Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach
Toruń 24.01.10

Relacja Ulricha Jahra

W dniu 24 stycznia 2010 r. w Toruniu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach, na które przybyło zaledwie 12 osób. Spowodowała to z pewnością mroźna pogoda, która pokrzyżowała plan nie tylko działaczy szachowych, ale spowodowała też znaczne utrudnienia komunikacyjne. Na przekór wszystkiemu Zebranie nie mogło się rozpocząć, bo gdzieś zapodział się klucz do salki konferencyjnej przy ul. Słowackiego 118 w Toruniu. Ale szczęśliwie rozpoczęto Zebranie w drugim terminie, czego i tak nie można było, ze względu na niewielką frekwencję, wcześniej zacząć.

Zebranie sprawozdawcze otworzył prezes Andrzej MICHALSKI, witając przybyłych i proponując wybór przewodniczącego. Ponieważ przybyło bardzo mało działaczy, Ulrich JAHR zaproponował, aby prezes sam prowadził zebranie, a że nie zgłoszono innych kandydatur, w jawnym głosowaniu Andrzej MICHALSKI został wybrany przewodniczącym, bez głosów przeciwnych lub wstrzymujących się.

Protokolantem (tradycyjnie) został wybrany Ulrich JAHR. Następnie zostały odczytane i zatwierdzone takie dokumenty jak porządek obrad i regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego. W skład Komisji Mandatowej weszki Leszek BULTROWICZ i Cezary KOZŁOWSKI, a do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Andrzeja KARPIŃSKIEGO oraz Mariusza STOPPLA. Punkt 6. porządku obrad został pominięty z powodu absencji zaproszonych działaczy, którzy mieli otrzymać odznaczenia i wyróżnienia.

Sprawozdanie z działalności złożył prezes Andrzej MICHALSKI. W sprawozdaniu wyróżnił działaczy ŻTMS Baszta Żnin za duży wysiłek w budowaniu bazy szkoleniowej oraz awans do I Ligi centralnej, dalej działaczy klubu Łozanie Chełmża za stworzenie odpowiedniej atmosfery wokół szachów w powiecie toruńskim, Jana NOGALA za utrzymywanie wysokiego poziomu szachów w Grudziądzu, Benedykta MROZIŃSKIEGO za kontynuowanie tradycyjnego turnieju międzynarodowego oraz Pawła JAROCHA za samodzielną organizację Błyskawicznych Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. W roku sprawozdawczym kilka klubów nie brało udziału w rozgrywkach, nie radząc sobie z kłopotami organizacyjnymi. Są to Kasztelan Barcin Merkury Brodnica, Unia Gniewkowo, Leszczyński Włocławek i Zryw Jeżewo i Centrum Bydgoszcz.

Wśród członków Zarządu KPZSzach wyróżniają się Tomasz WODZYŃSKI jako kreator polityki finansowej Związku, Cezary KOZŁOWSKI, sekretarz KPZSzach gorliwie pełniący swoją funkcję, Paweł JAROCH bardzo dobrze prowadzący sprawy ewidencji i klasyfikacji, Mariusz STOPPEL prowadzący sprawy wyróżnień i dyscypliny, rutynowany Ulrich JAHR piszący relacje z wszelkich miejsc, które odwiedza oraz Andrzej KARPIŃSKI prowadzący pion sportowy i sprawy młodzieżowe. Poza Zarządem należy wyróżnić pracę Przemysława JAHRA, który bieżąco aktualizuje witrynę internetową Związku.

Z powodu braku obsady organizacyjnej niektórych imprez mistrzowskich biuro KPZSzach w Toruniu samo podjęło się ich organizacji. Jako okręg prezes zaliczył KPZSzach do przeciętniaków. Dotychczasowym niepowodzeniem zaznacza się wdrażanie szkolenia Internetowego, ale sytuacja powinna zmienić się w 2010 r., po uzyskaniu środków pieniężnych na prowadzenie takiej działalności.

Materiały sprawozdawcze poszczególnych komisji zostały opublikowane w Internecie, a złożyli je Ulrich JAHR, Paweł JAROCH, Mariusz STOPPEL, Andrzej KARPIŃSKI i Tomasz WODZYŃSKI. Również Kolegium Sędziów KPZSzach złożyło swoje sprawozdanie za 2009 r.

Sprawozdanie finansowe za 2009 r. złożył Tomasz WODZYŃSKI. Saldo otwarcia roku sprawozdawczego – 11613 zł na koniec roku zmniejszyło się do 9120 zł, spowodowało to kilka nieprzewidzianych wydatków jak wydłużenie trasy autobusu wiozącego juniorów do Junoszyno, zaległości kilku klubów ze składkami, zmniejszenie ewidencji klubów o Ósemkę Chojnice i PMDK Brusy, administracyjnie przeniesione do Pomorskiego Związku Szachowego, nieco mniejsze wpływy z licencji, itp. Przy obrotach w wysokości 55605 zł fundusz nagród wyniósł 15490 zł, co stanowi 28 %. Na koncie przychodów znajduje się kwota 38832 zł przychodów statutowych, + 13559 zł z Mistrzostw w Chełmży, 1000 zł darowizny na wyjazdy do gmin (szkolenie Internetowe) oraz kwota 250 zł przekazana przez UM Toruń, też na szkolenie Internetowe.

