Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybocze KPZSzach
Toruń 20.01.08

Relacja Sławomira Wierzbickiego

W dniu 20 stycznia 2008 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze. Zebranie rozpoczęło się w II terminie, gdyż (chciałoby się powiedzieć już tradycyjnie) na 31 uprawnionych delegatów na Sali obecnych było zaledwie 14 i 6 gości.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Andrzej Michalski, który na przewodniczącego zebrania zaproponował Ulricha Jahra. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania. Kandydat uzyskał 14 głosów na 14 możliwych.

Po przejęciu przewodnictwa kol. U.Jahr zaproponował kandydaturę Mariusza Stoppela na protokolanta. Mariusz uzyskał akceptację gremium - 13 głosów przy jednym wstrzymującym się.

Po wybraniu protokolanta Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie Porządku i Regulaminu Obrad. W związku z brakiem uwag i poprawek przystąpiono do głosowania i oba dokumenty zostały przyjęte jednomyślnie.

Kolejnym punktem obrad było powołanie komisji roboczych. Do Komisji Madatowej zgłoszono kandydatury Tomasza Wodzyńskiego i Piotra Szybowicza. W związku z brakiem kontrkandydatów komisja została powołana w w/w składzie (+12, -0, =2).

Kolejną Komisją powołaną przez Zebranie była Komisja Uchwał i Wniosków. Podobnie, jak poprzednio zgłoszono dwie kandydatury - Jana Nogala i Sławomira Wierzbickiego. W wyniku głosowania (+12, -0, =2) do komisji powołano obu kandydatów.

Ostatnią komisją powołaną przez Zebranie była Komisja Skrutacyjna. Komisję, podobnie jak poprzednie, powołano większością +12, -0 =2 w składzie J.Śniadecki i A. Sargalski.

Po powołaniu Komisji przystąpiono do przedstawiania sprawozdań. Jako pierwszy wystąpił ustępujący Prezes przedstawiając sprawozdanie organizacyjne i finansowe. Sprawozdanie prezesa uzupełnione zostało sprawozdaniami kol. Andrzeja Karpińskiego i Pawła Jarocha. Następnie p. Maria Michalska przedstawiła informację o działalności Kolegium Sędziów. Ostatnim sprawozdaniem było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KPZSzach.

Po przedstawieniu informacji z prac Komisji i organów KPZSzach swoje sprawozdanie złożyła Komisja Mandatowa, która stwierdziła, że w Zebraniu uczestniczy 19 delegatów, w tym 14 z głosem stanowiącym.

Kolejny punkt obrad to otwarta dyskusja na sprawozdaniami. Głos zabierali:

 1. Paweł Pawłowski - uzupełnienie informacji przekazanych przez Komisję Sportową
 2. Andrzej Michalski - poruszył kwestię ewidencji i wkładu Pawła Jarocha z jednoczesną propozycją uhonorowania go nagrodą finansową
 3. Edward Skiera - w sprawie działalności klubu "Łuczniczka"
 4. Jan Nogal - który poprosił m.in. o wyjaśnienie kilku kwestii finansowych, nieaktualnego statutu, pozyskiwania środków z zewnątrz, poziomu sportowego juniorów, zasad powoływania kadry
 5. Tomasz Wodzyński - sprawa kontynuacji wydawania Bliuletynu
 6. Józef Klugiewicz - kwestia finansowania imprez przez Zarząd (mecz Toruń-Bydgoszcz) i nagród w rozgrywkach ligowych
 7. Cezary Kozłowski - m.in. kwestia powiększenia Zarządu, kontaktów z mediami, opracowania strategii rozwoju, odznaczeń, wprowadzenia lig szkolnych, reorganizacji rozgrywek
 8. Andrzej Michalski - udzielił odpowiedzi na część pytań ze strony delegatów i wyjaśnił część zawiłości prawnych
 9. Ulrich Jahr - poruszył kwestię finalistów MP, działalności Kolegium Sędziów, braku informacji o pracy Zarządu, niewłaściwych proporcji w rozdziale środków KPZSzach (zwiększenie funduszu nagród i ograniczenie kosztów administracyjnych)
10. Jan Nogal - powtórzył pytanie w sprawie działań podjętych w celu pozyskania środków z zewnątrz, poruszył kwestię komunikacji między klubami i korzyści płynących z korzystania z Internetu
11. Andrzej Karpiński - wyjaśnił zasady powołania kadry młodzików, trudności z wprowadzeniem szachów do szkół, skrytykował pomysł reorganizacji rozgrywek ligowych, nie zgodził się z tezą, że potrzeba odmłodzenia Zarządu
12. Mariusz Stoppel - wyjaśnił zasady działalności MDK w Bydgoszczy i klas szachowych.

