Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybocze KPZSzach
Toruń 19.01.09

Relacja Ulricha Jahra

Zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach, przy ul. Słowackiego 118a, rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 10.30, a otworzył je prezes Andrzej MICHALSKI, witając przybyłych delegatów i gości. Na przewodniczącego zebrania został wybrany Leszek BULTROWICZ z Chełmna, protokolantem został wybrany Ulrich JAHR.

Zatwierdzony przez zebranych porządek obrad obejmował następujące punkty:

1) Otwarcie, wybór przewodniczącego i protokolanta
2) Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
3) Wybór komisji roboczych (mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków)
4) Odznaczenia i wyróżnienia działaczy i zawodników
5) Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i sportowej
6) Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów KPZSzach
7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KPZSzach
8) Sprawozdanie Komisji Mandatowej
9) Dyskusja nad sprawozdaniami
10) Absolutorium dla Zarządu KPZSzach
11) Dyskusja programowa
12) Zatwierdzenie stawek wpisowego do zawodów mistrzowskich na 2009 r.
13) Podjęcie uchwały programowej
14) Wolne wnioski
15) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16) Zakończenie.

Porządek i regulamin obrad zostały zatwierdzone 17 głosami. W skład komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Przemysław JAHR i Bartłomiej SIWIEC. Do komisji uchwał i wniosków wybrani zostali Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI i Piotr DOLIŃSKI.

Komisja Mandatowa przedstawiła sprawozdanie. W obradach uczestniczy 16 delegatów z głosem stanowiącym: Cezary KOZŁOWSKI AZS UMK Toruń, Piotr KONIECZYŃSKI Baszta MOS Żnin, Paweł PAWŁOWSKI UKS OPP DH Toruń, Piotr DOLIŃSKI Chemik Bydgoszcz, Paweł JAROCH Centrum Bydgoszcz, Mariusz STOPPEL UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, Jan NOGAL UKS Rotmistrz Grudziądz, Leszek BULTROWICZ Gambit Świecie, Edward KULSKI MGOKiR Mrocza, Ulrich JAHR KSN Łuczniczka Bydgoszcz, Henryk MILEWSKI OSiR Golub-Dobrzyń, Przemysław JAHR AZS UKW Bydgoszcz, Marek LEWANDOWSKI Torfarm-64 Toruń, Sławomir WIERZBICKI UKS Łozanie Chełmża i Andrzej KARPIŃSKI reprezentujący dwa kluby MKS EMDEK oraz UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz. Oprócz wymienionych delegatów w zebraniu uczestniczyli: Andrzej MICHALSKI, Jerzy ŚNIADECKI, Bartłomiej SIWIEC, Michał BOROCH, Jerzy JABŁOŃSKI, Tomasz WODZYŃSKI praz Piotr SOBCZYK - radca prawny.

W zebraniu z głosem stanowiącym mogło uczestniczyć 31 delegatów. Kluby LZS Szubin, CK Łubianka, Kasztelan Barcin nie mają osobowości prawnej, Kopernik Grudziądz nie ma licencji, MKSzach Toruń został zlikwidowany, a UKS Ósemka Chojnice i MPDK Brusy zostały zarejestrowane w Pomorskim Związku Szachowym.

Obecny na zebraniu Bartłomiej SIWIEC otrzymał brązową odznakę honorową PZSzach, ponadto wyróżnienia otrzymali nieobecni: Waldemar HETMAŃSKI, Wioletta PACUSZKAk, Grzegorz RABĘDA, Robert ŁAKOMIEC, Renata BURSA, Lucjan ADAMUS, Andrzej SĘDŁAK, Jerzy WOJTAROWICZ i Zygmunt KRZEMIŃSKI. Poprzednio honorową odznakę PZSzach otrzymał burmistrz Chełmży Jerzy CZERWIŃSKI.