Po stronie kosztów znajdują się następujące kwoty: 2909 – wynagrodzenie księgowej, 608 - wynajem sali, 1719 – delegacje, 306 – prowizje bankowe, 513 – porto pocztowe, 1198 – art. Biurowe, 2319 – posiłki, obsługa prawna, druki i odznaki z PZSzach, 5350 – składki obowiązkowe do PZSzach, 3495 – opłaty klasyfikacyjno-rankingowe, 3019 – ryczałty sędziowskie, 3240 – transport, 2095 - wyżywienie i noclegi trenerów, 1730 – wynagrodzenia opiekunów i trenerów, 1603 – podatki i ZUS, 364 - organizacja konferencji sędziowskiej w Toruniu i 9120 – opłaty rankingowe za edycję DMR 2009/10 oraz oczywiście wymieniona wyżej kwota 15490 na nagrody.

Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów złożył (pod nieobecność Pawła JAROCHA) Ulrich JAHR (zamieszczone w Internecie), sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Paweł PAWŁOWSKI. Komisja badała sprawy organizacyjne biura oraz finanse KPZSzach w końcu grudnia. Wszelkie zobowiązanie KPZSzach (ZUS, US, PZSzach itp.) zostały uregulowane. Nie dopatrzono się uchybień w działalności i rozliczeniu finansów Związku. Akta biura są prowadzone przejrzyście. Jedyną trudnością było zbyt obszerne rozliczenie Mistrzostw KPZSzach w Chełmży, skąd w teczce tego turnieju znajduje się ponad 100 drobnych rachunków. Nie świadczy to o nieprawidłowościach, jednak utrudniło badanie prowadzone przez Komisję.

Po sprawozdaniach Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad, w których z głosem stanowiącym bierze udział 10 mandatów (26,3 %) uprawnionych, a zebranie jest władne do podejmowania uchwał. W Zebraniu uczestniczyli: Kazimierz BUDNIK, Leszek BULTROWICZ, Ulrich JAHR, Andrzej KARPIŃSKI, Piotr KONIECZYŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Paweł PAWŁOWSKI, Mariusz STOPPEL i Tomasz WODZYŃSKI z głosem stanowiącym (Andrzej KARPIŃSKI miał dwa głosy z MKS EMDEK i MDK Nr 5) oraz prezes Andrzej MICHALSKI, Jerzy ŚNIADECKI i radca adw. Piotr RZEPKA – bez mandatów.

Po przerwie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. Andrzej MICHALSKI uzupełnił informację o organizację 14 Polonijnych Igrzysk w Toruniu (w tym zawody szachowe, które wygrał zawodnik z Hiszpanii). KPZSzach ufundował specjalny puchar i dyplomy dla uczestników.

Paweł PAWŁOWSKI stwierdził, że w sprawozdaniu nie zostali wymienieni wyróżniający się zawodnicy. Ulrich JAHR nawiązał do tej wypowiedzi i polemizował ze stwierdzeniem o przeciętnym Związku, a przecież właśnie w 2009 r. KPZSzach pokazał siłę jako organizator Błyskawicznych Mistrzostw Polski, ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej, centralnego kursu sędziów szachowych, sumienność finansową, chwaloną przez władze PZSzach i jednym z największych środowisk sędziowskich w województwach. Nieomal pominięto sukcesy sportowe jak, kilka medali juniorów na Mistrzostwach Polski oraz wiele czołowych lokat w ogólnopolskich i międzynarodowych Openach. Nie bez znaczenia jest fakt posiadania dwóch drużyn w I Lidze oraz kilku w II Lidze, co stawia KPZSzach na 6-7 miejscu w Polsce. Również Mariusz STOPPEL i Cezary KOZŁOWSKI nawiązali do tych wypowiedzi, wskazując na znaczny wzrost poziomu sportowego juniorów. Tomasz WODZYŃSKI stwierdził, że szachy z punktu widzenia Stowarzyszenia Związków Sportowych są traktowane po macoszemu i należałoby podjąć działania zmierzające do poprawy tego wizerunku. Andrzej MICHALSKI obiecał uzupełnić swoje sprawozdanie za 2009 r. Andrzej KARPIŃSKI zwrócił uwagę na poprawę działalności Komisji PZSzach, która przydziela imprezy centralne. Świadczy o tym fakt obniżki kosztów utrzymania na finałach MP dzieci do 12 lat w 2010 r.

Po zakończeniu dyskusji plenarnej przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenia absolutorium Zarządowi KPZSzach za 2009 r. Wniosek przegłosowano +10, -0, =0.

