Walny Zjazd Sprawozdawczy KPZSzach
Bydgoszcz 20.01.02

W dniu 20 stycznia br, w sali Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy, odbyły się obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach, na które przybyło 36 przedstawicieli klubów i sekcji szachowych naszego Regionu, posiadających mandaty oraz zaproszeni goście i osoby zainteresowane obradami. Delegaci reprezentowali 22 kluby: Apator-Adriana, Centrum, Chemik, EMDEK, Gambit, Gryf, Kopernik Grudziądz Kopernik Inowrocław, Łucznik Żołędowo, MDK Nr 1, MGOK Mrocza, MKSzach Toruń, MLKS Solec, NOK Nakło, Torfarm, BDK Brodnica, UKS Chojnice, Wiatrak, Wisła, Zryw Dąbrówka, Zryw Włocławek i Stal Grudziądz. Z zaproszonych gości przybyli m.in.: Paweł POPIELA, Henryk KRAJEWSKI, Edward ARMKNECHT i Andrzej MICHALSKI. Nie przybyli zaproszeni przedstawiciel Polskiego Związku Szachowego, którego w zastępstwie reprezentował Janusz AUGUSTOWSKI (Zryw Włocławek) oraz Stowarzyszenia Związków Sportowych. Ogółem w obradach wzięło udział 50 osób.

Otwarcia obrad dokonała sekretarz KPZSzach i gospodarz obiektu Lidia TURCZYNOWICZ. Zebranie protokołował Włodzimierz STRZEMKOWSKI z Torunia. Na przewodniczącego obrad został wybrany Paweł PAWŁOWSKI z Torunia. Proponowany w zawiadomieniu porządek i regulamin obrad został przyjęty jednogłośnie. Do Komisji Mandatowej wybrano Marzennę OSOWICKĄ z Chojnic, Roberta POLITOWSKIEGO z Torunia oraz Adama ŁĘTOCHĘ z Bydgoszczy. W skład Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani Sławomir WIERZBICKI z Torunia, Tomasz PACUSZKA z Grudziądza i Andrzej MICHALSKI z Torunia.

Prezes KPZSzach Ulrich JAHR wspólnie z przedstawicielem PZSzach Januszem AUGUSTOWSKIM wręczyli działaczom Związku przyznane honorowe odznaki Polskiego Związku Szachowego i dyplomy uznania. Złotą odznakę PZSzach otrzymał Edward ARMKNECHT z Bydgoszczy na 55 lecie działalności w szachach, brydżu sportowym i bilardzie. Srebrne odznaki honorowe otrzymali: Grzegorz SCHREIBER prezes największego klubu Centrum Bydgoszcz, Henryk KRAJEWSKI – dziennikarz Expressu Bydgoskiego, Jerzy ŚNIADECKI – dyrektor MOS i działacz sportowy ze Żnina, Grzegorz SITNIEWSKI – prezes I-ligowego Gambitu Świecie i Jan KONOPCZYŃSKI – prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Łuczniczego oraz LZS Łucznik Żołędowo. Brązowe odznaki otrzymali Eugeniusz GRYNDA – działacz sportowy z Grudziądza, Krystian JANIK Nakło, Jacek JOACHIMOWSKI Żnin, Józef KLUGIEWICZ Golub-Dobrzyń, Tadeusz PYTEL Barcin, Janusz ROGALLA Wiatrak oraz Janusz WOJTAROWICZ z Brodnicy. Dyplomami uznania zostali uhonorowani: Hieronim DYRKA za 30 lat nieprzerwanej pracy we władzach Okręgowego Związku w Bydgoszczy, Kazimierz BUDNIK – nestor działaczy szachowych naszego województwa, Henryk MILEWSKI za wzorowe szkolenie juniorów w Brodnicy, Paweł PAWŁOWSKI za wprowadzenie do finałów MP juniorów 8 zawodników, Henryk TRZEBIATOWSKI, za wzorową działalność w środowisku wiejskim i Ryszard OLĘDZKI za dobrą pracę i sponsoring w UKS MDK Nr 5 Almaserv. Następnie Cezary KOZŁOWSKI wręczył nie odebrane dyplomy z Błyskawicznych Mistrzostw Regionu, które odbyły się w Ciechocinku. W imieniu wyróżnionych podziękował Jan KONOPCZYŃSKI a Edward ARMKNECHT wyraził podziw dla szerokiej działalności organizacyjnej Związku.