Sprawozdanie z działalności organizacyjno-sportowej złożył prezes Andrzej MICHALSKI. Działalność Zarządu skupiła się na realizacji kalendarza imprez KPZSzach, który udało się zrealizować w całości. Należy podkreślić bardzo dobrze zorganizowane Mistrzostwa KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych w Żninie oraz Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach III Ligi, Ligi Okręgowej i A-Klasy. Prawdziwy obraz naszej pracy to codzienna działalność klubach, często z zewnątrz niewidoczna, ale niezbędna i to ona daje efekty na zewnątrz Związku. Wyróżniają się takie kluby jak UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, MKS EMDEK Bydgoszcz, AZS UMK Toruń, Baszta Żnin, UKS Rotmistrz Grudziądz i UKS OPP DH Toruń. Część klubów organizuje własne zawody szachowe bez udziału Zarządu i to wyraźnie wzbogaca życie szachowe naszego Związku. Cykliczny Międzynarodowy Turniej w Kowalewie Pomorskim, to stała wizytówka szachów na naszym terenie dzięki organizatorowi , którym jest Benedykt MROZIŃSKI. Działalność szachowa zamiera na terenie byłego województwa włocławskiego. Nie ma tam aktywnych klubów szachowych. W Okręgu z mapy znikają kluby, które mają pewien dorobek, ale jednocześnie powstają nowe i to jest normalne. W 2008 r. UKS Rotmistrz Grudziądz uzyskał awans do I ligi szachowej, inne kluby KPZSzach, startujące w rozgrywkach II Ligi utrzymały swój status w tych rozgrywkach.

Zarząd KPZSzach w 2008 r. pracował solidnie, odbywał regularne posiedzenia na których podejmował problemy związane z przyszłością szachów w naszym województwie. Byliśmy reprezentowani na Walnym Zjeździe PZSzach i ogólnopolskiej konferencji sędziów szachowych. Członkowie toruńscy Zarządu pełnią dyżury w biurze KPZSzach w każdy poniedziałek i czwartek. Na podkreślenie zasługuje wzorowa praca skarbnika, sekretarza i księgowej, wzorowo jest prowadzona Komisja Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach. Jeden problem pozostaje niezałatwiony, jest nim wdrożenie systemu szkolenia przez Internet. Zależy to od gmin, bo bez ich zgody na partycypację w kosztach nie można tego programu realizować.

Poszczególne sekcje i komisje robocze KPZSzach złożyły szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności. Odczytał je i omówił Ulrich JAHR. Są to sprawozdania Komisji Klasyfikacji i Ewidencji, Komisji Sportowej, Komisji Dyscyplinarnej i Odznaczeń, Sekretarza KPZSzach (Sławomir WIERZBICKI zrezygnował z funkcji, Ulrich JAHR apelował aby powrócił do działalności w Zarządzie) oraz Kolegium Sędziów KPZSzach. Sprawozdania są załącznikiem do protokołu Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach. Odrębne sprawozdanie finansowe złożył szczegółowo skarbnik Tomasz WODZYŃSKI. Stan finansów na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 6442,72 zł, a na dzień 31 stycznia 2008 r. 11613,34 zł. Przychody statutowe w 2008 r. zamknęły się kwotą 50023,65 zł, a koszty 44853,03 zł. Obszerne sprawozdanie z wymienieniem wszystkich składników kosztów oraz odrębnym rozliczeniem każdej imprezy organizowanej przez KPZSzach, jest załączone do protokołu Walnego Zebrania. Do poprawy finansów KPZSzach przyczyniło się kilka dodatkowych wpływów: Baszta Żnin ufundowała nagrody dla zwycięzców IMO w Żninie, MKSzach Toruń przekazał kwotę 1200 zł po likwidacji klubu, a Promień Kowalewo Pom. 1080 zł jako część opłaty klasyfikacyjno-rankingowej zebranej podczas Festiwalu. Na wynik finansowy wpływ miało częściowe zniesienie administracji KPZSzach; umożliwiło to podniesienie kwoty i procentowego udziału funduszu nagród, który wyniósł ok. 25 % obrotów rocznych KPZSzach.

Tomasz WODZYŃSKI wnioskował, aby z zaoszczędzonych pieniędzy ufundować dodatkowe nagrody dla najlepszych zawodników w Lidze Okręgowej i A-Klasie edycji 2008/09 oraz I nagrodę (1000 zł) dla zwycięzcy tegorocznych IMO Seniorów.