W dyskusji programowej Kazimierz BUDNIK poruszył sprawę nieformalnej likwidacji klubu BTSz Centrum Bydgoszcz. Dowiedział się, że klub, który uczestniczył w rozgrywkach II Ligi, zlikwidował Paweł JAROCH. Sam będąc członkiem Zarządu tego klubu, nie wiedział o jego likwidacji, a kilka innych osób również nie otrzymało pism o zwołaniu zebrania zamykającego działalność klubu. Andrzej MICHALSKI stwierdził, że powinna być podjęta uchwała o likwidacji klubu. Paweł PAWŁOWSKI powiedział, że Paweł JAROCH powinien sprawę przedstawić na najbliższym posiedzeniu Zarządu KPZSzach.

Kazimierz BUDNIK poruszył również sprawę rozliczania dotacji na udział juniorów w rozgrywkach przez Urząd Miasta w Bydgoszczy, który nie rozlicza im kosztów delegacji. Okazało się, że w Toruniu jest taka sama zasada rozliczania – tylko na podstawie konkretnych rachunków, a nie kilometrówki.

Jerzy ŚNIADECKI wnioskował, aby w 2010 r. termin rozgrywek drużynowych nie kolidował w kalendarzu sportowym z turniejem AMPLICO, w którym startuje duża liczba zawodników KPZSzach. Prosił też o poparcie dla ŻTMS Baszta Żnin w sprawie organizacji kursów szkoleniowych.

Tomasz WODZYŃSKI zreferował proponowane stawki wpisowego do zawodów mistrzowskich w 2010 r. W zasadzie nie powinny ulegać one zmianom. Do drużynowych mistrzostwach KPZSzach juniorów zgłoszono tylko jeden zespół. W 2010 r. ma być zmniejszona liczba zawodników w drużynie z 6 do 4 oraz obniżone wpisowe ze 120 do 60 zł od drużyny. Kolejną zmianą są opłaty klasyfikacyjno-rankingowe, które od 2010 r. zostają zrównane dla wszystkich zawodników i wynoszą 20 zł (zamiast 10 dla zawodników bez rankingu FIDE). Za udział w mistrzostwach zawodników spoza KPZSzach proponuje się zwiększenie wpisowego o 20 zł. Andrzej KARPIŃSKI wnioskował o zaniechanie pobierania opłat za zdobyte kategorie szachowe. Zebrani uchwalili wnioskowane stawki wpisowego dziewięcioma głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Lista uchwalonych stawek wpisowego będzie opublikowana na witrynie www.szachy.lo.pl w najbliższym czasie.

Andrzej KARPIŃSKI przedstawił zanotowane wnioski celem podjęcia uchwały:

1) W Błyskawicznych Mistrzostwach KPZSzach fundusz nagród powinien wynosić 100 % wpływów z wpisowego (nie licząc sum przekazanych przez sponsorów) - +10, -0, =0.
2) Należy wyróżniać dyplomami organizatorów imprez mistrzowskich; +10, -0, =0.
3) Terminy rozgrywek drużynowych nie powinny kolidować z turniejem AMPLICO (+8, -2, =0).
4) KPZSzach popiera organizację działalności szkoleniowej, prowadzonej przez ŻTMS Baszta Żnin +10, -0, =0.

W końcowej części zebrania Cezary KOZŁOWSKI proponował czas po 20 minut dla zawodnika w mistrzostwach Old Boy. Wywiązała się dyskusja na temat opracowywania regulaminów zawodów mistrzowskich przez Kolegium Sędziów KPZSzach. Zarząd przy zatwierdzaniu regulaminów może zmieniać warunki organizacyjne i finansowe zawodów, nie powinien jednak ingerować w szczegóły techniczne i obsadę sędziowską turniejów.

Cezary KOZŁOWSKI poparł system prowadzonej punktacji w turnieju indywidualnym podczas Błyskawicznych Mistrzostw KPZSzach w dniu 17 stycznia 2010 r.

Tomasz WODZYŃSKI przypomniał o obowiązku dokonywania składek sędziowskich przez sędziów, którzy będą prowadzić zawody i sędziować mecze drużynowe w 2010 r. Do listy sędziów podanej w komunikacie sędziowskim DMR nr 8 doszli jeszcze (na dzień 24 stycznia): Józef MARCINIAK, Leszek BULTROWICZ, Marek GASZKOWSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Dawid JANKOWSKI i Jerzy ŚNIADECKI. Kazimierz BUDNIK i Andrzej KARPIŃSKI zgłosili wpłatę składki do PZSzach w dniu 25 stycznia.

Na tym Walne Zabranie Sprawozdawcze, które trwało 4,5 godziny, zakończono.

Załączniki za rok 2009 (pliki pdf)

Sprawozdanie komisji szkoleniowej KPZSzach
Sprawozdanie organizacyjne KPZSzach
Sprawozdanie Mariusza Stoppela z rocznej pracy w Zarządzie KPZSzach
Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów KPZSzach
Sprawozdanie z działalności Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach
Zestawienie ewidencji i klasyfikacji
Ewidencja KPZSzach