Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze KPZSzach
Toruń 03.10.04

Relacja Ulricha JAHRA

W dniu 3 października 2004 odbyło się w Toruniu Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze KPZSzach. Zebranie to musiało być zorganizowane z powodu szeregu nieformalności ujawnionych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podczas próby rejestracji zmiany składu Zarządu wybranego w dniu 28 kwietnia br.

Do udziału w obradach było uprawnionych 30 delegatów klubów będących członkami zwyczajnymi PZSzach. Na obrady przybyło 15 przedstawicieli tych klubów (50 %), a więc Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie. Wyborów władz dokonali: Sławomir WIERZBICKI Torfarm Toruń, Przemysław SZYMCZAK Baszta Żnin, Andrzej KARPIŃSKI EMDEK Bydgoszcz, Piotr CZARNOLEWSKI Kopernik Inowrocław, Leszek BULTROWICZ Gambit Świecie, Michał BORUTA MKSzach Toruń, Tomasz TOKARSKI Apator Toruń, Benedykt MROZIŃSKI Promień Kowalewo, Kazimierz BUDNIK Chemik Bydgoszcz, Ulrich JAHR Łucznik Żołędowo, Piotr SZYBOWICZ AZS AB Bydgoszcz, Janusz ROGALLA Wiatrak Bydgoszcz, Paweł PAWŁOWSKI UKS OPP Toruń, Cezary KOZŁOWSKI AZS UMK Toruń i Paweł JAROCH MDK Nr 5 Bydgoszcz.

Zebranie otworzył prezes Andrzej MICHALSKI, który zaproponował przewodniczenie obradom Sławomirowi WIERZBICKIEMU. Został on wybrany jednogłośnie. Na protokolanta wybrano zaproszonego prawnika Piotra RZEPKĘ. Zaraz potem przewodniczący omówił regulamin i porządek obrad, który został doręczony przy zaproszeniach na Walne Zebranie. Obydwa dokumenty zostały przyjęte bez poprawek jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru komisji roboczych. W skład Komisji Mandatowej zostali wybrani Waldemar STARZYŃSKI i Andrzej MICHALSKI, do Komisji Uchwał i Wniosków weszli Andrzej KARPIŃSKI i Michał BOROCH, a do Komisji Skrutacyjnej wybrano Przemysława SZYMCZAKA i Edwarda KULSKIEGO. W kolejnym punkcie porządku obrad Piotr RZEPKA zapoznał zebranych z propozycją zmian w statucie Związku. Zmiany dotyczyły spraw związanych z ustawą o pożytku publicznym oraz wynikały z uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Wyborczego, które odbyło się 28 kwietnia 2004. W trakcie referowania pojawiła się dyskusja jedynie nad zmianą siedziby Związku oraz liczebnością wybieranego Zarządu Związku. Ten drugi punkt dyskusji przegłosowano zgodnie z propozycją w statucie z tym, że w dniu 3 października postanowiono wybierać tylko 6 członków Zarządu KPZSzach (nie licząc prezesa i dwóch przewodniczących kolegiów), a sprawę siedziby Związku uzależniono od miejsca zamieszkania nowo wybranego prezesa.

Po referacie zmian statutowych odczytany został protokół Komisji Mandatowej z którego wynikało, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze KPZSzach jest władne do podjęcia uchwał. W przeprowadzonym następnie głosowaniem nad zmianami statutu Związku za głosowali wszyscy uprawnieni (15 delegatów).

Zasadniczym punktem obrad były wybory prezesa, członków Zarządu KPZSzach i Komisji Rewizyjnej. Na funkcję prezesa zgłoszono tylko jedną kandydaturę Andrzeja MICHALSKIEGO, który zgodził się kandydować. W tajnym głosowaniu został on wybrany 12 głosami przy 3 przeciwnych.

Do Zarządu KPZSzach zostało zgłoszonych 11 kandydatów, z których zgodę wyraziło 8 osób (nie wyrazili zgody Benedykt MROZIŃSKI, Paweł PAWŁOWSKI i Janusz ROGALLA). W przeprowadzonych tajnych wyborach do Zarządu KPZSzach kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Michał BORUTA 14, Piotr CZARNOLEWSKI 9, Paweł JAROCH 9, Andrzej KARPIŃSKI 14, Cezary KOZŁOWSKI 8, Waldemar STARZYŃSKI 11, Piotr SZYBOWICZ 9 i Ewa ŚMIECHOWSKA 12 (nie uczestniczyła w zebraniu, ale pisemnie zgłosiła chęć kandydowania). Zgodnie z wcześniejszą uchwałą do Zarządu weszło 6 kandydatów z największą liczbą głosów. Trzech kandydatów otrzymało identyczną liczbę głosów, więc przewodniczący obrad zarządził drugą turę o dwa miejsca w Zarządzie. Ponowne głosowanie dało wynik: Piotr CZARNOLEWSKI 7, Paweł JAROCH 9, Piotr SZYBOWICZ 11 głosów.