Paweł JAROCH dodał do sprawozdania, najliczniejsze ilościowo kluby KPZSzach. Są to: MDK Nr 1 Bydgoszcz 85 zawodników, MKS EMDEK Bydgoszcz 74, UKS OPP DH Toruń 67 i UKS Rotmistrz Grudziądz 64 zawodników.

Sławomir WIERZBICKI przekazał, że jego decyzja o pracy w Zarządzie jest ostateczna, ale postara się wspierać KPZSzach swoją wiedzą.

Andrzej KARPIŃSKI dodał, że w minionym roku szachiści KPZSzach odnieśli kilka sukcesów wśród młodzieży. Kacper DROZDOWSKI został mistrzem Polski do 12 lat w szachach szybkich oraz wicemistrzem w grze błyskawicznej, Radosław GAJEK był trzeci w MP do 10 lat w szachach szybkich, w pierwszej dziesiątce na MP juniorów do 12 lat znaleźli się Kacper DROZDOWSKI i Damian ŚLIWICKI oraz Łukasz LICZNERSKI w MP do 14 lat. W bieżącej edycji MP juniorów KPZSzach będzie mieć 26 zawodników w turniejach finałowych.

Mariusz STOPPEL dodał do sprawozdania, że jest mu przykro z powodu krytyki Zarządu KPZSzach na Forum w Internecie, powinno to być prowadzone w mniej ostrej polemice.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KPZSzach odczytał Paweł PAWŁOWSKI, który na wstępie podkreślił, że pracował sam. Z Komisji Zrezygnował Jan NOGAL, a Józef KLUGIWEICZ nie brał udziału w pracach tej komisji. W związku z zdekompletowaniem składu nie może więc wystąpić o absolutorium Zarządu. Kontrolą objął działalność finansową Związku przy udziale skarbnika i księgowej. Dokumenty w 2008 r. były prowadzone prawidłowo, należałoby jedynie poprawić opisy wydatków na rachunkach. KPZSzach nie otrzymał dotacji w roku sprawozdawczym ani z Urzędu Marszałkowskiego, ani z Urzędu Miasta Torunia. Plan kont jest prowadzony prawidłowo. Znacznie wzrosły wpływy z opłat licencyjnych, dochody i wydatki pokrywają się z planami.

W związku z brakiem wniosku o absolutorium, przewodniczący obrad poddał głosowanie, aby ten punkt usunąć z porządku obrad, ponieważ zebranie nie ma charakteru wyborczego i nie ma potrzeby udzielania absolutorium. Za usunięciem punktu o udzieleniu absolutorium było 12 delegatów, przy jednym przeciwnym.

Po zakończeniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Michał BOROCH zapytał dlaczego w przyznawaniu odznak nie uwzględniono wniosku Gambitu Świecie. Mariusz STOPPEL wyjaśnił, że takiego wniosku nie było. Po krótkiej dyskusji między działaczami Gambitu okazało się, że wniosek nie został jeszcze wysłany.

Andrzej MICHALSKI stwierdził, że Urząd Marszałkowski nie akceptuje wniosków o dotacje, gdyż sprawy te powinny być załatwiane przez Stowarzyszenie Związków Sportowych. Tomasz WODZYŃSKI stwierdził, że tylko kluby sportowe mogą wnioskować o dofinansowanie z tytułu zdobytych punktów przez juniorów.