Sprawozdanie z działalności za 2001 r złożył prezes Ulrich JAHR, zwracając uwagę na wykonanie wszystkich uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego oraz całkowity brak zaległości finansowych w Związku. Związek wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec PZSzach i klubów, a kluby uregulowały wszystkie opłaty wynikające z regulaminów PZSzach i imprez szachowych. Sprawozdanie rzeczowe, ewidencyjne i finansowe zostało opublikowane w specjalnym komunikacie, który na miesiąc przed zebraniem sprawozdawczym otrzymały wszystkie kluby i sekcje szachowe. Obecnie ważne jest, aby kluby uregulowały należne opłaty licencyjne (do końca stycznia br) oraz opłaciły składki członkowskie w wysokości 150 zł do końca lutego br.

Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów złożył Bogdan WODYŃSKI. W skład Kolegium wchodzą oprócz niego Andrzej MICHALSKI i Janusz AUGUSTOWSKI. W okresie sprawozdawczym Kolegium zajmowało się takimi zagadnieniami jak: udział w posiedzeniach KPZSzach i ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej, opiniowanie regulaminów imprez wojewódzkich, zatwierdzanie obsady sędziowskiej, prowadzenie ewidencji sędziów, wydawanie okręgowych licencji sędziowskich. W ewidencji wojewódzkiej zarejestrowanych jest obecnie 81 sędziów szachowych, w tym 1 klasy FIDE, 8 klasy państwowej, 15 z pierwszą klasą, 46 sędziów klasy drugiej oraz 11 z trzecią klasą. Licencje na 2001 r wykupiło 29 sędziów, w tym 10 z klasami centralnymi. Do Kolegium nie wpłynęły skargi na pracę sędziów. W 2001 r nie udało się zorganizować kursu sędziowskiego ze względu na mała liczbę zgłoszeń. Kurs planujemy zorganizować krótko po ukazaniu się nowelizowanego kodeksu szachowego, zapowiadanego przez PZSzach w I kwartale 2002 r. W 2002 r musi odbyć się wojewódzka konferencja sędziowska, podczas której zostaną wybrane nowe władze Kolegium.

Sprawozdanie Kolegium Trenerów złożył Andrzej KARPIŃSKI. Rada ukonstytuowała się 30 września 2001. W skład Rady weszli Andrzej KARPIŃSKI (przewodniczący) oraz Mariusz MAZALON, Włodzimierz STRZEMKOWSKI, Grzegorz SANKIEWICZ, Piotr SKOWROŃSKI, Mariusz STOPPEL i Sławomir WIERZBICKI. Do zadań Rady Trenerów należy informowanie środowiska o kursach centralnych, pomoc w dziedzinie metodyki prowadzenia zajęć szachowych, ustalanie składu kadry młodzików oraz późniejszych konsultacji i startów kontrolnych, ustalanie obsady trenerskiej na zawody mistrzowskie itp.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Janusz AUGUSTOWSKI. W Komisji oprócz niego działają jeszcze Józef BIAŁKOWSKI z Więcborka i Benedykt MROZIŃSKI z Kowalewa Pom. Członkowie Komisji bieżąco prowadzili kontrole dokumentów finansowych KPZSzach oraz kontaktowali się ze sobą telefonicznie. Sprawozdawca stwierdził, że dokumenty finansowe Związku są prowadzone wzorowo przez księgową i skarbnika KPZSzach. Widoczny jest wpływ sponsorów, którymi są firmy Ma-Ga i Logonet z Bydgoszczy oraz Swiss Perfect International z Australii. KPZszach, jako jedyny związek wojewódzki nie ma zaległości finansowych w stosunku do PZSzach. Janusz AUGUSTOWSKI podkreślił wzorowe prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej Związku prowadzonej przez Przemysława JAHRA oraz bezpłatne wydawanie miesięcznych komunikatów organizacyjno-sportowych KPZSzach do wszystkich klubów. O prawidłowej gospodarce finansowej Związku świadczy fakt, że mimo śladowych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego KPZSzach wciąż ma dodatni bilans finansowy. Świadczy to o dużej dyscyplinie finansowej zarejestrowanych w Związku klubów i sekcji szachowych. Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły uwagi krytyczne dotyczące pracy Zarządu KPZSzach, sprawozdawca wnioskował o udzielenie absolutorium za 2001 r.

