Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPZSzach
Bydgoszcz 12.01.03

Walne Zebranie odbyło się w dniu 12. stycznia 2003 r, w sali Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy, przy ul. Baczyńskiego 3. Zebranie otworzył o godz. 10.30 prezes Ulrich JAHR. Przywitał wszystkich zebranych, zaprosił do prezydium Janusza AUGUSTOWSKIEGO, Pawła POPIELĘ i Edwarda TURCZYNOWICZA, po czym uczczono pamięć zmarłych w minionej kadencji szachistów Regionu: Jana Białeckiego, Bogumiły Jasińskiej, Mariana Panka, Marka Paliwody i Jarosława Stuligrosza.. Następnie odczytał pismo wiceprezesa PZSzach w którym zawarte były słowa uznania dla działalności naszego Związku, ale nie delegowano działacza ze strony centrali Związku i zarządził wybory przewodniczącego zebrania, którym został jednogłośnie wybrany Janusz AUGUSTOWSKI.

Wybrany przewodniczący podziękował za wybór i zaproponował na protokolanta Przemysława JAHRA. Zostało to przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru komisji roboczych. W skład Komisji Mandatowo-wyborczej weszli Tomasz PACUSZKA, Andrzej MICHALSKI i Józef BIAŁKOWSKI. Do Komisji Uchwał i Wniosków weszli Zbigniew KUBICKI, Cezary KOZŁOWSKI i Benedykt MROZIŃSKI. Natomiast do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani Piotr SKOWROŃSKI, Marek LEWANDOWSKI i Marek GRABOWSKI. W głosowaniach uczestniczyli tylko posiadacze mandatów z głosem stanowiącym.

Prezes KPZSzach poprosił członka Zarządu PZSzach Janusza AUGUSTOWSKIEGO o wręczenie honorowych odznak Polskiego Związku Szachowego. Złotą odznakę otrzymał Jerzy BETKA, srebrną – Leszek BULTROWICZ a brązowe odznaki przyznano Sławomirze MARCHLEWICZ, Barbarze MĄCZKOWSKIEJ, Wiesławowi DĄBKOWI, Jackowi URBANOWI i Tomaszowi PACUSZCE. Ponadto dyplomy uznania otrzymali z rąk ustępującego prezesa: Janusz AUGUSTOWSKI, Kazimierz BUDNIK, Witold DYGAJTIS, Przemysław JAHR, Henryk KRAJEWSKI, Andrzej MICHALSKI, Tomasz TOKARSKI, Edward TURCZYNO-WICZ i Sławomir WIERZBICKI.

Sprawozdania z działalności KPZSzach za 2002 r nie odczytano. Wszyscy obecni zapoznali się z treścią tego sprawozdania przed zebraniem. Sprawy organizacyjne, klasyfikacyjne i finansowe są prowadzone bieżąco, nie ma zaległości. Wszystkie zawody odbyły się zgodnie z planem, z wyjątkiem wnioskowanej organizacji II ligi seniorów w 2001 r, na którą PZSzach odmówił przekazania połowy wpisowego. Praktycznie biorąc sprawozdanie z działalności było pisane w ciągu całej czteroletniej kadencji, w której wydano 54 komunikatów organizacyjno-sportowych, zawierających komplet rezultatów sportowych, zmiany ewidencyjne i klasyfikacyjne, komunikaty organizacyjne itp. Łącznie komunikaty te zawierały ponad 1200 stron składu komputerowego.

W dyskusji nad pisemnym sprawozdaniem głos zabrał Jan BOCHAT, który podziękował Zarządowi za dotychczasową pracę i wzorowe prowadzenie działalności społecznej. Stwierdził, że mijająca kadencja była bardzo udana pod względem organizacyjnym. Prezes JAHR zgodził się z tym stwierdzeniem; kluby są zdyscyplinowane. Pomimo trudności finansowych, łączność z klubami była wzorowa. Natomiast kontakt z PZSzach i Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych był bardzo trudny. Instytucje te, powołane do rozwoju sportu, nie interesowały się pracą w naszym Związku.

