Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPZSzach
Bydgoszcz 25.04.04

Zobacz zdjęcia z zebrania

Relacja Ulrucha JAHRA

W niedzielę 25 kwietnia odbyło się przekładane z lutego Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPZSzach na które przybyło 24 działaczy szachowych, wśród nich 17 delegatów klubów będących członkami zwyczajnymi PZSzach. Byli to, z głosem stanowiącym: Cezary KOZŁOWSKI AZS UMK Toruń, Edward TURCZYNOWICZ Łączność Bydgoszcz, Piotr SZYBOWICZ AZS Akademii Bydgoskiej, Tomasz TOKARSKI Apator Toruń, Sławomir WIERZBICKI TORFARM-64 Toruń, Michał BORUTA MKSzach Toruń, Janusz AUGUSTOWSKI Zryw Włocławek, Kazimierz BUDNIK Chemik Bydgoszcz, Piotr DOLIŃSKI Wiatrak Bydgoszcz, Lidia TURCZYNOWICZ UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, Grzegorz SITNIEWSKI Gambit Świecie, Piotr SKOWROŃSKI Centrum Bydgoszcz, Grzegorz CHRAPKOWSKI MLKS Solec Kuj., Andrzej KARPIŃSKI MKS EMDEK Bydgoszcz, Piotr CZARNOLEWSKI Kopernik Inowrocław, Przemysław JAHR Łucznik Żołędowo i Grzegorz SANKIEWICZ UKS Kopernik Grudziądz.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, ponieważ o ustalonej godzinie rozpoczęcia nie było jeszcze quorum. Otwarcia dokonał ustępujący prezes Edward TURCZYNOWICZ, w prezydium siedział gospodarz Kazimierz BUDNIK i wybrany jednogłośnie przewodniczącym Janusz AUGUSTOWSKI. Protokolantem został wybrany Piotr SZYBOWICZ. Porządek zebrania i regulamin obrad, przekazane klubom wcześniej, zostały przegłosowane jednogłośnie. Do Komisji Mandatowej wybrano Grzegorza CHRAPKOWSKIEGO, Michała BORUTĘ i Edwarda KULSKIEGO, w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej MICHALSKI i Piotr SKOWROŃSKI, do Komisji Skrutacyjnej powołani zostali: Waldemar STARZYŃSKI (potem zmieniony na Grzegorza SITNIEWSKIEGO, po ustaleniu listy kandydatów do Zarządu), Grzegorz SANKIEWICZ i Tomasz OLĘDZKI.

Pomimo zapowiedzi, ustępujący prezes nie wręczył odznak honorowych i dyplomów dla wyróżniających się działaczy naszego Regionu. Zostały jedynie wręczone puchary za pierwsze miejsca w klasach DMR: Grzegorz CHRAPKOWSKI odebrał puchar dla MLKS Solec Kuj. za mistrzostwo III Ligi, Cezary KOZŁOWSKI dla AZS UMK za mistrzostwo A-Klasy. Wobec nieobecności przedstawiciela KSz Leszczyński Włocławek trzeci puchar za mistrzostwo Ligi Okręgowej nie został wręczony.

Sprawozdanie z działalności KPZSzach za 2003 r złożył Edward TURCZYNOWICZ. Nie zostało ono dołączone do dokumentów Walnego Zebrania, więc w komunikacie figuruje jedynie skrót wypowiedzi mówcy. W czasie trwania kadencji (styczeń 2003 - kwiecień 2004) odbyło się 10 zebrań Zarządu, w międzyczasie zbierało się tzw. prezydium na poniedziałkowe spotkania. Prezes podziękował KS Łączność za umożliwienie korzystania z biura klubowego, telefonu i ksero, w czasie działalności Związku. Pochwalona został witryna internetowa, prowadzona społecznie przez Przemysława JAHRA, jednak działające tam FORUM nie uzyskało akceptacji Zarządu KPZSzach. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych nie udzieliło w tym czasie żadnej pomocy czy dotacji dla KPZSzach. Saldo otwarcia w 2003 r wyniosło 12160 zł, obecne saldo (na 25 kwietnia 2004) wynosi 14024 zł). Związek zrzesza 43 kluby i sekcje szachowe (przybyły 4 w czasie trwania kadencji) i 1065 zawodników (również wzrost). Daje się zauważyć stagnację w grupach wiekowych juniorów oraz straty w rankingu FIDE wielu zawodników Regionu. Zmiany barw klubowych w czasie kadencji dokonało 45 szachistów. Jest pilny problem szkolenia juniorów, jednak trenerzy odmawiają udziału w szkoleniach ze względu na brak dotacji. Nasi reprezentanci zajmują dalsze miejsca w rozgrywkach centralnych juniorów. Rolą Zarządu było inspirowanie działań klubowych. Z wyjątkiem meczu Toruń – Bydgoszcz, odbyły się wszystkie zawody umieszczone w kalendarzu imprez KPZSzach. Planowany mecz w Toruniu nie odbył się w winy działaczy toruńskich, którzy odmówili podania składu swojej reprezentacji. Dobrze działa Kolegium Sędziów KPZSzach, jednak nie we wszystkich klubach są zarejestrowani sędziowie szachowi. Podczas trwania kadencji zwiększyła się liczba zawodów organizowanych przez kluby naszego Regionu.