W sprawozdaniu Komisji Mandatowej stwierdzono się udział 36 obecnych na Zebraniu Sprawozdawczym delegatów na ogólną liczbę 59, co stanowi 61 %. Zebranie jest więc prawomocne.

Dyskusję plenarną otworzył Michał BOROCH wskazując na kilka spraw jak nie uwzględnienie wniosku Wisły Nowe o dokooptowanie ich drużyny do III ligi, przy podobnym przypadku MDK Nr 1, zbyt surowy regulamin DMR dla zespołu, który nie stanie do rozgrywek III ligi (przypadek Gopła), odmowa KPZSzach nadawania kategorii szachowych zawodnikom nie zarejestrowanym w Związku, granicy wieku Old’Boy, która powinna wynosić 60 lat oraz fakt nie nadania honorowych odznak dla działaczy Gambitu z wniosku złożonego 4 lata temu. Ulrich JAHR wyjaśnił sprawę Wisły Nowe (zespół II-ligowy rozsypał się po spadku w przeciwieństwie do MDK Nr 1), zaproponował wprowadzenie kolejnych wniosków pod głosowanie w uchwale końcowej, a w przypadku wniosku o odznaki honorowe podał, że sprawa dotyczy byłego Zarządu BOZSzach.

Andrzej MICHALSKI stwierdził, że kluby mają prawo nadawać V i IV kategorię szachistom nie zarejestrowanym w KPZSzach. Kategorie te są uznawane w momencie rejestracji zawodnika w Związku. Janusz AUGUSTOWSKI wskazał na duże problemy finansowe Polskiego Związku Szachowego, który nie był w stanie zorganizować obchodów 75-lecia swego istnienia.

Grzegorz SITNIEWSKI wnioskował, aby dzieci uczestniczące w turniejach nie musiały płacić licencji. Paweł POPIELA stwierdził, że za czasów jego prezesury nie było potrzeby wykupywania licencji przez zawodników a juniorów na zawody centralne Związek wysyłał z własnych środków. Marek PALIWODA nie wiedział, że kluby zarejestrowane w sądzie mają prawo głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu PZSzach. Proponował ponadto aby w związku z brakiem dotacji utworzyć własny związek, bez oglądania się na PZSzach czy Urząd Wojewódzki. Ulrich JAHR w odpowiedzi podkreślił, że w zawodach klasyfikacyjnych wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać licencje, w innych turniejach (szachy szybkie i błyskawiczne) nie ma obowiązku sprawdzania licencji. Stowarzyszenie Związków Sportowych (działające w imieniu Urzędu Marszałkowskiego) nie udziela już dotacji na wyjazdy juniorów na zawody mistrzowskie tak jak to bywało za poprzednich kadencji, Związek nie posiada środków na delegowanie nawet finalistów na Mistrzostwa Polski. Delegowanie zawodników na zawody jest wyłączną sprawą klubów. KPZSzach w swoich komunikatach kilkakrotnie przypominał o możliwości brania udziału w Walnych Zjazdach PZSzach przez delegatów klubów posiadających osobowość prawną. Utworzenie niezależnego Związku spowoduje niemożliwość uczestniczenia w zawodach szachowych centralnych i nie wchodzi w rachubę.