Andrzej MICHALSKI przekazał prezesowi, w imieniu klubów toruńskich, pamiątkowy puchar z dedykacją oraz efektowny komplet szachów, za doskonałe prowadzenie Związku.

Ulrich JAHR zapoznał zebranych z działalnością Kolegium Sędziów KPZSzach. W 2002 r zorganizowano w Toruniu systemem dojazdowym okręgowy kurs sędziowski w którym uczestniczyło 8 słuchaczy (wszyscy uzyskali drugą klasę). W październiku odbyły się wybory nowego Kolegium Sędziów w skład którego weszli Ulrich JAHR, Andrzej MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI, Michał BOROCH i Kazimierz BUDNIK. Sławomir WIERZBICKI zaprowadził już nową ewidencję sędziów szachowych naszego Regionu i przygotował bloczki okręgowych licencji sędziowskich. W dniach 27-30 listopada w Ciechocinku odbył się centralny kurs sędziowski, podczas którego Maria MICHALSKA uzyskała z wyróżnieniem klasę państwową, a Sławomir WIERZBICKI – klasę pierwszą. Obecnie w ewidencji sędziów znajduje się jeden sędzia klasy FIDE, siedmiu klasy państwowej, dziewięciu klasy pierwszej i 35 klasy drugiej. Sędziowie klas centralnych opłacają licencje w PZSzach, natomiast sędziowie klasy okręgowej w KPZSzach.

Sprawozdanie z działalności Kolegium Trenerów złożył Andrzej KARPIŃSKI. Wybory Kolegium odbyły się jesienią 2001 r. Regulamin Kolegium przygotowała Lidia TURCZYNOWICZ. Przewodniczącym Kolegium został wybrany Andrzej KARPIŃSKI, w skład tego gremium weszli: Grzegorz SANKIEWICZ, Piotr SKOWROŃSKI, Mariusz STOPPEL, Włodzimierz STRZEMKOWSKI i Sławomir WIERZBICKI. Kolegium powołało kadrę młodzików na 2002 r, ustaliło również plan szkolenia juniorów. Niestety KP Stowarzyszenie Związków Sportowych nie przekazało dotacji na ten cel i plan ten nie został wykonany. Piętą achillesową w funkcjonowaniu Kolegium były trudności z ustaleniem trenerów wyjeżdżających na finały Mistrzostw Polski Juniorów.

Sprawozdawca omówił wyniki juniorów naszego Regionu na Mistrzostwach Polski. Na 2003 r ustalono nową kadrę wojewódzką młodzików, do której weszli: Janusz KUDEŁKA, Michał TARKOWSKI, Martyna BRZEZIŃSKA, Katarzyna KOTULSKA, Agnieszka MROZIŃSKA oraz bracia Bartosz i Łukasz TOKARSCY. Złożono również nowy plan finansowy w siedzibie Stowarzyszenia Związków Sportowych.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Janusz AUGUSTOWSKI. Przewodniczący Komisji uczestniczył w większości posiedzeń Zarządu KPZSzach. Członkowie Komisji na bieżąco kontrolowali dokumenty finansowe Związku. Stwierdził, że dokumenty finansowe KPZSzach były prowadzone wzorowo przez Hieronima i Irenę DYRKÓW. Jako jedyny Wojewódzki Związek Szachowy KPZSzach nie ma zaległości finansowych wobec PZSzach. Wzorowo jest prowadzona witryna internetowa przez Przemysława JAHRA. Comiesięczne biuletyny redagowane przez prezesa Związku dostarczały wszystkim działaczom i klubom bieżących informacji organizacyjnych i sportowych. Dzięki tym biuletynom działalność Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego była jawna i praktycznie Komisja Rewizyjna nie miała pracy. Przesłane do wszystkich zainteresowanych sprawozdanie z działalności za 2002 r jest obiektywne i wyczerpujące. W ciągu całej kadencji KPZSzach do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne wnioski czy uwagi krytyczne. Wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi KPZSzach.