W kolejnych wybory do Komisji Rewizyjnej zgłoszono (na trzy miejsca) 6 kandydatów z których nie zgodził się na kandydowanie Tomasz TOKARSKI. W tajnym głosowaniu Leszek BULTROWICZ uzyskał 4 głosy, Cezary KOZŁOWSKI 7, Benedykt MROZIŃSKI 11, Paweł PAWŁOWSKI 9 i Sławomir WIERZBICKI 12. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się z przewodniczącym Sławomirem WIERZBICKIM, a członkami zostali Benedykt MROZIŃSKI i Paweł PAWŁOWSKI.

Na wniosek Ulricha JAHRA, w obecności zebranych delegatów ukonstytuował się wybrany Zarząd KPZSzach, w następującym składzie: Prezes Andrzej MICHALSKI MKSzach Toruń, wiceprezesi Andrzej KARPIŃSKI MKS EMDEK Bydgoszcz i Waldemar STARZYŃSKI Chemik Bydgoszcz, skarbnik Michał BORUTA MKSzach Toruń, sekretarz Ewa ŚMIECHOWSKA MKSzach Toruń, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej oraz wyróżnień Piotr SZYBOWICZ, przewodniczący Komisji Sportowej Paweł JAROCH, przewodniczący Kolegium Sędziów Ulrich JAHR i wakujące (do chwili wyborów tego gremium) stanowisko przewodniczącego Kolegium Trenerów KPZSzach. Walne Zebranie zaakceptowało Przemysława JAHRA na przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach oraz administratora witryny internetowej Związku. Przemysław JAHR nie zgodził się działać bezpośrednio w Zarządzie KPZSzach, ale podejmie się kontynuowania pracy w dotychczasowej formie, mieszkając w Pile. Przewodniczący poszczególnych Komisji Zarządu dobiorą przynajmniej po dwóch współpracowników do swoich komisji celem zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się na początku listopada br. W trybie pilnym ma zostać przejęta księgowość z Bydgoszczy do Torunia.

Na zakończenie Nadzwyczajnego Zebrania delegaci zgłosili szereg wniosków dotyczących pracy wybranego Zarządu KPZSzach. Sławomir WIERZBICKI podkreślił, że wprowadzenie do statutu KPZSzach ustawy o pożytku publicznym nakłada na Związek obowiązek sprawozdawczości i publikacji w aktach prawnych RP. Wiąże się to z kosztami które mogą być wyższe niż ewentualne uzyski z tej działalności. Ten problem poruszył również Tomasz TOKARSKI. Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że wprowadzenie zapisów o pożytku publicznym było obowiązkowe, ale w praktyce nie musimy z tego korzystać jeśli nie będzie z tego tytułu wpływów finansowych. Benedykt MROZIŃSKI skrytykował działalność administratora witryny KPZSzach Przemysława JAHRA, który umieścił w internecie tekst o rzekomym nieuregulowaniu należności do PZSzach za turniej w Kowalewie Pomorskim. Żądał od Zebrania przeprosin za takie sformułowanie. W nawiązaniu do tej wypowiedzi Ulrich JAHR stwierdził, że Zebranie nie może rozpatrywać sprawy bez wyjaśnień ze strony obwinionego, a ponadto Walne Zebranie nie może takiej sprawy rozpatrywać w pierwszej instancji, gdyż nie ma potem możliwości odwoływania się do wyższego gremium. Sprawę powinna rozpatrzyć (zgodnie z Kodeksem Szachowym) Komisja Dyscyplinarna, wydając orzeczenie, od której decyzji można będzie odwołać się do Zarządu KPZSzach. Cezary KOZŁOWSKI stwierdził, że dotychczas nie zostały rozpatrzone wnioski AZS UMK Toruń i Unii Gniewkowo o nadanie honorowych odznaczeń PZSzach.