Andrzej FIAŁKOWSKI stwierdził, że dzieci i młodzież nie powinny płacić licencji, a startujący w zawodach seniorzy powinni być dofinansowani przez Związek, który wykazuje dodatnie saldo na koniec roku sprawozdawczego. Janusz AUGUSTOWSKI stwierdził, że wnioski powinny być zgodne z systemem prawnym w sporcie, KPZSzach jest organizacją klubów i musi rozsądnie gospodarować społecznym pieniądzem. Cezary KOZŁOWSKI ustosunkował się do krytyki klubu w sprawozdaniu z działalności stwierdzając, że Torfarm jest klubem seniorów i sponsorowanym pod tym kątem.

Kazimierz BUDNIK wnioskował aby lokalna prasa podawała wszystkie wyniki turniejów aż do ostatniego miejsca, oraz aby PZSzach podał do wiadomości co z informacją o reorganizacji lig centralnych. Edward ARMNKECHT zaproponował, aby początkujących juniorów traktować podobnie jak w bilardzie (3 złote opłaty wstępnej) i zaprosił szachistów do turnieju trzech stołów, który będzie rozgrywany w dniach 27 – 29 września br.

Grzegorz SCHREIBER stwierdził, że w KPZSzach zbyt duży wpływ na decyzje Związku mają kluby młodzieżowe, praca z juniorami nie jest prowadzona właściwie w przeciwieństwie do znakomitej pracy organizacyjno-informacyjnej. Najsłabszym ogniwem KPZSzach jest szkolenie juniorów. Pytał dlaczego trenerzy wykazują brak zainteresowania szkoleniem w sytuacji gdy środki przeznaczone na szkolenie juniorów nie zostały wykorzystane, na Olimpiadę Młodzieży do Prudnika pojechał trener klubowy z Centrum, który zajmował się większością juniorów, podczas gdy delegowany przez KPZSzach Janusz AUGUSTOWSKI zajmował się tylko jednym zawodnikiem. Rezultaty uzyskiwane przez juniorów w Mistrzostwach Polski są fatalne w porównaniu z wynikami z przed kilku lat. Poza tym prosił o rozliczenie środków przyznawanych na szkolenie juniorów, czego nie było w sprawozdaniu.

Paweł PAWŁOWSKI stwierdził, że Apator-Adriana Toruń w tym roku wprowadził do finałów MP juniorów 8 zawodników, tej sztuki nie dokonał jeszcze żaden z klubów naszego Regionu. Andrzej KARPIŃSKI odpowiedział, że członkowie Kolegium Trenerów działają społecznie i nie można zmusić ich do wyjazdów za bardzo niskie wynagrodzenie wynikające z przepisów. Ulrich JAHR podał szkicowo rozliczenie finansowe szkolenia juniorów. Kwoty przeznaczone na szkolenie nie przeszły przez konto KPZSzach, a były finansowane i rozliczane bezpośrednio przez Stowarzyszenie Związków Sportowych, więc nie figurują w sprawozdaniu KPZSzach. Sławomir WIERZBICKI, jako członek Kolegium Trenerów, nie bardzo widzi działalność tego gremium, nie odbyło się żadne zebranie Rady. Grzegorz SCHREIBER stwierdził, że jest zadowolony z rozliczenia finansowego ale nie usatysfakcjonowany wypowiedziami merytorycznymi. Nikt nie zwrócił się z ofertą aby wysłać trenera klubowego na wyjazd z juniorami. Janusz AUGUSTOWSKI stwierdził, że aby stworzyć system szkolenia juniorów potrzebne są pieniądze. Tomasz TOKARSKI wskazał na fakt, że w 2001 r aż 25 juniorów zakwalifikowało się do finałów MP podczas gdy w konkurencjach seniorów nie ma ani jednego finalisty.