Jan NOGAL stwierdził, że działacze podejmujący się organizacji zawodów powinni również starać się o pozyskiwanie sponsorów. Wyjaśnił też powody swojej rezygnacji z Komisji Rewizyjnej. Został zniechęcony do pracy przez stwierdzenia że nie ma prawa sprawdzać dokumentów poprzedniej kadencji Zarządu, zauważył, że jego praca jest niewłaściwie odbierana przez działaczy Związku, był atakowany na Forum KPZSzach m.in. przez niektórych członków Zarządu KPZSzach. Stwierdził, że jest osobą z zewnątrz i traktuje swoje poczynania neutralnie. Stwierdził, że kierunki wydatkowania pieniędzy nie powodowały wzrostu poziomu sportowego w KPZSzach, choć obecne sprawozdanie z działalności jest pełne (w przeciwieństwie do sprawozdania poprzedniego Zarządu). Interesują go zjawiska a nie pojedyncze niedokładności. Jednym z tych zjawisk jest wypłacanie wynagrodzeń członkom Zarządu, praktykowane w ubiegłej kadencji władz KPZSzach. W dobie finansów publicznych takich spraw nie da się ukryć. Skromne finanse KPZSzach nie powinny być przedmiotem wypłat dla działaczy społecznych, próby kontroli finansów 2007 r. miały odpowiedzieć na pytanie, czy gospodarka finansowa Związku była prowadzona zgodnie ze statutem. O próbie zniechęcenia go do pracy w Komisji Rewizyjnej świadczą dwa oświadczenia Zarządu i prezesa KPZSzach w Internecie. Minęło półtora roku od rozpoczęcia realizacji projektu szkolenia w Internecie, a sprawa nie ruszyła do przodu. W taki sposób kolejnych środków na cele działalności można w przyszłości otrzymać. Stwierdził, że kadencja Zarządu KPZSzach poprzedniej kadencji nie została w pełni rozliczona. Podał też przykład, że Paweł JAROCH wnioskował, że będzie nieodpłatnie sędziować zawody, a Zarząd nie skorzystał z tej propozycji. Nie zaoszczędzono w ten sposób środków przekazywanych przez kluby.

Tomasz WODZYŃSKI zaznaczył, że Zarząd KPZSzach nie ingeruje w działalność Kolegium Sędziów, ani Komisji Rewizyjnej, które są niezależnymi organami KPZSzach. Andrzej MICHALSKI wyraził ubolewanie, że szkolenie internetowe nie jest jeszcze prowadzone. Umowa z Urzędem Marszałkowskim opiewała na opracowanie programu szkoleniowego, co w pełni zostało zrealizowane. Drugim etapem ma być wdrożenie w życie tego programu. Wymaga to współudziału gmin, które mają finansować to szkolenie.

Sławomir WIERZBICKI wyjaśnił, że opracował program szkolenia zgodnie ze zleceniem, otrzymał tylko część kwoty dotacji za opracowanie programu. Pozostała część miała być przeznaczona na uruchomienie szkolenia w Internecie.

Piotr DOLIŃSKI stwierdził, że nie wszyscy sędziowie nadają się do prowadzenia zawodów szachów szybkich i błyskawicznych. Realizowane już w 2009 r. Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach były prowadzone zbyt wolno i aby zmieścić się w czasie została skrócona przerwa obiadowa.

Cezary KOZŁOWSKI poruszył przekazanie przez MKSzach kwoty 1200 zł. Według początkowej umowy AZS UMK Toruń miał przejąć te finanse i zawodników MKSzach, jednak to nie doszło do skutku w wyniku czego zwolnione przez zespół MKSzach w Lidze Okręgowej pozostało wolne, a drugi zespół AZS UMK musiał wystartować w A-Klasie zamiast w Lidze Okręgowej. Stwierdził również, że przy sprawozdaniu z działalności prezes nie przedstawił rozliczenia uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Podniósł też sprawę braku biuletynu informacyjnego KPZSzach.

Andrzej MICHALSKI stwierdził, że opóźnienie w łączeniu klubów MKSzach i AZS UMK wynikło z winy AZS, który nie złożył odpowiedniej deklaracji.

Ulrich JAHR wyjaśnił, że pisanie aktualnego biuletynu informacyjnego wiąże się z określonymi wydatkami związanymi z wyjazdami na zawody jako obserwator, zakupem papieru kserograficznego, kserowaniem i kolportażem (porto pocztowe) na co nie ma środków finansowych w KPZSzach. Informacje sportowe i organizacyjne SA bieżąco umieszczane na witrynie internetowej. Czynią to organizatorzy czy sędziowie zawodów bez dodatkowych kosztów. Niektóre imprezy np. OOM nie zostały umieszczone w informacji, ale to już wina wysłanników KPZSzach, którzy nie sporządzili sprawozdań.