Dyskusję na tej wypowiedzi zakończono, ale w krótkim sprawozdaniu trudno ująć wszystkie omawiane kwestie.

Po zakończeniu dyskusji poddano pod głosowanie wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W wyniku głosowania zostało ono udzielone (+12, -1, =1). Po tym głosowaniu, zgodnie z regulaminem ogłoszono przerwę obiadową.

Po wznowieniu obrad głos zabrał kol. A. Michalski, który stwierdził, że kadencja Zarządu dobiegła końca, a mandaty wygasły. Przewodniczący Zebrania zarządził zatem zgłaszanie kandydatur na Prezesa KPZSzach. Zgłoszono kandydaturę Pawła Jarocha (nie wyraził zgody na kandydowanie) i Andrzeja Michalskiego. Po prezentacji planów działania na kolejną kadencję przystąpiono do głosowania. Jedyny kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów (+11, -0, =3) i został wybrany na stanowisko prezesa na lata 2008-2012.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do ustalenia liczby członków Zarządu. Rozważano dwie koncepcje i ostatecznie w wyniku głosowania ustalono, że Zarząd składać się będzie z wybranych dodatkowo 6 członków (+12, -2, =0). Po ustaleniu liczby członków Zarządu przystąpiono do zgłaszania kandydatur. Listę zamknięto na 8 osobach i po krótkiej prezentacji kandydatów przystąpiono do głosowania.

Wyniki przedstawiła Komisja Skrutacyjna:

1. Paweł Jaroch +14
2. Ulrich Jahr +13
3. Andrzej Karpiński +11
4. Tomasz Wodzyński +11
5. Mariusz Stoppel +9
6. Sławomir Wierzbicki +8
7. Jan Nogal +8
8. Cezary Kozłowski +5

W związku z równa liczbą głosów uzyskanych przed J. Nogala i S.Wierzbickiego przewodniczący zarządził dogrywkę. W niej wygrał S. Wierzbicki stosunkiem głosów 8-5.

Po stwierdzeniu prawidłowości głosowania powołano nowy Zarząd KPZSzach. Następnie Zarząd podzielił między siebie funkcje, zgodnie z informacją umieszczoną już w niedzielę na stronie KPZSzach.

Po powołaniu Zarządu przystąpiono do zgłaszania kandydatur do Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania Komisja została powołana w składzie:

Jan Nogal - przewodniczący (+13)
Paweł Pawłowski - członek (+14)
Józef Klugiewicz - członek (+14)

Po wyborze władz przystąpiono do głosowania uchwał. I tak:

 1. Uchwalono nagrodę dla Pawła Jarocha (+14, -0, =0)
 2. Reaktywowano wydawanie biuletynu (+10, -3, =0)
 3. Wstrzymano finansowanie meczu Toruń - Bydgoszcz przez KPZSzach (+7 -2 =5)
 4. Odrzucono wniosek w sprawie powołanie Rzecznika KPZszach (+4, -5, =5)
 5. Zobowiązano Zarząd do podjęcia działań w sprawie utworzenia klas sportowych w szkołach (+13, -1, =0)
 6. Zobowiązano Zarząd do stworzenia strategii rozwoju szachów w regionie (+14, -0, =0)
 7. Zobowiązano Zarząd do organizacji otwartych zebrań raz w kwartale (+10, -4, =0)
 8. Zobowiązano Zarząd do nagradzania zasłużonych działaczy KPZSzach (+14, -0, =0)
 9. Odrzucono wniosek w sprawie powołania lig szkolnych (+1, -6, =6)
10. Odrzucono wniosek o reorganizację rozgrywek druzynowych (+1, -2, =11)
11. Uchwalono stawki wpisowego do imprez wojewódzkich zgodnie ze wskazaniami kol. Pawła Jarocha
12. Uchwalono wniosek o obniżeniu kosztów administracyjnych KPZSzach (+12, -1, =1)
13. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o przeprowadzeniu Mistrzostw KPZSzach Kobiet i Mężczyzn w szachach szybkich przez Basztę Żnin.
14. Zobowiązano sędziów klas okręgowych do uczestnictwa raz na 3 lata w konferencjach sędziowskich (+11, -2, =0).

Na tym zebranie zakończono. Jednocześnie ustalono spotkanie nowych władz na 16 lutego 2008 r.