Ulrich JAHR wskazał na fakt, że niektóre głosy w dyskusji wybiegają poza system prawny w związkach sportowych. Demokracja demokracją, ale jednak porządek musi być. W zarządzonym głosowaniu za udzieleniem absolutorium dla Zarządu KPZSzach głosowało 27 delegatów przy żadnym głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących. Ulrich JAHR przedstawił projekt kalendarza sportowego na I półrocze 2002 r, obejmującego zawody mistrzowskie i turnieje klubowe. Zapowiedział konkurs na organizację dwóch najważniejszych imprez organizowanych w 2002 r przez Związek, tj. mistrzostw Regionu seniorów w czerwcu oraz makroregion juniorów w październiku. Wnioski w sprawie organizacji tych zawodów kluby powinny zgłaszać do 15 lutego br. Kalendarz sportowy na I półrocze 2002 r został zatwierdzony 23 głosami delegatów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Kolejne głosowanie za uchwaleniem stawek wpisowego do zawodów wojewódzkich na 2002 r zostało przeprowadzone po wypowiedzi Jana KONOPCZYŃSKIEGO, który optował za obniżeniem wpisowego. Propozycję Zarządu KPZSzach, umieszczoną w sprawozdaniu z działalności, zatwierdziło w głosowaniu 21 delegatów przy dwóch głosach przeciwnych i bez wstrzymujących się. Po głosowaniach Ulrich JAHR przedstawił zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach preliminarz finansowy Związku na 2002 r obejmujący planowane wpływy Związku na kwotę 42 tys. zł przy planowanych wydatkach na kwotę 41 tys. zł. Jako sędzia główny DMR podał decyzję o przełożeniu na dzień 3 lutego br czterech meczy: Wisła – Apator-Adriana w lidze okręgowej oraz AZS – Centrum, Zryw Włocławek – MDK Nr 1 i Baszta – EMDEK w III lidze. Powodem jest start juniorów w finałach Mistrzostw Polski. Próba skrytykowania decyzji sędziego została odrzucona.

Na zakończenie obrad został przegłosowany projekt uchwały Walnego Zebrania:

1. Dokonać korekty regulaminu rozgrywek drużynowych w punkcie dotyczącym degradacji z III ligi (+7, -13, =5) wniosek odrzucony.

2. Umożliwić klubom nadawanie V i IV kategorii szachowej zawodnikom bez licencji (+18, -1, =6) wniosek przyjęty.

3. Zwiększyć minimalny wiek Old’Boy do 60 lat (+2, -19, =3) wniosek odrzucony.

4. Zmniejszyć liczbę mandatów delegatom klubów posiadających II-ligowe zespoły juniorów (+4, -21, =2) wniosek odrzucony.

5. Wypracować system szkolenia juniorów do końca marca br (+8, -5, =11) wniosek przyjęty.

6. Wystosować protest przeciwko łamaniu uchwały Walnego Zjazdu PZSzach w sprawie niedopuszczalności monopolistycznych praktyk przez organizatorów zawodów centralnych (+24, -0, =1) wniosek przyjęty.

W wolnych wnioskach, na pytanie Przemysława JAHRA, Grzegorz SCHREIBER zapowiedział organizację kolejnego festiwalu szachowego w 2002 r w Bydgoszczy z możliwością przesunięcia terminu uwidocznionego w kalendarzu sportowym KPZSzach.

Na zakończenie Zebrania Ulrich JAHR podziękował za owocne i bardzo żywe obrady, podając jednocześnie, że rok 2002 jest ostatnim w kadencji obecnego Zarządu KPZSzach. Delegaci klubów już teraz powinni zastanowić się nad składem przyszłorocznego Zarządu i wyborem nowego prezesa. Obrady Zebrania Sprawozdawczego trwały 5 godzin 30 minut.