Jerzy ŚNIADECKI nie zgodził się z krytyką pobierania należności przez członków Zarządu, za wykonane prace nie wchodzące w zakres czynności, np. sędziowanie zawodów. Stwierdził, że w sprawozdaniu Zarządu brak wielu elementów sportowych (bardzo skromne sprawozdanie Komisji Sportowej).

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie za usunięciem punktu obrad o udzieleniu absolutorium Zarządu za okres 2008 r. Za skreśleniem tego punktu głosowało 12 delegatów, jeden był przeciwny.

Wakujące miejsce w Zarządzie sekretarza KPZSzach Andrzej MICHALSKI zaproponował Cezaremu KOZŁOWSKIEMU, który wyraził zgodę. Głosowanie nad pierwszą kooptacją członka Zarządu zostało pozostawione zebraniu Zarządu, który ma prawo wymienić 25 % składu w miejsce członków, którzy zrezygnowali z pracy w Zarządzie. Po zakończeniu obrad obecni członkowie Zarządu KPZSzach jednomyślnie zaakceptowali dokooptowanie Cezarego KOZŁOWSKIEGO na sekretarza KPZSzach.

W dyskusji programowej głos zabrał Ulrich JAHR, który przypomniał, że w 2009 r. na terenie działania KPZSzach odbędą się dwie imprezy centralne. Są to Błyskawiczne Mistrzostwa Polski 30-31 maja oraz ogólnopolska konferencja sędziów szachowych (Kolegium Sędziów PZSzach proponuje na 27-28 czerwca). Do tych imprez działacze powinni się starannie przygotować i przygotować organizacyjnie oraz finansowo. Błyskawiczne Mistrzostwa Polski organizuje BTSz Centrum, ale KPZSzach powinien włączyć się do organizacji i przyjąć część finansów. Obydwie imprezy wymagają odrębnych posiedzeń organizacyjnych i utworzenia w pierwszej kolejności preliminarzy finansowych.

Andrzej MICHALSKI poparł organizację Błyskawicznych Mistrzostw Polski, ale Zarząd KPZSzach musi zastanowić się skąd na ten cel wziąć środki finansowe. Podobnie wypowiedział się Tomasz WODZYŃSKI. Przypomniał też o organizacji Igrzysk Polonijnych w Toruniu w 2009 r.

Sławomir WIERZBICKI stwierdził, że w 2008 r. zawodnicy KPZSzach uzyskali 40 pkt. w klasyfikacji wojewódzkiej prowadzonej przez Ministerstwo Sportu, czyli mniej niż w 2007 r. Są problemy ze skompletowaniem pełnej kadry juniorów na turnieje szkoleniowe, można załatwiać to poprzez system konsultacji. Jerzy ŚNIADECKI zawiadomił, że czyni próby organizacji kursu instruktorów w Żninie. Baszta przyjmuje działalność szkoleniową, którą mają prowadzić GM Andriej MAKSIMIENKO i Waldemar JAGODZIŃSKI.

Przemysław JAHR zaproponował połączenie Ligi Okręgowej i A-Klasy i utworzenie wspólnej IV Ligi KPZSzach w edycji 2009/10 rozgrywek.

Marek LEWANDOWSKI stwierdził, że w obecnej Lidze Okręgowej gra tylko 10 drużyn, proponuje więc zrezygnowanie z jednego terminu 8 lutego dla tej grupy rozgrywek i przeniesienie ostatnich rund na kolejne terminy DMR czyli 15 lutego, 1 marca i 15 marca. W ten sposób Liga Okręgowa zakończy rozgrywki razem z A-Klasą.

Andrzej KARPIŃSKI, Ulrich JAHR i Sławomir WIERZBICKI byli przeciwko organizowaniu dwudniowych zjazdów, które powiększą koszty klubów i niepotrzebnie skrócą rozgrywki drużynowe, będące motorem napędowym dla małych klubów.