Sprawozdanie Kolegium Sędziów, umieszczone w komunikacie nr 69 KPZSzach, omówił Ulrich JAHR. Sprawozdania Kolegium Trenerów nie złożono, ponieważ takie gremium obecnie nie istnieje w KPZSzach. Delegowany do organizacji zebrania wyborczego trenerów Grzegorz SANKIEWICZ nie poczynił jeszcze kroków zmierzających do reaktywowania Kolegium. Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że złożył sprawozdanie z działalności Kolegium Trenerów na ręce prezesa i potem zrezygnował z funkcji, ponieważ akcji szkoleniowej bez pieniędzy nie można przeprowadzić.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Janusz AUGUSTOWSKI. Komisja badała dokumenty finansowo-księgowe i merytoryczne KPZSzach oraz sprawozdania komisji roboczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych, a jedynie drobne uchybienia. Niektóre dokumenty nie są opisane. Komisja stwierdziła brak regulaminu pracy Zarządu oraz brak aktualnego wypisu sądowego o zmianie składu Zarządu i zmianie siedziby Związku. Ponieważ nie odbył się mecz Toruń – Bydgoszcz, Związek zaoszczędził wprawdzie pewną kwotę, ale ten zysk nie jest adekwatny do roli propagandowej, którą spełniały zawody. Dobrą wizytówką KPZSzach jest witryna Internetowa, której oglądalność przerasta oczekiwania.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zebrania, w którym uczestniczy 17 delegatów z głosem stanowiącym na ogólną ilość 28, co stanowi ponad 60 % uprawnionych.

Powołana przez Zarząd KPZSzach Komisja Statutowa pracowała w składzie Edward TURCZYNOWICZ, Andrzej MICHALSKI i Janusz ROGALLA. Proponowane zmiany przedstawił przewodniczący Edward TURCZYNOWICZ. Zmiany te nie zostały wcześniej doręczone, a tylko odczytane i nie dołączone do dokumentów Walnego Zebrania. W skrócie przedstawia się to następująco:

W §8 należy dodać upowszechnienie kultury i sportu.

W §9 należy dodać, że dochód z działalności służy realizacji działań statutowych i nie może być dzielony między członków Związku.

W §19, pkt. 2 dodać słowo „i odwołanie”. W tym samym paragrafie dodać zdanie: W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarząd podaje się do dymisji, ale pracuje do najbliższego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

W §24/1 – skład Zarządu 7 – 9 członków w tym prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i sekretarz. W §24/2 dodać „i Kolegium Trenerów".

W §26 W razie ustępowania prezesa Zarząd podejmuje uchwałę o powierzeniu jednemu ze swoich członków p.o. prezesa do najbliższego Walnego Zebrania.

W §29 dodać pkt 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą być spokrewnieni z członkami Zarządu, nie mogą być karani, mogą otrzymywać zwrot utraconych kosztów.

W §21 Przy wyborze prezesa i Zarządu musi być większość 50 %+1 uprawnionych do głosowania.

Do Rozdziału IX: Zabrania się przekazywania majątku na rzecz osób trzecich, ani na rzecz członków Zarządu, zabrania się zakupu towarów i usług od członków Zarządu i ich rodzin.