Przedstawiciel Komisji Mandatowej Tomasz PACUSZKA stwierdził, że w Zebraniu uczestniczy 18 spośród 20 uprawnionych delegatów posiadających głos stanowiący. Wobec powyższego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest ważne. Ogółem w zebraniu uczestniczy 44 osób.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi KPZSzach jednogłośnie (18 głosów za, przy braku przeciwnych).

W rozpoczętej dyskusji głos zabrał Włodzimierz JASTRZĘBSKI, który zaproponował opracowanie monografii szachów kujawsko-pomorskich od początku XX wieku. Podjął się tego Piotr SZYBOWICZ, który pisze pracę magisterską na ten temat. Materiału jest dużo, powstał więc pomysł napisania książki. Taka pozycja książkowa jest pożądana na rynku prasowym.

Cezary KOZŁOWSKI podziękował prezesowi za działalność w minionej kadencji. Przedstawił swoją pracę w Zarządzie KPZSzach, jako wiceprezesa ds. organizacyjnych. Omówił również osiągnięcia działaczy toruńskich. Dzięki propozycji pana KOZŁOWSKIEGO dwa zespoły tegorocznej III ligi awansują do II ligi seniorów. Zostało to uchwalone przez Walny Zjazd PZSzach. Cezary KOZŁOWSKI prowadził aktywną działalność organizacyjną w Regionie Stwierdził, że kolejny Zarząd Związku powinien składać się z ludzi oddanych sprawie, kompetentnych oraz myślących w szerszym kontekście niż sprawy swojego klubu.

Prezes JAHR nawiązał do wypowiedzi Cezarego KOZŁOWSKIEGO. Podkreślił trudną współpracę z PZSzach. Odczytał protest KS Apator Toruń, który dotyczy pobierania przez organizatorów MP Juniorów dodatkowej opłaty sanitarnej za załatwienie noclegów i wyżywienia we własnym zakresie. Równie skandaliczne jest pobieranie należności za licencje zawodników na 2003 r podczas turnieju CRACOVIA, który rozpoczął się w grudniu 2002 r. Pośrednio winny jest tu PZSzach, który organizatorom rozgrywek o Mistrzostwo Polski nie przekazuje wpisowego do tych zawodów, w rezultacie próbują oni odbijać sobie tę stratę poprzez zawyżanie opłat za noclegi i wyżywienie oraz pobieranie “opłat sanitarnych”. Jest to czynione za cichą zgodą PZSzach.

Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że haracze w postaci dodatkowych opłat są pobierane tylko na zawodach z cyklu Mistrzostw Polski, ponieważ wtedy wpisowe nie jest pobierane przez organizatora, a start w tych zawodach ma charakter prestiżowy i najbardziej atrakcyjny dla młodych zawodników.

Sławomir WIERZBICKI stwierdził, że wypowiedź Cezarego KOZŁOWSKIEGO jest jego osobistym zdaniem, a nie klubu Torfarm Toruń.

Janusz AUGUSTOWSKI przedstawił sprawę z punktu widzenia PZSzach. Omówił w skrócie politykę finansową Związku. Jako członek Zarządu PZSzach stwierdził, że obecna kadencja nie jest udana, nie znaleziono odpowiedniego sponsora strategicznego. Złą sytuację pogarsza jeszcze brak publikacji dotyczących rozliczeń finansowych. PZSzach również nie ma dotacji z Ministerstwa, co częściowo tłumaczy fakt pobierania w całości wpisowego do rozgrywek centralnych. Dużym problemem jest brak ofert na organizację zawodów centralnych z cyklu Mistrzostw Polski.

Jan BOCHAT ocenił negatywnie pracę PZSzach. Ma porównanie z innymi związkami sportowymi, będąc prezesem wielosekcyjnego klubu w Solcu Kuj. Wysoko ocenił organizację KPZSzach, jednak ma zastrzeżenia do poziomu sportowego w naszym Regionie. Uważa, że przyszły Zarząd powinien poświęcić zdecydowanie więcej uwagi sprawom szkoleniowym. Życzyłby sobie, aby w Regionie powstało szkolenie z prawdziwego zdarzenia. Przypomniał, że MLKS Solec Kuj. zgłosił chęć organizacji w 2003 r Mistrzostw Regionu Seniorów i Juniorów Starszych, podkreślając centralną lokalizację miasta w województwie.