Cezary KOZŁOWSKI wnioskował o wydanie dyplomów uznania za awans Rotmistrza do I Ligi i sukcesy juniorów. Przy wręczaniu wyróżnień powinien obowiązywać odpowiedni do chwili nastrój. Wnioskował też za możliwością uzyskania tzw. "dzikiej karty" dla nowego silnego klubu.

Ulrich JAHR odczytał wnioski Michała BOROCHA zmierzające do zmniejszenia roli sędziego głównego zawodów drużynowych i przekazanie niektórych kompetencji kapitanom drużyn. Wnioskodawca stwierdził, że są to tylko jego prywatne przemyślenia.

Jerzy JABŁOŃSKI stwierdził, że znaczna część seniorów rezygnuje z udziału w zawodach, gdyż nie stać ich na samofinansowanie udziału.

Tomasz WODZYŃSKI zawiadomił, że mistrzostwa w szachach szybkich odbędą się w Żninie, mistrzostwa w szachach klasycznych w Chełmży, a mistrzostwa Old Boy zorganizuje AZS UMK w Toruniu.

W kolejnym punkcie obrad Zarząd KPZSzach zaproponował pozostawienie bez zmian obecnych stawek wpisowego do zawodów mistrzowskich KPZSzach. Piotr DOLIŃSKI zaproponował aby w Drużynowych Mistrzostwach KPZSzach IV Ligi zespoły posiadające w składach podstawowych tylko jednego seniora i pozostałych juniorów opłacały wpisowe pomniejszone o 70 %, co ma zwiększyć ilość startujących drużyn w tych rozgrywkach. Wniosek ten został przegłosowany siedmioma głosami za przy pięciu wstrzymujących, bez głosów przeciwnych.

W ostatnim punkcie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały do realizacji przez Zarząd KPZSzach. Spośród głosowanych 11 wniosków dziewięć zostało przyjętych pozytywnie.

1. Zarząd KPZSzach zagospodaruje nadwyżkę wpływów w kwocie 2000 zł przydzielając po trzy nagrody dla najlepszych zawodników Ligi Okręgowej i A-Klasy, którzy rozegrali przynajmniej 8 partii w bieżącej edycji DMR (po 500 zł łącznie dla każdej z tych klas rozgrywek) oraz ufunduje I nagrodę w wysokości 1000 zł dla zwycięzcy tegorocznych Mistrzostw KPZSzach Seniorów.

2. Zawodnicy niezrzeszeni w klubach KPZSzach, którzy wystartują w zawodach o mistrzostwo KPZSzach muszą uregulować dodatkową opłatę w wysokości 30 zł rocznie.

3. Zebrani postanowili przesunąć VII rundę rozgrywek tegorocznej edycji Ligi Okręgowej z 8 na 15 lutego, a kolejne w tej grupie na 1 i 15 marca 2009 r.

4. W kolejnej edycji DMR 2009/10 nastąpi połączenie Ligi Okręgowej i A-Klasy.

5. W 2009 r. zostanie utworzona IV Liga KPZSzach, do której wpisowe wyniesie 230 zł od 5-osobowej drużyny, przy zniżce 70 % za start każdego zgłoszonego zespołu w którego składzie podstawowym będzie najwyżej jeden senior.

6. Zarząd KPZSzach został zobowiązany do organizacji turnieju szachów szybkich z okazji X-lecia KPZSzach.

7. Wyróżnić dyplomami uznania zespoły awansujące do wyższej klasy oraz czołowych juniorów z finałów Mistrzostw Polski.

8. Walne Zebranie KPZSzach popiera organizację ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w dniach 27-28 czerwca w Toruniu.

9. Należy znowelizować regulamin Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2009/10, wprowadzając do niego aktualizację Przepisów Gry FIDE i zmiany organizacji tych zawodów wynikających z poniższej uchwały Zebrania Sprawozdawczego KPZSzach.

Nie uchwalono dwóch wniosków dotyczących zwiększenia liczby sędziów asystentów na zawodach KPZSzach oraz przyznania "dzikiej karty" dla nowego zespołu zamierzającego startować w rozgrywkach drużynowych KPZSzach.

Na tym zebranie, które trwało do godz. 17, zakończono.