Ulrich JAHR przekazał zebranym kilka spraw organizacyjnych i finansowych, dotyczących bieżącej działalności Związku. Będą trudności z uruchomieniem rozgrywek III Ligi, ponieważ napływają sygnały o likwidacji niektórych uprawnionych drużyn, przede wszystkim Centrum Bydgoszcz i Zrywu Włocławek, natomiast Klub Leszczyński Włocławek nie załatwił członkostwa zwyczajnego w PZSzach i nie może wystartować w III Lidze. Żadna z drużyn naszego Regionu nie spadła w tym roku z II Ligi, więc do III Ligi automatycznie awansował pierwszy rezerwowy ITS Kopernik Inowrocław. Kolejne zespoły rezerwowe (w kolejności Unia Gniewkowo, Baszta II Żnin i MKSzach Toruń) wyrażają wprawdzie chęć gry w III Lidze, ale muszą w pilnym trybie załatwić sprawy licencji szachowych swoich zawodników. Ponadto Baszta Żnin prawdopodobnie nie uregulowała wpisowego do rozgrywek poprzedniej edycji i składki klubowej za 2004 r. Szereg zawodników z innych klubów III Ligi również nie posiada jeszcze kompletu licencji zawodniczych uprawniających do gry w III Lidze. To samo zresztą dotyczy zbliżających się rozgrywek makroregionu, w którym uczestnicy (z wyjątkiem grupy do 10 lat) dopiero w minimalnym stopniu posiadają licencje. W ostatnich miesiącach (na skutek braku skarbnika) KPZSzach nie wystawiał faktur za niektóre wpisowe do rozgrywek oraz sprzedaż programów SP98, tym samym rezygnując z części dochodów. Nikt nie pilnuje dochodów Związku (stan konta dramatycznie obniżył się z 12 tys. zł w dniu 28 kwietnia 2004, do 4 tys. zł w chwili obecnej). Kilkanaście klubów nie ma opłaconej składki za 2004 r., nie wiadomo dokładnie ile klubów nie opłaciło wpisowego do rozgrywek DMR już zakończonych w kwietniu br. Jeśli taki stan zostanie utrzymany, grozi to paraliżem Związku w najbliższym czasie. Przed posiedzeniem Maria MICHALSKA wnioskowała o skrócenie komunikatów organizacyjno-sportowych KPZSzach do jednej kartki ze względu na oszczędność papieru i ksero.

Kazimierz BUDNIK wnioskował o przeprowadzenie badania finansów Związku, które w sprawozdaniu ustępującego Zarządu KPZSzach (28 kwietnia 2004) wykazano w wysokości około 12 tys. zł, a obecnie (po oświadczeniu Ulricha JAHRA) spadły do alarmującej kwoty 4 tys. zł. Andrzej KARPIŃSKI zawnioskował aby do rozgrywek drużynowych nie dopuścić drużyn, które mają zaległości finansowe w KPZSzach.

Walne Zebranie podjęło uchwałę, aby w związku z brakiem rejestracji członka zwyczajnego PZSzach klubowi Leszczyński Włocławek pozwolić ponownie wystartować w Lidze Okręgowej, a w to miejsce w III Lidze dopuścić pierwszą drużynę rezerwową. Inne uprawnione do startu w III Lidze drużyny, które nie wystartują w tej grupie, zgodnie z regulaminem spadną aż do A-Klasy (w głosowaniu +10, -2, =2).

Cezary KOZŁOWSKI wnioskował, aby mistrzostwa Regionu (nie będące eliminacją do rozgrywek centralnych) były rozgrywane w otwartej formule. Walne Zebranie 11 głosami przeciw 4, wyraziło zgodę na taki system rozgrywek w 2005 r.

Inne, poddane pod głosowanie przez Komisję Uchwał i Wniosków, sprawy wniesione w wyniku dyskusji plenarnej zostały przegłosowane następująco:

- należy w pilnym trybie określić nazwy komisji roboczych KPZSzach wraz z podaniem składu osobowego (+15, -0, =0) – wniosek przyjęty.
- spowodować symulację kosztów i uzysku z działalności pożytku publicznego (+1, -7, =7) – wniosek odrzucony.
- przedstawić sytuację finansową Związku za okres 28 kwietnia – 3 października 2004 (+2, -1, =12) – wniosek przyjęty.
- w trybie pilnym opracować projekt kalendarza sportowego KPZSzach na 2005 r. Do zatwierdzenia przez Zarząd KPZSzach (+15, -0, =0) – wniosek przyjęty.
- w mistrzostwach Regionu juniorów zawodnicy mają grać wyłącznie w swoich grupach wiekowych (+1, -9, =4) – wniosek odrzucony.
- komunikaty organizacyjno-sportowe KPZSzach mają być wydawane w dotychczasowej formie, bez skrótów (+15, -0, =0).

Na tym Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze KPZSzach zakończono.