W dyskusji na sprawozdaniami zabrał głos Cezary KOZŁOWSKI. Pomimo kilku uchybień praca Zarządu była zadawalająca. KPZSzach nie ma aktualnej rejestracji sądowej, co uniemożliwia otrzymanie dotacji z budżetu. Biuletyny organizacyjno-sportowe ukazują się regularnie i są pisane na wysokim poziomie, podobnie jak prowadzona witryna Internetowa. Uchybienia w pracy zostały przedstawione przez Komisję Rewizyjną. W sprawozdaniu prezes użył za dużo cierpkich słów na działaczy toruńskich. Trzeba było zwołać reprezentację klubów i samemu zorganizować mecz Toruń – Bydgoszcz. Mówca otrzymał propozycję włączenia się do organizacji meczu, ale nie otrzymał pisemnego pełnomocnictwa, a nie będąc członkiem Zarządu KPZSzach nie mógł bez tego organizować meczu.

W odpowiedzi na krytykę, Kazimierz BUDNIK stwierdził, że nie zawiadamiał pisemnie o zebraniach z powodu braku regulaminu pracy Zarządu i braku zakresu swoich czynności.

Janusz AUGUSTOWSKI odpowiedział, że przygotowywanie posiedzeń jest podstawowym obowiązkiem sekretarza. Przypomniał, że również reprezentacja Bydgoszczy nie zgłosiła składu ekipy na mecz z Toruniem. W nawiązaniu do dyskusji o FORUM w Internecie stwierdził, że miarą popularności jest ogromna liczba odwiedzin naszej witryny. Należałoby jednak umieścić tam zdanie, że KPZSzach nie bierze odpowiedzialności za teksty umieszczane w FORUM, choć nie można nikomu tego zabraniać.

Grzegorz SITNIEWSKI stwierdził, że szkolenie juniorów rozbija się o pieniądze, projekt zmian statutu powinien być doręczony wcześniej, podobnie jak sprawozdanie z działalności, również on miał zastrzeżenia do zaniedbania rejestracji sądowej KPZSzach.

Andrzej MICHALSKI stwierdził, że działacze toruńscy dwukrotnie organizowali z powodzeniem mecz Toruń – Bydgoszcz, ale było to w innych warunkach organizacyjnych. Udowodnili wtedy, że można wzorowo zorganizować takie zawody propagandowe.

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za okres 12.01.03 – 25.04.04. Za udzieleniem absolutorium było 14 głosów, przeciwko 1, wstrzymało się 2.

Wybory prezesa Związku rozpoczęło zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono Andrzeja MICHALSKIEGO, Andrzeja KARPIŃSKIEGO, Ulricha JAHRA i Janusza AUGUSTOWSKIEGO. Z tych kandydatów zgodę na wybór prezesa wyraził jedynie Andrzej MICHALSKI, który stwierdził, że chciałby kontynuować pracę Ulricha JAHRA, rozwiązać problemy z dotacjami, problemy szkoleniowe, szukał już przedtem kandydatów na prezesa ale w końcu nikt nie wyrażał na to ochoty, więc zgadza się, aby nie pozostawić pustki na stanowisku. Rozmawiał już z Urzędem Miasta Torunia. Ma obiecane lokum i prowadzenie księgowości w Toruniu. Ogłoszone wybory dały wynik +12, -3 =2, w związku z czym Andrzej MICHALSKI został wybrany kolejnym prezesem KPZSzach na okres trzech lat do 2007 roku.