Andrzej KARPIŃSKI odpowiedział, że sprawy szkoleniowe nie były finansowane ani przez Urząd Marszałkowski, ani przez KPZSzach, nie było więc spotkań szkoleniowych. Prezes JAHR podał, że Region jest reprezentowany w finałach Mistrzostw Polski Juniorów przez 27 zawodników. Z powodu braku jakichkolwiek dotacji na szkolenie KPZSzach musi opłacić pobyt trenerów i opiekunów na Mistrzostwach Polski.

Lidia TURCZYNOWICZ poparła wniosek Jana BOCHATA w temacie szkolenia. Chciałaby również, aby kosztem innych wydatków, część pieniędzy przekazać na szkolenie. Poruszyła sprawę braku chętnych trenerów na wyjazdy z juniorami na zawody centralne. Prezes odpowiedział, że wiąże się to z brakiem funduszy na wynagrodzenia za wykonaną pracę. Potwierdził to Andrzej KARPIŃSKI, który stwierdził, że aż ośmiu trenerów odmówiło wyjazdu na tegoroczne Mistrzostwa Polski Juniorów. Na tematy szkoleniowe wypowiedzieli się jeszcze Janusz AUGUSTOWSKI i Cezary KOZŁOWSKI.

Po przerwie rozpoczęły się wybory do nowych władz Związku. Na prezesa zgłoszono kandydaturę Ulricha JAHRA, który jednak odmówił pełnienia tej funkcji dodając, że zostawia Związek w dobrej kondycji. Zgłosił chęć dalszej pracy w szachach kujawsko-pomorskich, ale tylko w Zarządzie Związku.

Zgłoszono kandydaturę Janusza AUGUSTOWSKIEGO. Odmówił przyjęcia funkcji prezesa z przyczyn formalnych (praca zawodowa i duża odległość od Bydgoszczy). Podziękował za zaufanie.

Następnie została zgłoszona kandydatura Andrzeja MICHALSKIEGO, który również odmówił, ponieważ poświęcił się pracy klubowej oraz w środowisku szkolnym Torunia i nie widzi się w funkcji prezesa KPZSzach.

Kolejno zgłoszono kandydaturę Grzegorza SCHREIBERA, który także odmówił argumentując tym, iż poświęcił się pracy w swoim klubie Centrum, a nie wyobraża sobie dzielenia obowiązków.

Po odmowie kolejnej kandydatury Edwarda TURCZYNOWICZA, przewodniczący obrad Janusz AUGUSTOWSKI zarządził nadprogramową przerwę w obradach. Po kilkunastu minutach ponownie zgłoszono kandydaturę Edwarda TURCZYNOWICZA, który zgodził się warunkowo kandydować na prezesa KPZSzach, ale z zastrzeżeniem, że przyjmie funkcję na okres jednego roku. Edward TURCZYNOWICZ przedstawił swój pogląd na kierowanie Zarządem Związku. Planuje odzyskanie dawnej pozycji szachów naszego Regionu pod względem sportowym, zarówno seniorów jak i juniorów. Jest otwarty na wszelkie propozycje. Będzie podtrzymywać współpracę między klubami. Zaproponował zmianę struktury wydatków, z większym uwzględnieniem problematyki szkoleniowej. Zdaniem Edwarda TURCZYNOWICZA Zarząd nie powinien być liczny, ale ma składać się z osób kompetentnych. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W tajnym głosowaniu na prezesa KPZSzach Edward TURCZYNOWICZ otrzymał 15 głosów przy 3 przeciwnych. Tym samym został wybrany prezesem KPZSzach.

