierz SCHMIDT, wskazując na trudności organizacyjne i konieczność kompromisu z kierownictwami ośrodków wypoczynkowych, które udostępniają nieodpłatnie sale gier w zamian za pełne wykorzystanie swoich obiektów. Zjazd stwierdził, że wpisywanie do regulaminów dodatkowych opłat z tego tytułu jest działaniem monopolistycznym, a więc bezprawnym.

Mirosław LUBICKI omówił organizację zawodów z okazji 15-lecia MKS Zryw we Włocławku, dziękując prezesowi za pomoc i sprawne przeprowadzenie turnieju. Cezary KOZŁOWSKI przedstawił propozycje nowelizacji kolejnej edycji Drużynowych Mistrzostw REGIONU, do tej wypowiedzi nawiązał Ulrich JAHR przedstawiając propozycje rozgrywania A-klasy w jednej grupie systemem szwajcarskim. Włodzimierz JASTRZĘBSKI przedstawił problemy środowiska akademickiego i również zaproponował nowelizację niektórych punktów regulaminu DMR, w szczególności dotyczących zawodników rezerwowych i obsady sędziowskiej w III lidze. Benedykt MROZIŃSKI zaprosił do Kowalewa Pom. wskazując na niechęć szachistów z Bydgoszczy, którzy bardzo rzadko odwiedzają Ogólnopolski Turniej. Lidia TURCZYNOWICZ przedstawiła wniosek o powołanie Wojewódzkiego Kolegium Trenerów i Instruktorów. Kazimierz BUDNIK zgłosił chęć organizacji mistrzostw województwa w szachach szybkich, jednak kierownictwo klubu nie zamierza wiązać tego turnieju z planowanym pucharem BKS CHEMIK, który zostanie przeniesiony na termin listopadowy. Grzegorz SANKIEWICZ podał właściwy termin organizacji Międzynarodowego Turnieju Młodzików w Grudziądzu, który odbędzie się w dniach 16 –21 czerwca, a Andrzej MICHALSKI zaprosił na Turniej Miast Zaprzyjaźnionych w dniach 1 – 3 maja do Torunia. Lidia TURCZYNOWICZ przedstawiła wniosek o nie pobieranie wpisowego do mistrzostw województwa juniorów, które są eliminacją do Mistrzostw Polski. Wniosek ten został odrzucony 16 głosami przy 6 popierających i 8 wstrzymujących się. Za przyjęciem proponowanych przez Zarząd KPZSzach opłat wpisowego do rozgrywek mistrzowskich w 2001 r głosowało 25 delegatów, przeciw była 1 osoba, a 4 wstrzymało się od głosowania.

Podnoszona sprawa kalendarza sportowego na II półrocze 2001 r będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu Zarządu KPZSzach w lutym br. Kluby są proszone o zgłaszanie wniosków dotyczących imprez II półrocza oraz organizacji mistrzostw województwa seniorów w dniach 23 – 30 czerwca. Wnioski takie powinny być przedstawione do 15 lutego br.

Wiceprezes PZSzach Włodzimierz SCHMIDT omówił zasady rozgrywek ligowych na szczeblu centralnym. W najbliższym czasie liczba drużyn II ligi ulegnie znacznej redukcji. W 2001 r w II lidze utrzymają się zespoły, które zajmą 2 – 12 miejsca, a do II ligi awansują mistrzowie 16 województw. W 2002 r II liga będzie już rozgrywana w jednej grupie z udziałem około 30 zespołów. Również półfinały MP seniorów mają być reformowane.

Zjazd podjął następującą uchwałę programową na 2001 r:

- wystąpić do PZSzach o organizację zawodów II ligi w Toruniu i pilnie uzupełnić ofertę dotyczącą organizacji tego turnieju.
- na najbliższym posiedzeniu Zarządu KPZSzach rozpatrzyć oferty dotyczące organizacji mistrzostw województwa seniorów i juniorów starszych w dniach 23 – 30 czerwca br.
- powołać Wojewódzkie Kolegium Trenerów i Instruktorów Szachowych.
- Następną edycję rozgrywek A-Klasy przeprowadzić systemem szwajcarskim.
- zjazd upoważnia do wystąpienia do PZSzach z protestem dotyczącym stosowania praktyk monopolistycznych związanych z dodatkowymi opłatami na rzecz organizatora w przypadku nie korzystania z noclegów i wyżywienia w proponowanym ośrodku hotelowym.
- mależy znowelizować regulamin Drużynowych Mistrzostw Regionu.

Na tym obrady, trwające pięć godzin, zakończono.