Po przerwie odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu KPZSzach. Andrzej MICHALSKI zaproponował na sekretarza Ewę ŚMIECHOWSKĄ, która pisemnie wyraziła zgodę na kandydowanie do Zarządu KPZSzach. Z pracy w dotychczasowym Zarządzie zrezygnowali Kazimierz BUDNIK i Grzegorz SANKIEWICZ. Pozostali w Zarządzie Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI oraz nieobecni na Zebraniu Hieronim DYRKA i Janusz ROGALLA. Głos zabrał Ulrich JAHR, który przedstawił najważniejsze sprawy do załatwienia przez nowo wybrany Zarząd z prezesem MICHALSKIM. Bez rejestracji w Sądzie nie można już mówić o dalszej legalnej działalności KPZSzach, należy więc w trybie pilnym przejąć rejestry klubów i akta rejestracyjne Zarządu. Do pilnego uzupełnienia jest kalendarz sportowy KPZSzach na 2004 r, który obejmuje tylko zawody w I półroczu 2004. Należy powołać Kolegium Trenerów oraz komisje sportową i młodzieżową, zorganizować sekretariat Związku w Toruniu, przejąć kolportaż komunikatów i bieżącą korespondencję oraz przejąć konto KPZSzach do jednego z banków w Toruniu. W związku z krytyką FORUM witryny internetowej KPZSzach należy podjąć odpowiednią uchwałę. W związku ze zmianą komunikatu finansowego PZSzach i nowym systemem przydzielania licencji zawodniczych trzeba będzie znowelizować regulamin Drużynowych Mistrzostw Regionu. W III Lidze szachowej wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne licencje, start zawodnika bez licencji jest wykluczony. Licencję zawodniczą otrzymają tylko szachiści klubów będących członkami zwyczajnymi PZSzach. Jeden klub III Ligi (Leszczyński Włocławek) nie ma takich uprawnień, więc jeśli nie załatwi formalności do końca sierpnia 2004, nie będzie mógł wystartować w rozgrywkach III Ligi. Ulrich JAHR apelować o poważne traktowanie licencji szachowych, bez których start w rozgrywkach centralnych o mistrzostwo Polski, I i II lidze szachowej oraz w najwyższej klasie okręgowej (III Liga) jest już niedopuszczalny. Ponadto przypomniał, że obecnie obowiązują opłaty klasyfikacyjno-rankingowe w zawodach klasyfikowanych w rankingu FIDE oraz tych turniejach, gdzie istnieje możliwość uzyskania kategorii centralnej.

Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że rolę Komisji Młodzieżowej może przejąć wybrane Kolegium Trenerów, pilne jest natomiast powołanie Komisji Sportowej.

W wyborach do Zarządu KPZSzach (na cztery wakujące miejsca) zgłoszono siedmiu kandydatów, spośród których nie wyraził zgody Przemysław JAHR. W pierwszym głosowaniu do Zarządu KPZSzach weszli Ewa ŚMIECHOWSKA, Piotr CZARNOLEWSKI i Piotr DOLIŃSKI, którzy uzyskali po 14 głosów (z 17 oddanych). Dwóch następnych Cezary KOZŁOWSKI i Waldemar STARZYŃSKI otrzymało po 10 głosów i została zarządzona dogrywka między nimi. Paweł JAROCH otrzymał 1 głos i odpadł.

W dogrywce Waldemar STARZYŃSKI uzyskał 9 głosów i wszedł do Zarządu, a Cezary KOZŁOWSKI 7 głosów, ale ponieważ w pierwszym głosowaniu uzyskał ponad 50 % głosów, Walne Zebranie uchwaliło, iż będzie on pierwszym rezerwowym w przypadku rezygnacji jakiegokolwiek członka Zarządu w bieżącej kadencji władz Związku.

Po wyborach odbyła się dyskusja programowa w której głos kolejno zabierali: Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Tomasz TOKARSKI, Piotr DOLIŃSKI, Janusz AUGUSTOWSKI, Piotr SKOWROŃSKI, Grzegorz SITNIEWSKI, Sławomir WIERZBICKI i Andrzej MICHALSKI. Następnie zatwierdzono stawki wpisowego do zawodów mistrzowskich w Regionie. Pozostały one na dotychczasowym poziomie, bez zmian. W głosowaniu uchwałę tę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Cezary KOZŁOWSKI odczytał wnioski złożone pisemnie. Z powodu mało czytelnego brudnopisu, w komunikacie wnioski są jedynie zamarkowane, prawdopodobnie będą uzupełnione na posiedzeniach Zarządu.

1. W witrynie Internetowej KPZSzach, na FORUM, należy umieścić zdanie, że opinie i teksty tam zawarte nie są oficjalnym stanowiskiem KPZSzach.

2. Walne Zebranie zatwierdza proponowane zmiany statutu KPZSzach z dodaniem, że biuro Związku zostaje przeniesione do Torunia.

3. Wnioski Ulricha JAHRA dotyczące zmian organizacyjnych związanych z komunikatem finansowym PZSzach, zmianami regulaminu DMR oraz przejęciem agend Związku do Torunia uznano jako kompetencje nowego Zarządu KPZSzach, do załatwienia na posiedzeniach Zarządu.