Następnie głosowano nad liczebnością nowego składu Zarządu. Padły dwie propozycje 6 lub 8 członków. W głosowaniu za opcją sześciu członków Zarządu wypowiedziało się 5 delegatów, a za opcją ośmiu - 10 delegatów, wstrzymało się trzech delegatów.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Zarządu KPZSzach. Spośród zgłoszonych 20 kandydatów zgodę na kandydowanie wyraziło 12 osób. Podczas przygotowywania kart wyborczych przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie dotyczące zatwierdzenia stawek wpisowego do zawodów wojewódzkich w 2003 r. Zaproponowane przez ustępujący Zarząd KPZSzach stawki wpisowego zostały przyjęte 16 głosami.

W wyniku tajnych wyborów do Zarządu KPZSzach w drugiej kadencji weszli (18 głosujących):

Przemysław JAHR (Bydgoszcz) — 18 głosów
Ulrich JAHR (Bydgoszcz) — 18 głosów
Andrzej MICHALSKI (Toruń) — 16 głosów
Hieronim DYRKA (Bydgoszcz) — 13 głosów
Andrzej KARPIŃSKI (Bydgoszcz) — 12 głosów
Grzegorz SANKIEWICZ (Grudziądz) — 12 głosów
Kazimierz BUDNIK (Bydgoszcz) — 10 głosów
Tomasz TOKARSKI (Toruń) — 10 głosów

Nie weszli kandydujący Jan BUDREWICZ (9 głosów), Marek LEWANDOWSKI (8 głosów), Piotr DOLIŃSKI (7 głosów) oraz Cezary KOZŁOWSKI (5 głosów).

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono siedmiu kandydatów, z których pięciu wyraziło zgodę na kandydowanie do trzyosobowej komisji. W wyniku tajnego głosowania z udziałem 17 delegatów z głosem stanowiącym, w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Janusz AUGUSTOWSKI (Włocławek) — 14 głosów
Jerzy ŚNIADECKI (Żnin) — 13 głosów
Tomasz PACUSZKA (Grudziądz ) — 9 głosów

Nie weszli: Cezary KOZŁOWSKI (8 głosów) i Paweł PAWŁOWSKI (7 głosów).

Po zakończeniu wyborów do władz KPZSzach przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Zbigniew KUBICKI przedstawił projekt uchwały do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

1. Włączyć Zarząd KPZSzach do pomocy w opracowaniu monografii pt. "Szachy na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" (głosowanie +16, -0, =1).

2. KPZSzach poprze protest klubu Apator Toruń wobec monopolistycznych praktyk stosowanych przez organizatorów Mistrzostw Polski w Wiśle (zmuszanie do określonego zamieszkania oraz pobieranie tzw. opłaty sanitarnej) (głosowanie +16, -1, =0).

3. Wypracować system szkolenia juniorów na następne lata (głosowanie +17, -0, =0).

4. Zmienić regulamin rozgrywek A-Klasy, aby w zespole grało tylko 4 seniorów i kobieta (głosowanie +3, -12, =2), wniosek nie został przyjęty.

5. Do końca stycznia br wszyscy zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach drużynowych muszą wykupić licencje na 2003 r (głosowanie +15, -0, =2).

6. Zarząd KPZSzach rozważy zorganizowanie rozgrywek drużynowych juniorów w dwóch grupach, przy czym w grupie B powinny grać zespoły 4-osobowe i w skróconym czasie (głosowanie +15, -1, =0).

W wolnych głosach wystąpił Edward SKIERA, który podziękował ustępującemu prezesowi za pomoc organizacyjną i fundowane puchary z KPZSzach dla turniejów z udziałem szachistów niewidomych.

Na zakończenie obrad głos zabrał wybrany prezes Edward TURCZYNOWICZ. Podziękował za zaufanie i wysoki poziom dyskusji. Planuje stworzenie lobby szachowego, aby podnieść poziom sportu szachowego w województwie. Wiąże się to z pozyskaniem większych funduszy na szkolenie juniorów. Powstanie też określona strategia szkolenia. Ma duże oczekiwania w stosunku do Kolegium Trenerów. Podziękował ustępującemu prezesowi i Zarządowi oraz życzył powodzenia nowo wybranym.

Około godz. 16.00 przewodniczący Walnego Zebrania Janusz AUGUSTOWSKI zakończył obrady.